Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 13:1-22

13  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, wathi:  “Ndingcwalisele onke amazibulo angamaduna, onke lawo avula isibeleko phakathi koonyana bakaSirayeli, kubantu nakwizilo. Wona lawo ngawam.”+  Wathi uMoses ebantwini: “Lukhumbuleni olu suku niphume ngalo eYiputa,+ endlwini yobukhoboka, kuba uYehova unikhuphe apha ngesandla esinamandla.+ Ngoko ke makungadliwa nto inegwele.+  Lo ngumhla eniphume ngawo ngenyanga enguAbhibhi.+  Kothi xa anifikisileyo uYehova ezweni lamaKanan nelamaHiti nelama-Amori nelamaHivi nelamaYebhusi,+ awafungayo kookhokho benu ukuba wobanika lona,+ ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi,+ nize ke niyiphumeze le nkonzo ngayo le nyanga.  Nodla amaqebengwana angenagwele iintsuku ezisixhenxe,+ ngosuku lwesixhenxe ngumthendeleko kuYehova.+  Amaqebengwana angenagwele odliwa iintsuku ezisixhenxe;+ maze kungabonwa nto inegwele kuwe,+ kungabonwa gwele kuwe emideni yakho yonke.+  Uze umxelele unyana wakho ngaloo mini, uthi, ‘Oku kungenxa yoko uYehova wakwenzayo kum ekuphumeni kwam eYiputa.’+  Kumele kube ngumqondiso kuwe osesandleni sakho yaye ube sisikhumbuzo phakathi kwamehlo akho,+ ukuze umthetho kaYehova ube semlonyeni wakho;+ kuba uYehova ukukhuphe eYiputa ngesandla esomeleleyo.+ 10  Uze uwugcine lo mmiselo ngexesha lawo elimisiweyo unyaka nonyaka.+ 11  “Yaye xa akufikisileyo uYehova ezweni lamaKanan,+ wakunika lona, njengoko wafungayo kuwe nakookhokho bakho,+ 12  uze umnikele kuYehova wonk’ ubani ovula isibeleko,+ nalo lonke izibulo lethole lesilo,+ oya kuba nalo. Amaduna oba ngakaYehova.+ 13  Lonke izibulo le-esile wolikhulula ngemvu, yaye ukuba akuthanga ulikhulule, wolaphula intamo.+ Lonke izibulo lomntu koonyana bakho, nalo wolikhulula.+ 14  “Kothi xa unyana wakho akubuzayo kamva, esithi, ‘Kuthetha ukuthini oku?’+ uze uthi kuye, ‘UYehova wasikhupha eYiputa,+ endlwini yobukhoboka, ngesandla esinamandla.+ 15  UFaro waba neenkani engavumi ukusindulula,+ waza uYehova wawabulala onke amazibulo ezweni laseYiputa,+ ukususela kwizibulo lomntu kuse kwizibulo lesilo.+ Kungenxa yoko le nto ndibingelela kuYehova onke amaduna avula isibeleko,+ ndize ndiwakhulule onke amazibulo oonyana bam.’+ 16  Oku kumele kube ngumqondiso esandleni sakho nesibopho esisebunzi phakathi kwamehlo akho,+ kuba uYehova wasikhupha eYiputa ngesandla esinamandla.”+ 17  Kwathi akubandulula uFaro abantu, uThixo akabakhokela ngendlela yelizwe lamaFilisti, nakuba ibimfutshane yona, kuba wathi uThixo: “Hleze abantu bazisole bakubona imfazwe baze ngokuqinisekileyo babuyele eYiputa.”+ 18  Ngoko ke uThixo wabajikelezisa abantu ngendlela yasentlango yoLwandle Olubomvu.+ Kodwa ke babexhotyiselwe idabi oonyana bakaSirayeli ekunyukeni kwabo bephuma ezweni laseYiputa.+ 19  UMoses wawathabatha wahamba nawo amathambo kaYosefu, kuba wayebafungise ngokunzulu oonyana bakaSirayeli, esithi: “Ngokwenene uThixo uya kuyiphethulela kuni ingqalelo yakhe,+ yaye nize niwathabathe amathambo am nimke nawo apha.”+ 20  Bemka eSukoti baza bamisa inkampu e-Etham enyeleni yentlango.+ 21  UYehova wahamba phambi kwabo emini ngomqulu welifu ukuba abakhokele endleleni,+ nangomqulu womlilo ebusuku ukuba abakhanyisele ukuze bahambe emini nasebusuku.+ 22  Wawungasuki phambi kwabantu umqulu welifu emini nomqulu womlilo ebusuku.+

Umbhalo osemazantsi