Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Filemon 1:1-25

 UPawulos, ibanjwa+ ngenxa kaKristu Yesu, noTimoti,+ umzalwana wethu, ubhalela uFilemon, oyintanda nomsebénzi olidlelane lethu,+  noAfiya, udade wethu, noArkipo,+ ijoni elilidlelane+ lethu, nebandla elisendlwini yakho:+  Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga noxolo oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu.+  Ndisoloko ndimbulela uThixo wam xa ndikukhankanya emithandazweni yam,+  njengoko ndihlala ndisiva ngothando lwakho nokholo onalo kwiNkosi uYesu nakubo bonke abo bangcwele;+  ukuze uqhubeke usabelana ngokholo lwakho+ njengoko uziqonda zonke izinto ezilungileyo endakwenzela zona ngokuhlobene noKristu.  Kuba ndifumene uvuyo nentuthuzelo enkulu ngenxa yothando lwakho,+ kuba umsa wabo bangcwele uye wahlaziyeka+ ngawe, mzalwana.  Ngoko ke, nakuba ndinelungelo ngoKristu lokukuyalela+ ukuba wenze oko kufanelekileyo,  kodwa ndithe mandikubongoze ngothando,+ ekubeni mna Pawulos, sele ndaluphele ngoku, yaye ndikwalibanjwa+ ngenxa kaKristu Yesu; 10  ndiyakubongoza ke ngokuphathelele umntwana wam,+ uOnesimo,+ endiye ndamzala+ ngoxa ndikwimixokelelwane yentolongo, 11  owayekade engeloncedo kuwe ngaphambili kodwa ngoku oluncedo kuwe nakum.+ 12  Ngoko ke ndimbuyisela kwakuwe, ewe, yena uqobo, oko kukuthi, umsa wam.+ 13  Bendingathanda ukumnkonya ukuze esikhundleni sakho+ ahlale endilungiselela kwimixokelelwane+ yentolongo endiyithweleyo ngenxa yeendaba ezilungileyo. 14  Kodwa andifuni kwenza nantoni na ngaphandle kwemvume yakho, khon’ ukuze isenzo sakho esilungileyo, singabi sesokunyanzelwa, kodwa sibe sesokuthanda kwakho.+ 15  Mhlawumbi kungenxa yesi sizathu le nto wahlukaniswe naye okwexeshana, ukuze umzuze ngonaphakade, 16  kungekhona njengekhoboka+ kodwa njengongakumbi kunekhoboka,+ njengomzalwana oyintanda,+ ngokukodwa kum, kanti kwanangakumbi kuwe, enyameni naseNkosini. 17  Ukuba, ke ngoko, wena unobudlelane nam,+ mamkele+ ngobubele ngendlela obuya kundamkela ngayo nam. 18  Ngaphezu koko, ukuba kukho nto awakona ngayo okanye kukho nto akutyala yona, kubalele kum oko. 19  Mna Pawulos ndikubhala ngesam isandla+ oku, ndisithi: Ndiya kukuhlawula—ndingasayiphathi ke yona into yokuba, nawe lo uyandityala, undityala isiqu sakho. 20  Ewe, mzalwana, ngamana ndingafumana ingenelo kuwe ngokwaseNkosini: wuhlaziye umsa wam+ ngokunxibelelene noKristu. 21  Ndeyisekile yintobelo yakho, yaye ndikubhalela ndisazi ukuba uya kwenza kwanangaphezu kwesicelo sam.+ 22  Ukongezelela koko, nceda undilungiselele nendawo yokuhlala,+ kuba ndinethemba lokuba ngenxa yemithandazo+ yenu ndiza kukhululwa ndibuyele kuni.+ 23  Uyabulisa uEpafra+ umthinjwa olidlelane lam ngokumanyene noKristu Yesu, 24  kwanoMarko, noAristarko,+ noDemas,+ noLuka, abasebenzi abangamadlelane am. 25  Ububele obungasifanelanga beNkosi uYesu Kristu mabube nomoya eniwubonisayo.+

Umbhalo osemazantsi