Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 20:1-26

20  Wawathetha ke uThixo onke la mazwi, wathi:+  “NdinguYehova uThixo wakho,+ owakukhuphayo ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka.+  Uze ungabi nathixo bambi+ ngokuchasene nam.  “Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo okanye imbonakalo yayo nantoni na esemazulwini phezulu okanye esemhlabeni phantsi okanye esemanzini phantsi komhlaba.+  Uze ungaqubudi kuzo okanye uqhutyelwe ekuzikhonzeni,+ kuba mna Yehova Thixo wakho ndinguThixo ofuna uzinikelo olupheleleyo,+ ndizisa isohlwayo ngesiphoso sooyise phezu koonyana, kwesesithathu isizukulwana nakwesesine isizukulwana, sabandithiyileyo;+  kodwa ndibenzela ububele bothando kuse kwisizukulwana sewaka abo bandithandayo nabayigcinayo imiyalelo yam.+  “Uze ungaliphathi njengelingento yanto igama likaYehova uThixo wakho,+ kuba uYehova akayi kungamohlwayi oliphatha njengelingento yanto igama lakhe.+  “Wukhumbule umhla wesabatha ukuba uwungcwalise,+  wonikela inkonzo imihla emithandathu+ uze ngayo uwenze wonke umsebenzi wakho. 10  Kodwa wona umhla wesixhenxe uyisabatha kuYehova uThixo wakho.+ Uze ungenzi nawuphi na umsebenzi ngawo, wena nonyana wakho nentombi yakho nekhoboka lakho nekhobokazana lakho nesilwanyana sakho sasekhaya nomphambukeli osemasangweni akho.+ 11  Kuba ngemihla emithandathu uYehova wenza amazulu nomhlaba, nolwandle, nayo yonk’ into ekuzo,+ waza waphumla ngomhla wesixhenxe.+ Kungenxa yoko le nto uYehova wawusikelelayo umhla wesabatha, wawungcwalisa.+ 12  “Beka uyihlo nonyoko+ ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho.+ 13  “Uze ungabulali.+ 14  “Uze ungakrexezi.+ 15  “Uze ungebi.+ 16  “Uze ungangqini ubungqina bobuxoki ngedlelane lakho.+ 17  “Uze ungayinqweneli indlu yedlelane lakho. Uze ungamnqweneli umfazi wedlelane lakho,+ nekhoboka lalo, nekhobokazana lalo, nenkunzi yalo yenkomo, ne-esile lalo, nantoni na eyeyedlelane lakho.”+ 18  Baye bonke abantu bezibona iindudumo nemibane nesandi sesigodlo nentaba eqhumayo. Bakukubona oko abantu, bagubha baza bamela mgama.+ 19  Bathi kuMoses: “Thetha wena nathi, sokuphulaphula; kodwa makangathethi nathi uThixo, hleze sife.”+ 20  Ngoko wathi uMoses ebantwini: “Musani ukoyika, kuba uTHIXO oyinyaniso uzele ukuza kunivavanya,+ nokuze kubekho ukumoyika ebusweni benu ukuze ningoni.”+ 21  Abantu bamela mgama, kodwa yena uMoses wasondela kwingqimba yelifu elimnyama awayekulo uTHIXO oyinyaniso.+ 22  Kwaye uYehova wahlabela mgama wathi kuMoses:+ “Wotsho koonyana bakaSirayeli ukuthi, ‘Nibonile nina ukuba ndithethe nani ndisemazulwini.+ 23  Nize ningenzi ndawonye nam oothixo besilivere, ningazenzeli oothixo begolide.+ 24  Uze undenzele isibingelelo somhlaba,+ ubingelele phezu kwaso iminikelo yakho etshiswayo, nemibingelelo yakho yobudlelane, umhlambi wakho wezimvu nomhlambi wakho weenkomo.+ Kuzo zonke iindawo endolenza likhunjulwe kuzo igama lam, ndoza kuwe, ndikusikelele ngokuqinisekileyo.+ 25  Ke ukuba uthe wandenzela isibingelelo samatye, uze ungasakhi ngamatye aqingqiweyo. Ukuba uthe wasiphakamisa isixholo sakho phezu kwaso, woba usihlambele.+ 26  Yaye uze unganyuki ngezinyuko esibingelelweni sam, ukuze bungatyhileki ubuze bakho kuso.’

Umbhalo osemazantsi