Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 3:1-22

3  Ke kaloku uMoses waba ngumalusi womhlambi kaYitro,+ umbingeleli wakwaMidiyan, awayengumkhwenyana wakhe.+ Ngoxa wayeqhubela umhlambi ngakwicala elingasentshona lentlango, wada wafika entabeni yoTHIXO oyinyaniso,+ eHorebhe.+  Kwabonakala ingelosi kaYehova kuye isedangatyeni lomlilo etyholweni elinameva.+ Njengoko wayekhangale, walibona ityholo elinameva livutha ngumlilo kodwa eli tyholo linameva lalingade litshe liphele.  Wasuka wathi uMoses: “Makhe ndiphambuke ndiye kuhlolisisa lo mhlola, ukuba kutheni na ityholo elinameva lingade litshe liphele.”+  Wathi akubona uYehova ukuba uphambukile esiya kuhlolisisa, wambiza ngoko nangoko uThixo ephakathi etyholweni elinameva, wathi: “Moses! Moses!” wathi yena: “Ndilapha.”+  Wandula ke wathi: “Musa ukusondela apha. Khulula iimbadada zakho ezinyaweni zakho, kuba loo ndawo umi kuyo ingumhlaba ongcwele.”+  Waqhubeka wathi: “NdinguTHIXO kayihlo, uTHIXO ka-Abraham, uTHIXO kaIsake noTHIXO kaYakobi.”+ Wabufihla uMoses ubuso bakhe, kuba wayesoyika ukukhangela kuTHIXO oyinyaniso.  Wongezelela uYehova wathi: “Ngokungathandabuzekiyo ndiyibonile inkxwaleko yabantu bam abaseYiputa, yaye ndisivile isikhalo sabo ngenxa yabo babaqweqwedisayo emsebenzini; kuba ndiyazi kakuhle intlungu yabo.+  Ndihlile ke ukuze ndibahlangule esandleni samaYiputa+ ndize ndibanyuse baphume kwelo lizwe, baye ezweni elilungileyo neliphangaleleyo, ezweni eliqukuqela ubisi nobusi,+ endaweni yamaKanan namaHiti nama-Amori namaPerizi namaHivi namaYebhusi.+  Ngoku ke, khangela! isikhalo soonyana bakaSirayeli sifikile kum, yaye ndiyibonile nengcinezelo abacinezelwa ngayo ngamaYiputa.+ 10  Yiza ke ndikuthumele kuFaro, ubakhuphe eYiputa abantu bam, oonyana bakaSirayeli.”+ 11  Noko ke, wathi uMoses kuTHIXO oyinyaniso: “Ndingubani na mna ukuba ndingade ndiye kuFaro, ukuba ndibakhuphe oonyana bakaSirayeli eYiputa?”+ 12  Wathi kuye: “Ngokuba ndiya kuba nawe,+ yaye nanku umqondiso wokuba ndim okuthumeleyo:+ Wakuba ubakhuphile abantu eYiputa, niya kumkhonza uTHIXO oyinyaniso kule ntaba.”+ 13  Noko ke, wathi uMoses kuTHIXO oyinyaniso: “Makwenzeke ke ndifike koonyana bakaSirayeli ndize ndithi kubo, ‘UTHIXO wookhokho benu undithumile kuni,’ baze bathi kum, ‘Ngubani na igama lakhe?’+ Ndothini na kubo?” 14  Wathi uThixo kuMoses: “NDINGUYE LOWO NDIYA KUZINGQINA NDINGUYE.”+ Waza wongezelela wathi: “Uze uthi koonyana bakaSirayeli, ‘UNDINGUYE undithumile kuni.’”+ 15  Waphinda wathi uThixo kuMoses: “Uze uthi koonyana bakaSirayeli, ‘UYehova uTHIXO wookhokho benu, uTHIXO ka-Abraham,+ uTHIXO kaIsake+ noTHIXO kaYakobi,+ undithumile kuni.’ Lilo elo igama lam kuse kwixesha elingenammiselo,+ yaye sisikhumbuzo sam eso kwizizukulwana ngezizukulwana.+ 16  Hamba ke, uwahlanganise amadoda amakhulu akwaSirayeli, uze uthi kuwo, ‘UYehova uTHIXO wookhokho benu ubonakele kum,+ uTHIXO ka-Abraham, kaIsake noYakobi, esithi: “Ngokuqinisekileyo ndiya kunikela ingqalelo+ kuni nakoko kwenziwayo kuni eYiputa. 17  Ngoko ke ndithi, Ndiya kuninyusa niphume kwinkxwaleko+ yamaYiputa, niye ezweni lamaKanan namaHiti nama-Amori+ namaPerizi namaHivi namaYebhusi,+ ezweni eliqukuqela ubisi nobusi.”’+ 18  “Ngokuqinisekileyo baya kuliphulaphula ilizwi lakho,+ yaye uze uye wena namadoda amakhulu akwaSirayeli, kukumkani waseYiputa, nize nithi kuye, ‘UYehova uTHIXO wamaHebhere+ uye wanxibelelana nathi,+ ngoko ke, nceda, usiyeke sihambe, uhambo lweentsuku ezintathu entlango, sibingelele kuYehova uThixo wethu.’+ 19  Ke mna ndazi kakuhle ukuba, ukumkani waseYiputa akayi kunivumela ukuba nihambe ngaphandle kwangesandla esomeleleyo.+ 20  Kuya kufuneka ndisolule isandla sam+ ndize ndiyixabele iYiputa ngazo zonke izenzo zam ezimangalisayo endiya kuzenza phakathi kwayo; wothi ke emva koko anindulule.+ 21  Ndiya kusenza esi sizwana sikholeke emehlweni amaYiputa; kuze kuthi ngokuqinisekileyo xa nihamba, ningahambi nilambatha.+ 22  Yaye mfazi ngamnye umele acele kummelwane wakhe nakumfazi ongumphambukeli endlwini yakhe, impahla yesilivere nempahla yegolide neengubo zokwaleka, nizinike oonyana benu neentombi zenu; niwaphange amaYiputa.”+

Umbhalo osemazantsi