Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 36:1-38

36  “Wosebenza ke uBhetsaleli, no-Oholiyabhi+ namadoda onke antliziyo zilumkileyo awanikileyo uYehova ubulumko+ nokuqonda+ kwezi zinto, ukuba akwazi ukuyenza yonke imisebenzi yenkonzo engcwele ngako konke akuyaleleyo uYehova.”+  Wambiza ke uMoses uBhetsaleli no-Oholiyabhi namadoda onke antliziyo zilumkileyo, antliziyo uYehova wazinikayo ubulumko,+ onke lawo ayesondele ngokuqhutywa yintliziyo ukuba awenze umsebenzi.+  Bawuthabatha ke phambi kukaMoses wonke umnikelo+ womsebenzi wenkonzo engcwele, ababewuzisile oonyana bakaSirayeli, yaye baqhubeka bona beyizisa iminikelo yokuzithandela imiso ngemiso.  Zeza ke zonke izilumko ezazisenza yonke imisebenzi engcwele, esinye emva kwesinye, zivela emisebenzini yazo,  zatsho kuMoses ukuthi: “Abantu bazisa okuninzi kakhulu kunoko kufunekayo enkonzweni yomsebenzi athe uYehova wayalela ukuba wenziwe.”  Ngoko uMoses wabayalela ukuba badlulisele isaziso enkampini, besithi: “Madoda nani bafazi, musani ukuba senza mpahla engakumbi yomnikelo ongcwele.” Bapheza ke abantu ukuzisa.  Yawanela ke impahla leyo wonke umsebenzi owawufanele ukwenziwa, yada yangaphezu kwaleyo ifunekayo.  Bonke abantliziyo zilumkileyo+ phakathi kwabenza umsebenzi bawenza umnquba,+ ngamalaphu entente alishumi elinen ecikizekileyo ephothiweyo nangomsonto oluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa; benza neekherubhi, wazenza ngokuziluka ngobugcisa.  Ubude belaphu lentente ngalinye baba ziikubhite ezingamashumi amabini anesibhozo, baza bona ububanzi belaphu lentente ngalinye baba ziikubhite ezine. Onke amalaphu entente aba nomlinganiselo omnye. 10  Wahlanganisa amalaphu entente amahlanu, elinye nelinye,+ wawahlanganisa namanye amalaphu entente amahlanu, elinye nelinye. 11  Emva koko wenza amarhintyela ngemisonto eluhlaza emphethweni welinye ilaphu lentente ngasekuhlanganeni kwalo nelinye. Wenza okufanayo nasekuhlanganeni kwawo kwicala elingaphaya emphethweni welaphu lentente elisekugqibeleni.+ 12  Wenza amarhintyela angamashumi amahlanu kwelinye ilaphu lentente, wenza namanye amarhintyela angamashumi amahlanu ekupheleni kwelaphu lentente elalisekuhlanganeni kwelinye icala, amarhintyela lawo emelene.+ 13  Ekugqibeleni wenza amagwegwe egolide angamashumi amahlanu waza wawahlanganisa amalaphu entente elinye kwelinye ngamagwegwe lawo, yaba ngumnquba omnye.+ 14  Wenza amalaphu entente nangoboya bebhokhwe aba yintente phezu komnquba. Wawenza amalaphu entente lawo aba lishumi elinanye.+ 15  Ubude belaphu lentente ngalinye baba ziikubhite ezingamashumi amathathu, baza bona ububanzi belaphu lentente ngalinye baba ziikubhite ezine. Onke loo malaphu entente alishumi elinanye aba nomlinganiselo omnye.+ 16  Wawahlanganisa amalaphu entente amahlanu odwa namanye amalaphu entente amathandathu odwa.+ 17  Kamva wenza amarhintyela angamashumi amahlanu emphethweni welaphu lentente lokugqibela ekuhlanganeni kwalo nelinye, wenza namarhintyela angamashumi amahlanu emphethweni welinye ilaphu lentente elalihlangana kunye nalo.