Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 7:1-25

7  Ngoko wathi uYehova kuMoses: “Uyabona, ndikwenze uThixo kuFaro,+ yaye uAron umntakwenu woba ngumprofeti wakho.+  Wena—wena ke, uze uthethe konke endiya kukuyalela kona;+ ke yena uAron umntakwenu wothetha kuFaro,+ ukuba abandulule oonyana bakaSirayeli ezweni lakhe.+  Ke mna, ndoyenza lukhuni intliziyo kaFaro,+ yaye ngokuqinisekileyo ndoyandisa imiqondiso yam nemimangaliso yam ezweni laseYiputa.+  Akayi kuniphulaphula uFaro;+ yaye ndothi ke ngoko ndisibeke isandla sam phezu kweYiputa ndize ndiyikhuphe imikhosi yam,+ abantu bam,+ oonyana bakaSirayeli,+ ezweni laseYiputa ngezigwebo ezikhulu.+  Aya kuthi ke azi ngokuqinisekileyo amaYiputa ukuba ndinguYehova ekusoluleni kwam isandla sam nxamnye neYiputa,+ ndibakhuphe ngokuqinisekileyo oonyana bakaSirayeli phakathi kwawo.”+  Benza ke uMoses noAron njengoko wayebayalele uYehova.+ Benza kanye njengoko.+  Waye uMoses enamashumi asibhozo eminyaka ubudala, yena uAron wayenamashumi asibhozo anesithathu eminyaka ubudala ukuthetha kwabo kuFaro.+  Wathi ke uYehova kuMoses noAron:  “Xa athe uFaro wathetha kuni, esithi, ‘Ndiboniseni ummangaliso,’+ uze uthi kuAron, ‘Thabatha intonga yakho,+ uyiphose phantsi phambi koFaro.’ Yoba yinyoka enkulu.”+ 10  Bangena ke uMoses noAron kuFaro baza benza kanye njengoko wayebayalele uYehova. Ngako oko wayiphosa phantsi uAron intonga yakhe phambi koFaro nabakhonzi bakhe yaza yaba yinyoka enkulu. 11  Noko ke, naye uFaro wabiza izilumko nabakhafuli;+ benjenjalo nababingeleli abaqhelisela umlingo baseYiputa, ngobugcisa babo bomlingo.+ 12  Ngamnye kubo wayiphosa phantsi intonga yakhe, zaza zaba ziinyoka ezinkulu; yasuka intonga ka-Aron yaziginya iintonga zabo. 13  Sekunjalo, yaba lukhuni intliziyo kaFaro,+ akabaphulaphula, kanye njengoko wayethethile uYehova. 14  Wathi uYehova kuMoses: “Intliziyo kaFaro ilukhuni.+ Walile ukubandulula abantu.+ 15  Yiya kuFaro kusasa. Khangela! Wobe ephuma esiya emanzini!+ Uze uzilungiselele ukuhlangana naye elunxwemeni loMlambo umNayile,+ yaye intonga eyajikayo yaba yinyoka uze uyiphathe esandleni.+ 16  Uze uthi kuye, ‘UYehova uTHIXO wamaHebhere undithume kuwe,+ esithi: “Bandulule abantu bam, baye kundikhonza entlango,”+ kodwa, akuthobelanga unangoku. 17  Utsho ke uYehova ukuthi:+ “Ngako oku uya kwazi ukuba ndinguYehova.+ Yabona, ndiya kubetha ngentonga esesandleni sam emanzini oMlambo umNayile,+ yaye ngokuqinisekileyo aya kujika abe ligazi.+ 18  Yaye iintlanzi ezikuMlambo umNayile ziya kufa,+ unuke uMlambo umNayile,+ amaYiputa abe nesicaphucaphu akuwasela amanzi oMlambo umNayile.”’”+ 19  Wathi uYehova kuMoses: “Yithi kuAron, ‘Thabatha intonga yakho uze wolule isandla sakho+ phezu kwamanzi aseYiputa, phezu kwemilambo yabo, phezu kwemijelo yabo yomNayile naphezu kwamachibi abo aneengcongolo+ naphezu kwawo onke amaqula abo amanzi, ukuze abe ligazi.’ Ngokuqinisekileyo kuya kuba ligazi nje ezweni lonke laseYiputa, nasemiphandeni yomthi kwanasemiphandeni yamatye.” 20  Ngoko nangoko uMoses noAron benjenjalo,+ kanye njengoko wayeyalele uYehova,+ wayiphakamisa intonga waza wawabetha amanzi oMlambo umNayile phambi kwamehlo kaFaro nabakhonzi bakhe,+ aza ajika aba ligazi onke amanzi oMlambo umNayile.+ 21  Zafa iintlanzi ezazikuMlambo umNayile,+ wanuka kakubi uMlambo umNayile; akaba nako amaYiputa ukuwasela amanzi oMlambo umNayile;+ kwaligazi nje ezweni lonke laseYiputa. 22  Noko ke, benjenjalo nababingeleli abaqhelisela umlingo baseYiputa ngobugqi babo;+ kangangokuba yaqhubeka ilukhuni intliziyo kaFaro,+ akabaphulaphula, kanye njengoko wayethethile uYehova.+ 23  Wajika ke uFaro waya endlwini yakhe, waza akakunanza nako oku entliziyweni yakhe.+ 24  Onke amaYiputa ajikeleza uMlambo umNayile esimba ukuze afumane amanzi okusela, kuba ayengaseleki konke konke amanzi oMlambo umNayile.+ 25  Kwazaliseka iintsuku zasixhenxe emva kokuwubetha kukaYehova uMlambo umNayile.

Umbhalo osemazantsi