Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Estere 9:1-32

9  Ngenyanga yeshumi elinesibini, oko kukuthi, inyanga enguAdare,+ ngosuku lweshumi elinesithathu kuyo, xa ilizwi likakumkani nomthetho wakhe wawulungelwe ukuba wenziwe,+ ngosuku iintshaba zamaYuda zazilindele ukuba ziwalawule, ngokwahlukileyo koko kwabakho ukuguquka, ngenxa yokuba amaYuda alawula abo babewathiyile.+  AmaYuda azihlanganisa+ ezixekweni zawo kuwo onke amaphondo kaKumkani uAhaswerosi+ ukuba ase isandla kwabo babefuna ukuwenzakalisa,+ kwaye akuzange kubekho ndoda ima phambi kwawo, kuba zonke izizwana zafikelwa kukunkwantya+ ngenxa yawo.  Yaye zonke iinkosana+ zamaphondo namabamba+ neerhuluneli nabenzi bomsebenzi+ kakumkani babencedisa amaYuda, ngenxa yokuba bafikelwa kukunkwantya+ ngenxa kaMordekayi.  Kuba uMordekayi wayemkhulu+ endlwini kakumkani nodumo lwakhe+ lwaluhamba kuwo onke amaphondo, ngenxa yokuba indoda enguMordekayi yayikhula ngakumbi.+  AmaYuda azixabela zonke iintshaba zawo ezibulala ngogonyamelo ngekrele+ nangokuzitshabalalisa, yaye kwabo babebathiyile babesenza ngokuthanda kwabo.+  Kwaye kwinqaba iShushan+ amaYuda abulala aza atshabalalisa amadoda angamakhulu amahlanu.  Kanjalo, uParshandata noDalfon noAspata  noPorata noAdaliya noAridata  noParmashta noArisayi noAridayi noVayizata, 10  oonyana abalishumi+ bakaHaman+ unyana kaHamedata, lowo wayebonakalisa ubutshaba kumaYuda,+ ababulala; kodwa awazange ase isandla sawo ekuphangeni.+ 11  Ngaloo mini inani labo babulawa kwinqaba iShushan leza phambi kukakumkani. 12  Kwaye ukumkani wathi kuEstere ukumkanikazi:+ “AmaYuda abulele kwinqaba iShushan,+ yaye kutshatyalaliswe amadoda angamakhulu amahlanu noonyana abalishumi bakaHaman. Yintoni na abayenzileyo+ kwamanye amaphondo+ kakumkani? Kwaye siyintoni na isibongozo sakho? Wosinikwa.+ Yaye siyintoni na isicelo sakho ngokubhekele phaya?+ Wosenzelwa.” 13  Ngako oko uEstere wathi: “Ukuba kubonakala kulungile kukumkani,+ mawanikwe amaYuda aseShushan nangomso ukuba enze ngokuvumelana nomthetho wale mini;+ yaye oonyana bakaHaman abalishumi mabaxhonywe esibondeni.”+ 14  Ngoko ukumkani wathi makwenziwe ngaloo ndlela.+ Kwaza kwawiswa umthetho eShushan, baza oonyana bakaHaman abalishumi baxhonywa. 15  AmaYuda awayeseShushan azihlanganisa nangomhla weshumi elinesine+ ngenyanga enguAdare, kwaye eShushan abulala amadoda angamakhulu amathathu; kodwa awazange ase sandla sawo ekuphangeni.+ 16  Ke amanye amaYuda awayekumaphondo+ kakumkani, ahlanganisana, ayimela imiphefumlo yawo,+ aziphindezelela+ kwiintshaba zawo kwaza kwabo babewathiyile kwabulawa amashumi asixhenxe anesihlanu amawaka; kodwa awazange ase sandla sawo ekuphangeni, 17  ngomhla weshumi elinesithathu wenyanga enguAdare; kwaza kwabakho uphumlo ngomhla wayo weshumi elinesine, wenziwa umhla wesidlo+ nemihlali.