+ 18  Emva koko wenza amagwegwe obhedu angamashumi amahlanu okuhlanganisa intente ibe yimbumba enye.+ 19  Wayenzela nesigqubuthelo intente ngeemfele zeenkunzi zegusha ezidaywe zabomvu nesigqubuthelo sezikhumba zeentini+ ngaphezulu kweso.+ 20  Wandula ke wenzela umnquba amanqwanqwa amaplanga ngomthi womnga,+ wawamisa. 21  Ubude benqwanqwa lamaplanga baba ziikubhite ezilishumi, baza bona ububanzi benqwanqwa lamaplanga ngalinye baba yikubhite enye enesiqingatha.+ 22  Inqwanqwa lamaplanga ngalinye laba neempondlo ezimbini zahlangana olunye nolunye. Wenjenjalo kuwo onke amanqwanqwa amaplanga omnquba.+ 23  Wawenza ke amanqwanqwa amaplanga asemnqubeni, aba ngamanqwanqwa amaplanga angamashumi amabini ngakwicala laseNegebhi, emzantsi.+ 24  Wenza neziseko zesilivere ezingamashumi amane phantsi kwamanqwanqwa amaplanga angamashumi amabini, yaba ziziseko ezibini phantsi kwenqwanqwa lamaplanga ngalinye lineempondlo zalo ezimbini neziseko ezibini ngaphantsi kwelinye inqwanqwa lamaplanga nalo elikwaneempondlo ezimbini.+ 25  Yaye kwelinye icala lomnquba, icala langasentla, wenza amanqwanqwa amaplanga angamashumi amabini+ 26  neziseko zawo zesilivere ezingamashumi amane, zaba zibini iziseko phantsi kwenqwanqwa lamaplanga lilinye nezinye iziseko ezibini phantsi kwelinye inqwanqwa lamaplanga.+ 27  Kwicala elingasemva lomnquba ngasentshona wenza amanqwanqwa amaplanga aba mathandathu.+ 28  Waza amanqwanqwa amaplanga amabini wawenza aba zizibonda zembombo zomnquba kumacala awo omabini angasemva.+ 29  Adibana ukusuka ezantsi esa phezulu, adityaniswa ngekhonkco lokuqala. Wenjenjalo kuwo omabini, kuzo zozibini ezo zibonda zembombo.+ 30  Ngoko aba ngamanqwanqwa amaplanga asibhozo zaza zona iziseko zawo zesilivere zaba lishumi elinesithandathu, yaziziseko ezibini ecaleni kwezinye iziseko ezibini ngaphantsi kwenqwanqwa leplanga ngalinye.+ 31  Wenza imivalo ngomthi womnga, yamihlanu kumanqwanqwa amaplanga akweli cala lomnquba+ 32  neminye imivalo emihlanu kumanqwanqwa amaplanga akwelinye icala lomnquba kwaneminye imivalo emihlanu kumanqwanqwa amaplanga omnquba akwicala elikumacandelo amabini angasemva ngasentshona.+ 33  Wandula wenza umvalo ophakathi onqumleza esazulwini samanqwanqwa amaplanga ususela esiphelweni use esiphelweni.+ 34  Wawaleka amanqwanqwa amaplanga ngegolide, namakhonkco awo okuxhasa imivalo wawenza ngegolide, nemivalo leyo wayaleka ngegolide.+ 35  Wenza ikhuselo+ ngemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa nangelinen ecikizekileyo ephothiweyo. Walenzela iikherubhi, waziluka ngobugcisa.+ 36  Waza ke walenzela iintsika ezine zomnga ezalekwe ngegolide, izikhonkwane zazo zaba zezegolide, wazityhidela iziseko ezine zesilivere.+ 37  Umnyango wentente wawenzela umkhusane ngemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa nangelinen ecikizekileyo ephothiweyo, yalukwa,+ 38  neentsika zawo zontlanu nezikhonkwane zazo. Wazaleka iintloko zazo nezidibanisi zazo ngegolide, kodwa zona iziseko zazo zozihlanu zaba zezobhedu.+

Umbhalo osemazantsi