Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 23:1-33

23  “Uze ungayithabathi ingxelo yobuxoki.+ Ungasebenzisani nongendawo ngokuthi ube lingqina lobubi.+  Uze ungalandeli isihlwele esineenjongo ezimbi;+ yaye uze unganikeli ubungqina embambanweni ngenjongo yokugqwetha okusesikweni ukuze ukholise isihlwele.+  Uze ungabi nomkhethe kwisisweli, ukuba sithe sanembambano nomnye.+  “Xa uthe waqubisana nenkunzi yenkomo okanye iesile lotshaba lwakho lilahleka, uze ulibuyisele kulo.+  Xa uthe walibona iesile lokuthiyileyo lisadalele phantsi komthwalo walo, musa ukumyekela. Mkhululise lona.+  “Uze ungasigqwethi isigwebo sehlwempu ukuba lithe lanembambano nomnye.+  “Cezela ezwini lobuxoki.+ Musa ukumbulala omsulwa nolilungisa, kuba andiyi kumvakalisa elilungisa ongendawo.+  “Uze ungamkeli sinyobo, kuba isinyobo siyabamfamekisa ababona kakuhle yaye sinokuwagqwetha amazwi amalungisa.+  “Uze ungamcinezeli umphambukeli,+ njengoko niwazi nina umphefumlo womphambukeli, kuba naningabaphambukeli nani ezweni laseYiputa.+ 10  “Wowuhlwayela imbewu umhlaba wakho iminyaka emithandathu, ubuthe imveliso yawo.+ 11  Kodwa ngowesixhenxe unyaka wowushiya ungalinywanga uze uwuyeke ube lifusi,+ ukuze adle kuwo amahlwempu abantu bakowenu; yaye okuseleyo kubo kuya kudliwa ngamarhamncwa asendle.+ Uze wenjenjalo ke kwisidiliya sakho nakwigcume lomnquma wakho. 12  “Uze uwenze umsebenzi wakho imihla emithandathu;+ kodwa uze uwuyeke ngomhla wesixhenxe, ukuze iphumle inkunzi yakho yenkomo ne-esile lakho, akhe azihlaziye unyana wekhobokazana lakho nomphambukeli.+ 13  “Nize nizilinde kuko konke endikuthethileyo kuni;+ yaye nize ningalikhankanyi igama labanye oothixo. Malingaviwa emlonyeni wakho.+ 14  “Uze ubhiyozele umthendeleko wam kathathu ngonyaka.+ 15  Umthendeleko wamaqebengwana angenagwele uze uwugcine.+ Wodla amaqebengwana angenagwele+ imihla esixhenxe, kanye njengoko ndakuyalelayo, ngexesha elimisiweyo lenyanga enguAbhibhi,+ kuba waphuma ngayo eYiputa. Yaye mabangabonakali belambatha phambi kwam.+ 16  Uze wenze nomthendeleko wentlahlela yesivuno soko ukusebenzileyo,+ wakuhlwayela entsimini;+ nomthendeleko wokuhlanganisa ngasekupheleni konyaka, ekuhlanganiseni kwakho oko ukusebenzileyo entsimini.+ 17  Izihlandlo ezithathu ngonyaka mayibonakale yonke into eyindoda yakowenu phambi kweNkosi yokwenyaniso, uYehova.+ 18  “Uze ungalibingeleli ndawonye nento enegwele igazi lombingelelo wam. Nenqatha lombingelelo wam malingahlali kude kuse.+ 19  “Eyona intle kwintlahlela yomhlaba wakho uze uyizise endlwini kaYehova uThixo wakho.+ “Uze ungalipheki itakane ngobisi lukanina.+ 20  “Uyabona, ndithumela ingelosi+ phambi kwakho ukuba ikugcine endleleni ize ikuse endaweni endiyilungisileyo.+ 21  Lumka, ulithobele ilizwi layo. Ungabi nemvukelo kuyo, kuba ayiyi kukuxolela ukunxaxha kwenu;+ ngokuba igama lam likuyo. 22  Noko ke, ukuba uthe walithobela ilizwi layo, wakwenza konke endikuthethayo,+ ngokuqinisekileyo ndoba nobutshaba kwiintshaba zakho ndibabandezele abakubandezelayo.+ 23  Kuba ingelosi yam yohamba phambi kwakho, ikufikise ngenene kuma-Amori namaHiti namaPerizi namaKanan namaHivi namaYebhusi, ndiwatshayele kuthi tu.+ 24  Uze ungaqubudi koothixo babo, ungabakhonzi, yaye ungenzi nantoni na ngokwemisebenzi yabo,+ kodwa uze ubadilize, uzidilize neentsika zabo ezingcwele.+ 25  Nize nimkhonze uYehova uThixo wenu,+ wothi ke yena ngokuqinisekileyo asisikelele isonka senu namanzi enu;+ yaye ndosisusa ngenene isifo phakathi kwenu.+ 26  Akuyi kubakho mfazi uphuma isisu namfazi uludlolo ezweni lakho.+ Inani lemihla yakho ndolizalisa.+ 27  “Ndiya kuzithumela phambi kwakho izothuso zam,+ ndibavusele isiphithiphithi bonke abantu oya kufika kubo, iintshaba zakho zonke ndizenze zikunikele umva.+ 28  Ndithumele imvakalelo yokudakumba phambi kwakho,+ iwagxothe amaHivi namaKanan namaHiti asuke phambi kwakho.+ 29  Andiyi kuwagxotha ngonyaka omnye phambi kwakho, ukuze ilizwe lingabi yinkangala ephanzileyo aze ande amarhamncwa asendle phezu kwalo.+ 30  Ndiya kuwagxotha ngokuthe ngcembe phambi kwakho, ude uqhame, ulidle ilifa ilizwe.+ 31  “Ndowumisa umda wakho uthabathele kuLwandle Olubomvu use kulwandle lwamaFilisti, uthabathele entlango use kuwo uMlambo;+ kuba ndobanikela esandleni sakho abemi belo lizwe, ubagxothe ngokuqinisekileyo phambi kwakho.+ 32  Uze ungenzi mnqophiso kunye nabo okanye noothixo babo.+ 33  Mabangahlali ezweni lakho, kuba hleze bakwenze undone. Ukuba uthe wabakhonza oothixo babo, oko koba ngumgibe kuwe.”+

Umbhalo osemazantsi