Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 5:1-23

5  Emva koko beza uMoses noAron baza bathi kuFaro:+ “Utsho uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Bandulule abantu bam ukuze babhiyozele umthendeleko wam entlango.’”+  Kodwa wathi uFaro: “Ngubani na uYehova,+ ukuba ndingade ndithobele ilizwi lakhe lokuba ndimndulule uSirayeli?+ Andimazi konke konke uYehova+ yaye, ngaphezu koko, andiyi kumndulula uSirayeli.”+  Noko ke, bathi ke bona: “UTHIXO wamaHebhere uye wanxibelelana nathi.+ Khawuncede, usikhulule sihambe, uhambo lweentsuku ezintathu entlango size sibingelele kuYehova uThixo wethu;+ kungenjalo angasibetha ngendyikitya yokufa okanye ngekrele.”+  Wathi ukumkani waseYiputa kubo: “Kungani na, wena Moses noAron, niyekisa abantu emsebenzini wabo?+ Hambani niye kuthwala imithwalo yenu!”+  Waza waqhubeka wathi uFaro: “Khangelani! Baninzi abantu beli lizwe ngoku,+ yaye nina niyabayekisa ekuthwaleni imithwalo yabo.”+  Ngoko nangoko ngaloo mini uFaro wabayalela abo baqweqwedisa abantu emsebenzini namagosa abo,+ esithi:  “Nize ningababutheli abantu iindiza zokwenza izitena+ njengangaphambili. Mabazibuthele ngokwabo iindiza.  Ngaphezu koko, nesixa esifunekayo sezitena ababezenza ngaphambili, bamiseleni kwasona. Nize ningabanciphiseli nakancinane, kuba bayekelele umxakatho.+ Kungenxa yoko le nto bedanduluka besithi, ‘Sifuna ukuhamba, sifuna ukubingelela kuThixo wethu!’+  Mayibe nzima inkonzo yaba bantu yaye mabasebenze, banganikeli ngqalelo emazwini obuxoki.”+ 10  Ngoko abo babeqweqwedisa abantu emsebenzini+ namagosa abo baphuma baza bathi ebantwini: “Utsho uFaro ukuthi, ‘Andisayi kuphinda ndininike iindiza. 11  Yiyani kuzibuthela ngokwenu iindiza, apho ninokuzifumana khona, kuba ayisayi kuncitshiswa nakancinane inkonzo yenu.’”+ 12  Ngoko bachithachitheka abantu ezweni lonke laseYiputa, babutha iindiza zokwenza umququ. 13  Yaye abo babebaqweqwedisa emsebenzini baqhubeka bebabongoza,+ besithi: “Wugqibeni umsebenzi wenu, ngamnye umsebenzi wakhe wosuku, kanye njengaxa kwakusekho iindiza.”+ 14  Kamva amagosa+ oonyana bakaSirayeli, lawo iinduna zikaFaro zawamisa phezu kwabo, abethwa,+ kusithiwa: “Kutheni ningasigqibanga nje isabelo senu esimiselweyo sokwenza izitena+ njengangaphambili, izolo nanamhlanje?”+ 15  Ngoko amagosa+ oonyana bakaSirayeli adanduluka kuFaro, esithi: “Kungani na ukuba uqhubane ngale ndlela nabakhonzi bakho? 16  Abakhonzi bakho aba abanikwa iindiza ukanti bathi kuthi, ‘Yenzani izitena!’ yaye abakhonzi bakho aba bayabethwa, kanti ngabantu bakho aba abenze isiphoso.”+ 17  Kodwa yena wathi: “Niyekelele umxakatho, niyekelele umxakatho!+ Kungako nje nisithi, ‘Sifuna ukuhamba, sifuna ukubingelela kuYehova.’+ 18  Hambani ke ngoku, nisebenze! Nangona ningayi kunikwa zindiza, kodwa kusafuneka nenze isixa esiqingqiweyo sezitena.”+ 19  Abona ke amagosa oonyana bakaSirayeli ukuba ehlelwe lishwangusha ngenene kutshiwo nje ukuthi:+ “Nize ningaphunguli nakancinane kumlinganiselo wenu wamihla le wezitena.”+ 20  Emva koko aqubisana noMoses noAron,+ ababemi apho ukuze bawahlangabeze ekuphumeni kwawo kuFaro. 21  Ngoko nangoko athi kubo: “Ngamana uYehova anganikhangela agwebe,+ ekubeni nisenze salivumba elibi+ phambi koFaro naphambi kwabakhonzi bakhe ngokokude babeke ikrele lokusibulala esandleni sabo.”+ 22  Waza uMoses wabhekisa kuYehova+ wathi: “Yehova, yini na ukuba usizisele ububi esi sizwana?+ Undithume ngabuni na?+ 23  Kuba ukususela ngexesha endangenayo ngalo phambi koFaro ukuze ndithethe egameni lakho,+ yena uye wasiphatha kakubi esi sizwana,+ yaye akubahlangulanga konke konke abantu bakho.”+

Umbhalo osemazantsi