Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Filipi 3:1-21

3  Okokugqibela, bazalwana bam, qhubekani ninemihlali eNkosini.+ Ukunibhalela into efanayo akundikhathazi mna, kodwa kuyinkuselo kuni.  Zilumkeleni izinja,+ balumkeleni abenzi bobubi, balumkeleni abo basika inyama.+  Kuba abolwaluko lokwenene+ sithi, thina banikela inkonzo engcwele ngomoya kaThixo+ nabaqhayisa ngoKristu Yesu+ yaye asinantembelo enyameni,+  nakuba mna, ndinezizathu zokuba nentembelo nasenyameni, ngaphezu kwabo bonke. Ukuba kukho nawuphi na omnye umntu ocinga ukuba unezizathu zokuba nentembelo enyameni, mna ndinazo ngakumbi:+  ndaluka ngomhla wesibhozo,+ ndiphuma kumnombo wentsapho yakwaSirayeli, kwisizwe sakwaBhenjamin,+ ndingumHebhere ozelwe kumaHebhere;+ ngokomthetho ndingumFarisi;+  ngokwenzondelelo ndilitshutshisa ibandla;+ ngokobulungisa bomthetho ndazingqina ndingenakusoleka.  Kodwa izinto ebeziyinzuzo kum, ndazigqala ziyilahleko ngenxa kaKRISTU.+  Ngako oko, ndikwazigqala zonke izinto ziyilahleko ngenxa yexabiso eligqwesileyo lolwazi olungoKristu Yesu iNkosi yam.+ Ngenxa yakhe ndiye ndalahlekelwa zizinto zonke yaye ndizigqala njengenkunkuma eninzi,+ ukuze ndimzuze uKristu  ndize ndifunyanwe ndimanyene naye, ndingenabulungisa bubobam, buphuma emthethweni,+ kodwa ndinobo bungokokholo+ kuKristu, bulungisa obo obuphuma kuThixo ngokholo,+ 10  khon’ ukuze ndimazi yena namandla ovuko lwakhe+ nokuze ndabelane naye kwiimbandezelo zakhe,+ ndizithobela ekufeni okunjengokwakhe,+ 11  ndinethemba lokufumana uvuko+ lokuqala lwabafileyo. 12  Asikuko nokuba sele ndilufumene okanye sele ndenziwe ndagqibelela,+ kodwa ndinosukelo+ lokuzuza+ oko nam ndizuzelwe+ kona nguKristu Yesu. 13  Bazalwana, andizigqali njengosele ekuzuzile; kodwa kukho into enye ngako: Ndiyazilibala izinto ezingasemva+ ndize ndolulele kwizinto ezingaphambili,+ 14  ndisukela umvuzo+ wobizo+ lwaphezulu lukaThixo ngoKristu Yesu. 15  Ngoko ke, sonke thina baqolileyo,+ masibe nesi simo sengqondo;+ yaye ukuba ninolunye utyekelo lwengqondo, uThixo uya kunityhilela esi simo sengqondo singasentla. 16  Noko ke, ngokwenqanaba esiye senza inkqubela ukusa kulo, masiqhubeke sihamba ngokulungeleleneyo+ kulo mzila mnye. 17  Yibani ngabaxelisa+ mna ngokumanyeneyo, bazalwana, nize nibanyamekele abo bahamba ngokuvumelana nomzekelo esinimisele wona.+ 18  Kuba baninzi, endandidla ngokubakhankanya ngokufuthi kodwa ngoku ndibakhankanya ndilila, abaziintshaba zesibonda sentuthumbo sikaKRISTU,+ 19  yaye isiphelo sabo yintshabalalo,+ uthixo wabo sisisu sabo,+ uzuko lwabo lukwihlazo labo,+ neengqondo zabo zikwizinto zasemhlabeni.+ 20  Thina ke, singabemi+ basemazulwini,+ apho silindele ngentumekelelo+ ukuba kuya kuvela khona umsindisi, iNkosi uYesu Kristu,+ 21  oya kuwumilisa ngokutsha umzimba wethu othotyiweyo+ ukuze uvisisaniswe nomzimba wakhe ozukileyo+ ngokokusebenza+ kwamandla anawo, kwanawokuthobela+ zonke izinto kuye.

Umbhalo osemazantsi