Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 16:1-36

16  Kamva yemka indibano iphela yoonyana bakaSirayeli e-Elim,+ yaza ekugqibeleni yafika entlango yaseSin,+ ephakathi kwe-Elim neSinayi, ngomhla weshumi elinesihlanu wenyanga yesibini emva kokuphuma kwabo ezweni laseYiputa.  Yammbombozelela uMoses noAron yonke indibano yoonyana bakaSirayeli entlango apho.+  Baqhubeka besithi oonyana bakaSirayeli kubo: “Akwaba besife+ sisandla sikaYehova ezweni laseYiputa xa sasihleli ngasezimbizeni zenyama,+ sisidla isonka sanele, ngokuba nisikhuphele kule ntlango ukuze nilibulale eli bandla liphela ngendlala.”+  Wathi uYehova kuMoses: “Uyabona, ndiya kuninisela isonka esivela emazulwini;+ yaye bamele baphume abantu, ngamnye abuthe isabelo sakhe semini,+ ukuze ndibavavanye enoba bohamba emthethweni wam kusini na.+  Kothi ngosuku lwesithandathu+ beze bezilungiselele ukubutha umlinganiselo ophindwe kabini kunowemihla ngemihla.”+  Ngoko wathi uMoses noAron koonyana bakaSirayeli bonke: “Ngokuhlwa niya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba nguYehova onikhuphileyo ezweni laseYiputa.+  Yaye kusasa niya kububona ngokwenene ubuqaqawuli bukaYehova,+ kuba ukuvile ukummbombozelela kwenu uYehova. Besingoobani na ke thina ukuba nisimbombozelele?”  Waza waqhubeka wathi uMoses: “Kothi ngokuhlwa uYehova aninike inyama nidle, nesonka kusasa nide nanele, kuba uYehova ukuvile ukumbombozela kwenu enimmbombozelele ngako. Singoobani na ke thina? Asisithi, kodwa nguYehova enimmbombozeleleyo.”+  Wathi uMoses kuAron: “Yithi kwindibano iphela yoonyana bakaSirayeli, ‘Sondelani phambi koYehova, kuba ukuvile ukumbombozela kwenu.’”+ 10  Kwathi akuba uAron ethethile nendibano iphela yoonyana bakaSirayeli, bajika bajonga entlango, yaye, khangela! nabo ubuqaqawuli bukaYehova bubonakala efini.+ 11  Wathetha uYehova ngokubhekele phaya kuMoses, wathi: 12  “Ndikuvile ukumbombozela koonyana bakaSirayeli.+ Thetha nabo, uthi, ‘Phakathi kweengokuhlwa ezimbini nodla inyama, kusasa nohlutha sisonka;+ nazi ngokuqinisekileyo ukuba ndinguYehova uThixo wenu.’”+ 13  Ngako oko ngokuhlwa kwenyuka izagwityi+ zaza zayigubungela inkampu, kwaza kusasa kwabakho umbethe ojikeleze inkampu iphela.+ 14  Ekuhambeni kwexesha waba ngumphunga umbethe lowo kwaza kwabakho into ejiyileyo necolekileyo phezu kwentlango,+ icoleke njengeqabaka+ phezu komhlaba. 15  Bathi bakuyibona oonyana bakaSirayeli, bathi omnye komnye: “Yintoni le?” Kuba babengazi ukuba yintoni na. Ngoko ke wathi uMoses kubo: “Sisonka aninike sona uYehova ukuba nisidle.+ 16  Siso eso ebeniyalele ngaso uYehova esithi, ‘Buthani inxalenye yaso, ngamnye ngangokudla kwakhe. Umntu ngamnye makathabathe umlinganiselo weomere+ ngokwenani lemiphefumlo ngamnye wenu anayo ententeni yakhe.’” 17  Benjenjalo ke oonyana bakaSirayeli; abanye babutha kakhulu baza abanye babutha kancinane. 18  Ekulinganiseleni kwabo ngeomere, akagqithisanga obuthe kakhulu, engabanga nantswelo nobuthe kancinane.+ Ngamnye wabutha ngangokudla kwakhe. 19  Wandula wathi kubo uMoses: “Makungabikho nabani na obeka umbeko.”+ 20  Kodwa abazange bamphulaphule uMoses. Eso babesibekile abantu abathile njengombeko, saba neempethu saza sanuka;+ wacaphuka uMoses.+ 21  Babesibutha ntsasa nganye,+ ngamnye ngokokudla kwakhe. Lalisithi lakufudumala ilanga, sinyibilike. 22  Kwathi ngosuku lwesithandathu babutha isonka esiphindwe kabini,+ imilinganiselo emibini yeomere emntwini ngamnye. Zeza ke zonke izikhulu zendibano zaza zaxelela uMoses. 23  Wathi kuzo: “Koko akuthethileyo uYehova. Ngomso yoba kukugcinwa kwesabatha, yoba yisabatha engcwele kuYehova.+ Bhakani oko ninokukubhaka, nibilise oko ninokukubilisa,+ yaye konke okuseleyo kugcineni kude kuse.” 24  Bakubeka ke kwada kwasa, kanye njengoko wayeyalele uMoses; akukhange kunuke, kungakhange kubekho nazimpethu kuko.+ 25  Waza wathi uMoses: “Kudleni namhlanje, kuba namhlanje yisabatha+ kuYehova. Namhlanje aniyi kusifumana endle. 26  Nosibutha imihla emithandathu, kodwa ngomhla wesixhenxe yisabatha.+ Asiyi kubakho ngawo.” 27  Noko ke, bambi abantu baphuma ngomhla wesixhenxe besiya kubutha, kodwa abafumananga nto. 28  Ngoko wathi uYehova kuMoses: “Kuya kude kube nini na nisala ukuyigcina imiyalelo yam nemithetho yam?+ 29  Siphawuleni isibakala sokuba uYehova eninike isabatha.+ Kungenxa yoko le nto ngomhla wesithandathu eninika isonka semihla emibini. Ngamnye kuni makahlale endaweni yakhe.+ Makungabikho bani uphumayo endaweni yakhe ngomhla wesixhenxe.” 30  Bayigcina ke abantu isabatha ngomhla wesixhenxe.+ 31  Indlu kaSirayeli yalibiza igama laso ngokuthi “imana.” Yayimhlophe njengembewu yekoriyandire, yaye incasa yayo yayinjengaleyo yamaqebengwana amcaba obusi.+ 32  Wathi uMoses: “Nali ilizwi ayalele ngalo uYehova, ‘Zalisani umlinganiselo weomere ngayo ukuze ugcinelwe izizukulwana zenu,+ ukuze zisibone isonka endinidlise sona entlango ekunikhupheni kwam ezweni laseYiputa.’”+ 33  Ngoko uMoses wathi kuAron: “Thabatha ingqayi uze ufake kuyo iomere ezeleyo yemana, uyibeke phambi koYehova ukuze igcinelwe izizukulwana zenu.”+ 34  Wayibeka uAron phambi kweSingqino+ ukuba igcinwe, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 35  Bayidla oonyana bakaSirayeli imana iminyaka engamashumi amane+, bada bafika ezweni elimiweyo.+ Bayidla imana bada bafika emdeni welizwe lakwaKanan.+ 36  Ke kaloku iomere ngumlinganiselo weshumi we-efa.

Umbhalo osemazantsi