Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 8:1-32

8  Wathi uYehova kuMoses: “Yiya kuFaro, uze uthi kuye, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Bandulule abantu bam baye kundikhonza.+  Ke ukuba uthe wala ukubandulula, uyabona, ndowubetha wonke ummandla wakho ngamasele.+  UMlambo umNayile uya kunyakazela amasele, yaye ngokuqinisekileyo aya kunyuka angene endlwini yakho, nasegumbini lakho lokulala elingaphakathi, naphezu kwesingqengqelo sakho, nasendlwini yabakhonzi bakho, nasebantwini bakho, naseziontini zakho, nasezityeni zakho zokuxovela.+  Aya kunyuka amasele lawo eze nakuwe, nakubantu bakho, nakubakhonzi bakho bonke.”’”+  Kamva uYehova wathi kuMoses: “Yithi kuAron, ‘Yolula isandla sakho eso sinentonga yakho+ phezu kwemilambo, nemijelo yomNayile, namachibi aneengcongolo uze wenze amasele anyuke eze ezweni laseYiputa.’”  Wasolula ke uAron isandla sakhe phezu kwamanzi aseYiputa, aza anyuka amasele, aligubungela ilizwe laseYiputa.  Noko ke, benza okufanayo nababingeleli abaqhelisela umlingo ngobugqi babo, bawanyusa amasele phezu kwelizwe laseYiputa.+  Ekuhambeni kwexesha uFaro wababiza uMoses noAron waza wathi: “Mbongozeni uYehova+ ukuba awasuse la masele kum nasebantwini bam, ekubeni ndifuna ukubandulula aba bantu baye kubingelela kuYehova.”+  Wathi uMoses kuFaro: “Zizukise ngokundimisela ixesha emandikubongozele ngalo wena, nabakhonzi bakho, nabantu bakho, ukuze anqunyulwe amasele kuwe nasezindlwini zakho. Aya kusala kuMlambo umNayile kuphela.” 10  Wathi: “Ngomso.” Wabuya wathi ke yena: “Kuya kuba ngokwelizwi lakho, ukuze wazi ukuba akukho bani unjengoYehova uThixo wethu,+ 11  asuke ngokuqinisekileyo amasele kuwe, nakwizindlu zakho, nakubantu bakho. Aya kusala kuMlambo umNayile kuphela.”+ 12  Ngako oko baphuma uMoses noAron kuFaro, waza wadanduluka uMoses kuYehova+ ngenxa yamasele awayewazisile kuFaro. 13  Wenza uYehova ngokwelizwi likaMoses,+ aza afa amasele ezindlwini, ezintendelezweni nasemasimini. 14  Bawafumba, aziimfumba ngeemfumba, laza lanuka ilizwe.+ 15  Uthe ke akubona uFaro ukuba ukhululekile, wayenza lukhuni intliziyo yakhe;+ akabaphulaphula, kanye njengoko wayethethile uYehova.+ 16  Wathi uYehova kuMoses: “Yithi kuAron, ‘Yolula intonga yakho+ uze ubethe uthuli lomhlaba, kothi ke kubekho iimbuzane ezweni lonke laseYiputa.’” 17  Benjenjalo. Wasolula uAron isandla sakhe esasinentonga yakhe waza walubetha uthuli lomhlaba, kwaziimbuzane nje ebantwini nakwizilo. Lonke uthuli lomhlaba lwaba ziimbuzane ezweni lonke laseYiputa.+ 18  Bazama ukwenza okufanayo nababingeleli abaqhelisela umlingo ngobugqi babo,+ ukuze bavelise iimbuzane, kodwa abazange bakwazi.+ Kwaba ziimbuzane nje ebantwini nakwizilo. 19  Ngoko ke ababingeleli abaqhelisela umlingo bathi kuFaro: “Ngumnwe+ kaThixo!”+ Kodwa yaba lukhuni intliziyo kaFaro,+ akabaphulaphula, kanye njengoko wayethethile uYehova. 20  Wathi uYehova kuMoses: “Vuka ekuseni uze ume phambi koFaro.+ Khangela! Woba ephuma esiya emanzini! Yaye uze uthi kuye, ‘Utsho uYehova ukuthi: “Bandulule abantu bam baye kundikhonza.+ 21  Kodwa ukuba uthe akwabandulula abantu bam, yabona, ndothumela izibawu kuwe, nakubakhonzi bakho, nakubantu bakho, nasezindlwini zakho;+ zizale izindlu zamaYiputa zizibawu, nomhlaba akuwo. 22  Yaye ngaloo mini ndiya kuthi ngokuqinisekileyo ndilenze lahluke ilizwe laseGoshen abemi kulo abantu bam, ngokuthi kungabikho zibawu khona;+ ukuze nazi ukuba ndinguYehova phakathi komhlaba.+ 23  Yaye ngokwenene ndiya kwahlukanisa phakathi kwabantu bam nabantu bakho.+ Lo mqondiso uya kubakho ngomso.”’” 24  Wenjenjalo uYehova; kwangena ibubu elikhulu lezibawu endlwini kaFaro nasezindlwini zabakhonzi bakhe nasezweni lonke laseYiputa.+ Lonakala ilizwe zizibawu.+ 25  Ekugqibeleni uFaro wababiza uMoses noAron waza wathi: “Hambani, nibingelele kuThixo wenu kweli lizwe.”+ 26  Kodwa uMoses wathi: “Akufanelekanga ukwenjenjalo, kuba sobingelela kuYehova uThixo wethu into ecekisekayo kumaYiputa.+ Ukuba sithe sabingelela into ecekisekayo kumaYiputa phambi kwamehlo awo; akayi kusixuluba ngamatye na? 27  Siya kuhamba uhambo lweentsuku ezintathu siye entlango size ngokuqinisekileyo sibingelele kuYehova uThixo wethu kanye njengoko etshilo kuthi.”+ 28  Wathi ke uFaro: “Ndothi ke mna—mna lo, ndinindulule,+ nibingelele ngokwenene kuYehova uThixo wenu entlango.+ Kuphela nje nize ningayi kude kakhulu. Ndibongozeleni.”+ 29  Wathi uMoses: “Yabona, ndiyaphuma kuwe, yaye ndiya kumbongoza uYehova, zize ngokuqinisekileyo izibawu zimke kuFaro, kubakhonzi bakhe nakubantu bakhe ngomso. Kuphela nje uFaro makangakhohlisi kwakhona ngokungabandululi abantu baye kubingelela kuYehova.”+ 30  Emva koko waphuma uMoses kuFaro waza wambongoza uYehova.+ 31  Wenza ke uYehova ngokwelizwi likaMoses,+ zaza izibawu zemka kuFaro, kubakhonzi bakhe nakubantu bakhe.+ Akwasala nasinye. 32  Noko ke, uFaro wayenza lukhuni intliziyo yakhe nangesi sihlandlo waza akabandulula abantu.+

Umbhalo osemazantsi