+ 18  Ke wona amaYuda awayeseShushan, ahlanganisana ngomhla wayo weshumi elinesithathu+ nangomhla wayo weshumi elinesine, kwaza kwabakho uphumlo ngomhla wayo weshumi elinesihlanu, wenziwa umhla wesidlo nemihlali.+ 19  Kungenxa yoko le nto amaYuda elo lizwe, awayengabemi kwizixeko zezithili ezisemaphandleni, ayewenza umhla weshumi elinesine wenyanga enguAdare+ ube ngowemihlali+ nowesidlo, umhla olungileyo+ nowokuthumelelana izahlulo.+ 20  UMordekayi+ wazibhala ezi zinto waza wathumela amaxwebhu abhaliweyo kuwo onke amaYuda awayekuwo onke amaphondo+ kaKumkani uAhaswerosi, akufuphi nakude, 21  ukuze abeke imbopheleleko+ kuwo ukuba awugcine rhoqo umhla weshumi elinesine wenyanga enguAdare nomhla weshumi elinesihlanu wayo nyaka ngamnye, 22  ngokuvumelana nemihla awaphumla ngayo amaYuda ezintshabeni zawo+ nenyanga ekwatshintshwa ngayo intlungu yawo yaba yimihlali nokuzila+ kwaba yimini elungileyo, ukuba ayigcine njengemihla yesidlo nemihlali nokuthumelelana izahlulo+ nezipho kumahlwempu.+ 23  AmaYuda akwamkela oko ayesele eqalile ukukwenza noko uMordekayi wayewabhalele kona. 24  Kuba uHaman+ unyana kaHamedata,+ umAgagi,+ lowo wayebonakalisa ubutshaba+ kuwo onke amaYuda, waceba nxamnye namaYuda ukuba awatshabalalise,+ wenza iPuri,+ oko kukuthi, iQashiso+ ukuze awadubadube aze awatshabalalise. 25  Kodwa xa uEstere wafikayo phambi kokumkani wathi ngoxwebhu olubhaliweyo:+ “Icebo lakhe elibi+ alicebileyo nxamnye namaYuda malibuyele phezu kwentloko yakhe”;+ yaye bamxhoma noonyana bakhe esibondeni.+ 26  Kungenxa yoko le nto ayibiza loo mihla ngokuthi yiPurim, ngegama lePuri.+ Kungenxa yoko le nto, ngokuvumelana nawo onke amazwi ale ncwadi+ noko akubonayo ngokuphathelele oku noko kwawehlelayo, 27  amaYuda abeka imbopheleleko aza ayamkela wona nenzala yawo nabo bonke ababezihlanganisa nawo,+ ukuba ingadluli, imbopheleleko yokwenza ngokuthe rhoqo le mihla mibini ngokuvumelena noko kwakubhaliwe ngokuphathelele yona nangokuphathelele ixesha layo elimisiweyo nyaka ngamnye. 28  Yaye le mihla yayiza kukhunjulwa ize yenziwe kwisizukulwana ngasinye, kwintsapho nganye, kwiphondo ngalinye nakwisixeko ngasinye, ibe le mihla yePurim yayingafanele itshitshe phakathi kwamaYuda nokukhunjulwa+ kwayo kungapheli phakathi kwenzala yawo. 29  UEstere ukumkanikazi, intombi ka-Abhihali,+ noMordekayi umYuda babhala ngawo onke amandla ukuqinisekisa ngale ncwadi yesibini ngokuphathelele iPurim. 30  Ngoko wathumela amaxwebhu abhaliweyo kuwo onke amaYuda kumaphondo+ alikhulu elinamashumi amabini anesixhenxe, kummandla ka-Ahaswerosi,+ ngamazwi oxolo nenyaniso,+ 31  ukuqinisekisa le mihla yePurim ngamaxesha ayo amisiweyo, kanye njengoko uMordekayi umYuda noEstere ukumkanikazi babeyibekile phezu kwabo,+ nanjengoko babeyibekile phezu kwemiphefumlo yabo naphezu kwenzala yabo,+ imibandela yabo yokuzila ukutya+ nokukhala kwabo befuna uncedo.+ 32  Yaye amazwi kaEstere ayiqinisekisa le mibandela yePurim,+ kwaye yabhalwa phantsi encwadini.

Umbhalo osemazantsi