Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ezra 2:1-70

2  Aba yayingoonyana bamaphondo+ abenyukayo baphuma ekubanjweni kwabantu ababethinjiwe+ abo uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabhiloni wayebathabathele ekuthinjweni+ eBhabhiloni nabo kamva babuyela+ eYerusalem nakwaYuda,+ ngamnye kwisixeko sakhe;  abo beza noZerubhabheli,+ uYeshuwa,+ uNehemiya, uSeraya,+ uRehelaya, uMordekayi, uBhileshan, uMispare, uBhigevayi, uRehum, uBhahana. Inani lamadoda abantu bakwaSirayeli:  Oonyana bakaParoshe,+ babengamawaka amabini anekhulu elinamashumi asixhenxe anesibini;  oonyana bakaShefatiya,+ babengamakhulu amathathu anamashumi asixhenxe anesibini;  oonyana baka-Arahi,+ babengamakhulu asixhenxe anamashumi asixhenxe anesihlanu;  oonyana bakaPahati-mowabhi,+ woonyana bakaYeshuwa noYowabhi,+ babengamawaka amabini anamakhulu asibhozo aneshumi elinesibini;  oonyana bakaElam,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mahlanu anesine;  oonyana bakaZatu,+ babengamakhulu asithoba anamashumi mane anesihlanu;  oonyana bakaZakayi,+ babengamakhulu asixhenxe anamashumi mathandathu; 10  oonyana bakaBhani,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mane anesibini; 11  oonyana bakaBhebhayi,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mabini anesithathu; 12  oonyana baka-Azegadi,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mabini anesibini; 13  oonyana baka-Adonikam,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mathandathu anesithandathu; 14  oonyana bakaBhigevayi,+ babengamawaka amabini anamashumi mahlanu anesithandathu; 15  oonyana baka-Adin,+ babengamakhulu amane anamashumi mahlanu anesine; 16  oonyana baka-Atere,+ bakaHezekiya, babengamashumi asithoba anesibhozo; 17  oonyana bakaBhetsayi,+ babengamakhulu amathathu anamashumi mabini anesithathu; 18  oonyana bakaYora, babelikhulu elineshumi elinesibini; 19  oonyana bakaHashum,+ babengamakhulu amabini anamashumi mabini anesithathu; 20  oonyana bakaGibhare,+ babengamashumi asithoba anesihlanu; 21  oonyana baseBhetelehem,+ babelikhulu elinamashumi mabini anesithathu; 22  amadoda aseNetofa,+ ayengamashumi amahlanu anesithandathu; 23  amadoda aseAnatoti,+ ayelikhulu elinamashumi mabini anesibhozo; 24  oonyana baka-Azimaveti,+ babengamashumi amane anesibini; 25  oonyana baseKiriyati-yarim,+ eKefira naseBheheroti, babengamakhulu asixhenxe anamashumi mane anesithathu; 26  oonyana baseRama+ naseGebha,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mabini ananye; 27  amadoda aseMikimase,+ ayelikhulu elinamashumi mabini anesibini; 28  amadoda aseBheteli+ naseAyi,+ ayengamakhulu amabini anamashumi mabini anesithathu; 29  oonyana bakaNebho,+ babengamashumi amahlanu anesibini; 30  oonyana bakaMagebhishe, babelikhulu elinamashumi mahlanu anesithandathu; 31  oonyana bomnye uElam,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mahlanu anesine; 32  oonyana bakaHarim,+ babengamakhulu amathathu anamashumi amabini; 33  oonyana bakaLodi,+ uHadidi+ no-Ono,+ babengamakhulu asixhenxe anamashumi mabini anesihlanu; 34  oonyana baseYeriko,+ babengamakhulu amathathu anamashumi mane anesihlanu; 35  oonyana bakaSenaha,+ babengamawaka amathathu anamakhulu amathandathu anamashumi mathathu. 36  Ababingeleli:+ Oonyana bakaYedaya+ wendlu kaYeshuwa+ babengamakhulu asithoba anamashumi asixhenxe anesithathu; 37  oonyana bakaImere,+ babeliwaka elinamashumi mahlanu anesibini; 38  oonyana bakaPashure,+ babeliwaka elinamakhulu amabini anamashumi mane anesixhenxe; 39  oonyana bakaHarim,+ babeliwaka elineshumi elinesixhenxe. 