Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 4:1-31

4  Noko ke, waphendula wathi uMoses: “Kodwa kusenokwenzeka ukuba bangandikholelwa baze bangaliphulaphuli ilizwi lam,+ bathi, ‘UYehova akabonakalanga kuwe.’”  Wathi uYehova kuye: “Yintoni leyo isesandleni sakho?” wathi yena: “Yintonga.”+  Waza ke wathi: “Yiphose emhlabeni.” Wayiphosa emhlabeni, yasuka yaba yinyoka;+ waza wayibaleka uMoses.  Wathi ke ngoko uYehova kuMoses: “Yolula isandla sakho uze uyibambe ngomsila.” Wasolula isandla sakhe waza wayibamba, yaza yaba yintonga entendeni yakhe.  Waqhubeka wathi, “Ukuze bakholwe ukuba uYehova uTHIXO wookhokho babo,+ uTHIXO ka-Abraham,+ uTHIXO kaIsake+ noTHIXO kaYakobi,+ ubonakele kuwe.”+  Waphinda wathi uYehova kuye: “Nceda ufake isandla sakho esifubeni sesambatho sakho.” Wasifaka isandla sakhe esifubeni sesambatho sakhe. Akusikhupha, khawubone, naso isandla sakhe sizele liqhenqa sinjengekhephu!+  Emva koko wathi: “Sibuyisele isandla sakho esifubeni sesambatho sakho.” Wasibuyisela isandla sakhe esifubeni sesambatho sakhe. Akusikhupha esifubeni sesambatho sakhe, tyhini, siphilisiwe saba njengayo yonke enye inyama yakhe!+  Waqhubeka wathi: “Ukuba bathe abakukholelwa, abaliphulaphula ilizwi lomqondiso wokuqala, ngokuqinisekileyo ke ngoko baya kulikholelwa ilizwi lomqondiso wamva.+  Kanti, ukuba kwenzekile, abayikholelwa yomibini le miqondiso baze bangaliphulaphuli ilizwi lakho,+ uze ke uthabathe amanzi kuMlambo umNayile, uwaphalazele emhlabeni owomileyo; yaye aya kusuka ngokuqinisekileyo amanzi lawo uwathabathileyo kuMlambo umNayile, abe ligazi emhlabeni owomileyo.”+ 10  Wathi uMoses kuYehova: “Ndiyangxengxeza, Yehova, kuba umkhonzi wakho lo akazange waba liciko, ukususela ekuthetheni kwakho nam, nangezolo, nangaphambi koko, kuba ndiyacotha ngomlomo, ndikwacotha nangolwimi.”+ 11  Wathi uYehova kuye: “Ngubani na owenze umlomo womntu nowenze isimumu okanye isithulu okanye obona kakuhle okanye imfama? Asindim na, mna Yehova?+ 12  Ngoko ke hamba, yaye mna ndoba nomlomo wakho ndize ndikufundise oko uya kukuthetha.”+ 13  Kodwa yena wathi: “Ndiyangxengxeza, Yehova, nceda uthumele ngesandla salowo uya kumthumela.” 14  Wandula ke wavutha umsindo kaYehova kuMoses waza wathi: “Akanguye na umntakwenu uAron umLevi?+ Ndiyazi ukuba angakwazi ukuthetha. Yaye, ngapha koko, nanko ephuma esiza kukuhlangabeza. Wothi akukubona, ngokuqinisekileyo ibe nemihlali intliziyo yakhe.+ 15  Uze uthethe kuye, ubeke amazwi emlonyeni wakhe;+ mna ndoba nomlomo wakho nomlomo wakhe,+ ndinifundise oko niya kukwenza.+ 16  Yena wonithethela ebantwini; abe ngumlomo kuwe,+ wena ube nguThixo kuye.+ 17  Le ntonga uze uyiphathe ngesandla sakho ukuze wenze imiqondiso ngayo.”+ 18  Wahamba ke uMoses wabuyela kuYitro umkhwe wakhe waza wathi kuye:+ “Nceda, undikhulule ndihambe, ndibuyele kubantakwethu eYiputa ukuze ndibone ukuba basaphila na.”+ Ngoko uYitro wathi kuMoses: “Hamba ngoxolo.”+ 19  Emva koko uYehova wathi kuMoses kwaMidiyan: “Hamba, ubuyele eYiputa, kuba afile onke amadoda awayezingela umphefumlo wakho.”+ 20  Ngoko uMoses wathabatha umfazi wakhe noonyana bakhe, wabakhwelisa e-esileni, waza wabuyela ezweni laseYiputa. Ngaphezu koko, uMoses waphatha nentonga yoTHIXO oyinyaniso ngesandla sakhe.+ 21  Waza wathi uYehova kuMoses: “Ekumkeni kwakho ubuyela eYiputa qiniseka ukuba uyayenza phambi koFaro+ yonke imimangaliso endiyibeke esandleni sakho. Ke mna, ndiya kuyenza lukhuni intliziyo yakhe;+ yaye akasayi kubandulula abantu.+ 22  Uze uthi kuFaro, ‘Utsho uYehova ukuthi: “USirayeli ngunyana wam, izibulo lam.+ 23  Ngoko ke ndithi kuwe: Mndulule unyana wam ukuze andikhonze. Kodwa ukuba uthe wala ukumndulula, ndiza kubulala unyana wakho, izibulo lakho.”’”+ 24  Kwathi endleleni kwindawo yokuhlala+ uYehova wahlangana naye+ waza waqhubeka efuna indlela yokumbulala.+ 25  Ekugqibeleni uTsipora+ wathabatha iqhwitha, wanqumla ijwabi lonyana wakhe,+ wenza ukuba lichukumise iinyawo zakhe waza wathi: “Oku kungenxa yokuba ungumyeni wegazi kum.” 26  Wandula ukumyeka. Yena ngelo xesha wathi: “Ungumyeni wegazi,” ngenxa yolwaluko. 27  Wathi uYehova kuAron: “Hamba uye kuhlangabeza uMoses entlango.”+ Waya ke, wamhlangabeza entabeni yoTHIXO oyinyaniso+ waza wamanga. 28  UMoses wamxelela uAron onke amazwi kaYehova, owayemthumile,+ nemiqondiso yonke awayemyalele ukuba ayenze.+ 29  Emva koko wahamba uMoses noAron, bawahlanganisa onke amadoda amakhulu oonyana bakaSirayeli.+ 30  Wawathetha uAron onke amazwi uYehova awawathethayo kuMoses,+ wayenza nemiqondiso+ emehlweni abantu. 31  Bakholwa abantu.+ Bathi bakuva ukuba uYehova uyiphethulele koonyana bakaSirayeli ingqalelo yakhe+ yaye uyibonile nenkxwaleko yabo,+ basuka bathoba baqubuda.+

Umbhalo osemazantsi