Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 19:1-25

19  Ngenyanga yesithathu emva kokuphuma koonyana bakaSirayeli ezweni laseYiputa,+ ngayo loo mini, bafika entlango yaseSinayi.+  Banduluka eRefidim+ baza bafika entlango yaseSinayi, bamisa inkampu apho entlango;+ wayimisa uSirayeli inkampu yakhe phambi kwentaba.+  Wanyuka uMoses waya kuTHIXO oyinyaniso, waza uYehova wambiza esentabeni apho,+ wathi: “Yitsho kwindlu kaYakobi, uxelele oonyana bakaSirayeli, uthi,  ‘Nizibonele ngokwenu oko ndikwenzileyo kumaYiputa,+ ukuze ndinithwale ngamaphiko okhozi, ndinizise kum.+  Ngoku ke ukuba nithe nalithobela+ okunene ilizwi lam, nawugcina ngenene umnqophiso wam,+ ngokuqinisekileyo noba yinqobo kum kwizizwana zonke,+ kuba umhlaba uphela ngowam.+  Yaye niya kuba bubukumkani kum nababingeleli nohlanga olungcwele.’+ Ngawo lawo amazwi oya kuwathetha koonyana bakaSirayeli.”  Weza ke uMoses, wabiza amadoda amakhulu+ abantu waza wawabeka phambi kwawo onke la mazwi uYehova awamyalela ngawo.+  Emva koko baphendula bonke abantu ngamxhelo mnye bathi: “Konke akuthethileyo uYehova sikulungele ukukwenza.”+ Ngoko nangoko uMoses wawabuyisela kuYehova amazwi abantu.+  Wathi uYehova kuMoses: “Yabona! Ndiza kuwe ndisefini elimnyama,+ ukuze beve abantu ekuthetheni kwam nawe,+ baze bakholwe nakuwe kuse kwixesha elingenammiselo.”+ Wawaxela ke uMoses amazwi abantu kuYehova. 10  Kwaye uYehova wahlabela mgama wathi kuMoses: “Yiya ebantwini, ubangcwalise namhlanje nangomso, bazihlambe iingubo zabo zokwaleka.+ 11  Bamele babe sebelungile ngomhla wesithathu, kuba ngomhla wesithathu uYehova uya kwehlela phezu kweNtaba yeSinayi phambi kwamehlo abantu bonke.+ 12  Uze ubamisele imida abantu macala onke, uthi, ‘Zilindeni ninganyukeli entabeni, yaye ningawachukumisi amazantsi ayo. Nabani na oyichukumisayo intaba wobulawa afe ngokuqinisekileyo.+ 13  Makangachukunyiswa ngesandla, kuba ngokuqinisekileyo uya kuxulutywa okanye mhlawumbi atolwe ngokuqinisekileyo. Enoba sisilo okanye ngumntu, akayi kuphila.’+ Kwakuvuthelwa isigodlo sophondo lwenkunzi yegusha+ banganyuka entabeni bona.” 14  Wehla uMoses entabeni waya ebantwini, waza wabangcwalisa abantu; bazihlamba iingubo zabo zokwaleka.+ 15  Ngako oko wathi ebantwini: “Zilungiseleleni+ ebudeni bemihla emithathu. Nize ningasondeli ebafazini.”+ 16  Kwathi ngomhla wesithathu, kwakusa, kwabakho iindudumo nemibane,+ nelifu elinzima+ phezu kwentaba nesandi esikhulu sesigodlo,+ bangcangcazela bonke abantu ababesenkampini.+ 17  Wabakhupha uMoses abantu enkampini baya kumhlangabeza uTHIXO oyinyaniso, baza bema emazantsi entaba.+ 18  Yonke iNtaba yeSinayi yaqhuma,+ kuba uYehova wehlela phezu kwayo esemlilweni;+ yaye umsi wayo wanyuka njengomsi weziko,+ yanyikima kakhulu intaba iphela.+ 19  Sathi sakuba sikhulu ngakumbi nangakumbi isandi sesigodlo, wathetha uMoses, waza uTHIXO oyinyaniso wamphendula ngelizwi.+ 20  Wehla ke uYehova phezu kweNtaba yeSinayi, encotsheni yentaba. Wandula uYehova wambizela uMoses encotsheni yentaba leyo, waza wanyuka ke uMoses.+ 21  Wathi uYehova kuMoses: “Yihla, ubalumkise abantu, ukuba bangazami ukutyhobozela kuYehova ukuze bakhangele, kuze kuwe abaninzi kubo.+ 22  Kananjalo, ababingeleli abasondela rhoqo kuYehova, mabazingcwalise,+ ukuze uYehova angabatshabalalisi.”+ 23  Wathi uMoses kuYehova: “Abantu abanakunyuka baye eNtabeni yeSinayi, kuba sele usilumkisile, wathi, ‘Yimisele imida intaba uze uyingcwalise.’”+ 24  Noko ke, uYehova wathi kuye: “Hamba, uhle, uze unyuke, wena noAron enawe; kodwa bona ababingeleli nabantu mabangatyhobozi banyuke beze kuYehova, ukuze angabatshabalalisi.”+ 25  Wehla ke uMoses waya ebantwini waza wabaxelela.+

Umbhalo osemazantsi