Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ezra 9:1-15

9  Yaye kamsinya nje zakugqitywa ezi zinto, iinkosana+ zeza kum, zisithi: “Abantu bakwaSirayeli nababingeleli nabaLevi abazahlulanga+ kwizizwana zamazwe ngokuphathelele izinto zazo ezicekisekayo,+ ezizezi, amaKanan,+ amaHiti,+ amaPerizi,+ amaYebhusi,+ ama-Amoni,+ amaMowabhi,+ amaYiputa+ nama-Amori.+  Kuba baye bamkela ezinye zeentombi zazo bona noonyana babo;+ yaye, imbewu engcwele,+ ixubene+ nezizwana zamazwe, isandla seenkosana namasekela-baphathi ibe sesona siphambili+ koku kungathembeki.”  Ke kaloku kamsinya nje ndakuba ndiyivile le nto ndakrazula isambatho sam+ nesambatho sam esingenamikhono, ndaxhwitha inxalenye yeenwele zentloko yam+ neendevu zam, ndaza ndahlala ndiqhiphuke umbilini.+  Bazihlanganisa beza kum, wonk’ ubani engcangcazela+ ngenxa yamazwi kaTHIXO kaSirayeli nxamnye nokungathembeki kwabantu abathinjiweyo, ngoxa ndandihleli ndiqhiphuke umbilini de kwangumnikelo wokudla okuziinkozo wangokuhlwa.+  Yaye ngexesha lomnikelo wokudla okuziinkozo+ wangokuhlwa ndaphakama ekuthotyweni kwam, isambatho sam nesambatho sam esingenamikhono zikrazukile, ndaguqa ngamadolo+ ndolula izandla zam kuYehova uThixo wam.+  Ndahlabela mgama ndathi:+ “Owu Thixo wam, ndiziva ndineentloni+ ukuphakamisela ubuso bam kuwe, Thixo wam, kuba iziphoso zethu+ zandile phezu kwentloko yethu nokuba netyala kwethu kuye kwaba kukhulu kwafikelela nasemazulwini.+  Ukususela ngemihla yookhokho bethu+ besinetyala elikhulu de kwangulo mhla;+ yaye ngenxa yeziphoso zethu thina, ookumkani bethu,+ ababingeleli bethu,+ sinikelwe esandleni sookumkani bala mazwe ngekrele,+ ngokuthinjwa+ nangokuphangwa+ nakwihlazo lobuso,+ kanye njenganamhlanje.  Ke kaloku ubabalo+ oluvela kuYehova uThixo wethu luye lwafika umzuzwana ngokusishiyela abo baye basinda+ nangokusinika isikhonkwane endaweni yakhe engcwele, ukuze amehlo ethu akhanye,+ Thixo wethu, nokusivuselela kancinane kubukhoboka bethu.+  Kuba singabakhonzi;+ yaye uThixo wethu akasishiyanga ebukhobokeni bethu,+ kodwa usolulele ububele bothando phambi kookumkani basePersi,+ ukuze asivuselele aphakamise indlu yoThixo wethu+ ahlaziye neendawo eziphanzileyo+ zayo asinike nodonga lwamatye+ kwaYuda naseYerusalem. 10  “Yaye ke siya kuthini na, emva koku, Thixo wethu? Kuba siyishiyile imiyalelo yakho,+ 11  owasiyalela yona ngabakhonzi bakho abaprofeti, usithi, ‘Ilizwe eniza kulidla ilifa lilizwe elingasulungekanga ngenxa yokungasulungeki kwezizwana zala mazwe,+ ngenxa yezinto zazo ezicekisekayo+ ezilizalise ngazo ukususela kwelinye icala ukuya kwelinye icala+ ngokungahlambuluki kwazo.+ 12  Ke kaloku iintombi zenu ningaziniki oonyana bazo,+ neentombi zazo ningazamkeleli oonyana benu; ningasebenzeli uxolo lwazo+ nempumelelo yazo kuse kwixesha elingenammiselo, ukuze nomelele+ nize ngokuqinisekileyo nidle okulungileyo kwelo lizwe yaye nilithabathe libe lilifa loonyana benu ukusa kwixesha elingenammiselo.’+ 13  Yaye emva kwako konke oku kusifikeleyo ngenxa yezenzo zethu ezibi+ nokuba netyala elikhulu kwethu—kuba wena,Thixo wethu, usijongele phantsi isiphoso sethu,+ yaye usinikele kwabo babesindile njengaba+ 14  siya kuyaphula na kwakhona imiyalelo yakho, sendiselane+ nezi zizwana zezi zinto zicekisekayo?+ Akuyi kuba nomsindo na kuthi ngokupheleleyo+ kangangokude kungabikho namnye usindayo?+ 15  Owu Yehova THIXO kaSirayeli, ulilungisa,+ ngenxa yokuba siye sasala njengeqela labantu abasindileyo njenganamhlanje. Yabona siphambi kwakho sinetyala,+ ngenxa yokuba akunakwenzeka ukuba sime phambi kwakho ngenxa yoku.”+

Umbhalo osemazantsi