40  AbaLevi:+ Oonyana bakaYeshuwa+ noKademiyeli,+ boonyana bakaHodaviya,+ babengamashumi asixhenxe anesine. 41  Iimvumi, oonyana baka-Asafu,+ babelikhulu elinamashumi mabini anesibhozo. 42  Oonyana babagcini-masango, oonyana bakaShalum,+ oonyana baka-Atere,+ oonyana bakaTalemoni,+ oonyana baka-Akubhi,+ oonyana bakaHatita,+ oonyana bakaShobhayi, bebonke, babelikhulu elinamashumi mathathu anesithoba. 43  AmaNethini:+ Oonyana bakaTsiha, oonyana bakaHasufa, oonyana bakaTabhahoti,+ 44  oonyana bakaKero, oonyana bakaSiyaha, oonyana bakaPadon,+ 45  oonyana bakaLebhana, oonyana bakaHagabha, oonyana baka-Akubhi, 46  oonyana bakaHagabhi, oonyana bakaSalmayi,+ oonyana bakaHanan, 47  oonyana bakaGideli, oonyana bakaGahare,+ oonyana bakaRehaya, 48  oonyana bakaRetsin,+ oonyana bakaNekoda, oonyana bakaGazam, 49  oonyana bakaUza, oonyana bakaPaseha,+ oonyana bakaBhesayi, 50  oonyana baka-Asna, oonyana bakaMehun, oonyana bakaNefusim;+ 51  oonyana bakaBhakbhuki, oonyana bakaHakufa, oonyana bakaHarehure,+ 52  oonyana bakaBhatseluti, oonyana bakaMehida, oonyana bakaHarsha,+ 53  oonyana bakaBharkos, oonyana bakaSisera, oonyana bakaTema,+ 54  oonyana bakaNetsiya, oonyana bakaHatifa.+ 55  Oonyana babakhonzi bakaSolomon:+ Oonyana bakaSotayi, oonyana bakaSofereti, oonyana bakaPeruda,+ 56  oonyana bakaYahalaha, oonyana bakaDarkon, oonyana bakaGideli,+ 57  oonyana bakaShefatiya, oonyana bakaHatili, oonyana bakaPokereti-hatsebhayim, oonyana baka-Ami.+ 58  Onke amaNethini+ noonyana babakhonzi bakaSolomon babengamakhulu amathathu anamashumi asithoba anesibini.+ 59  Aba ngabo benyuka bevela eTele-mela, eTele-haresha, eKherubhi, eAdon naseImere, yaye abazange bakwazi ukuzixela izindlu zooyise nemvelaphi yabo,+ enoba babengabakwaSirayeli na: 60  oonyana bakaDelaya, oonyana bakaTobhiya, oonyana bakaNekoda,+ babengamakhulu amathandathu anamashumi mahlanu anesibini. 61  Oonyana bababingeleli:+ oonyana bakaHabhaya, oonyana bakaHakotse,+ oonyana zikaBharzilayi,+ owathabatha umfazi kwiintombi zakwaBharzilayi+ umGiliyadi waza wabizwa ngegama lazo. 62  Aba ngabo abayifunayo ingxelo yomlibo wabo wokuzalwa ukuze bawungqine esidlangalaleni, yaye abazange bayifumane, ngoko bathintelwa kububingeleli njengabangcolileyo.+ 63  Ngenxa yoko iTirshata+ yathi kubo abanakuzidla+ izinto ezizezona zingcwele de umbingeleli eme neUrim+ neTumim. 64  Ibandla liphela njengeqela elinye+ lalingamashumi amane anesibini amawaka anamakhulu mathathu anamashumi mathandathu,+ 65  ngaphandle kwamakhoboka abo namakhobokazana abo, aba babengamawaka asixhenxe anamakhulu mathathu anamashumi mathathu anesixhenxe; kwaye babeneemvumi+ neemvumikazi ezingamakhulu amabini. 66  Amahashe abo ayengamakhulu asixhenxe anamashumi mathathu anesithandathu, iimeyile zabo zazingamakhulu amabini anamashumi mane anesihlanu,+ 67  iinkamela zabo zazingamakhulu amane anamashumi mathathu anesihlanu, amaesile abo ayengamawaka amathandathu anamakhulu asixhenxe anamashumi amabini.+ 68  Yaye ezinye zeentloko+ zezindlu zooyise,+ ekuzeni kwazo endlwini kaYehova,+ eyayiseYerusalem,+ zenza iminikelo yokuzithandela+ endlwini yoTHIXO oyinyaniso, ukuze ziyimise kwindawo yayo.+ 69  Ngokwamandla azo zanikela ngegolide+ yesixa sokusebenza, amashumi amathandathu ananye amawaka eedrarhma, nesilivere,+ amawaka amahlanu eemina, nemiwunduzo+ yababingeleli elikhulu. 70  Yaye ababingeleli nabaLevi nabantu abathile,+ neemvumi nabagcini-masango namaNethini bahlala kwizixeko zabo, naye wonke uSirayeli kwizixeko zakhe.+

Umbhalo osemazantsi