Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Eksodus 12:1-51

12  Wathi uYehova kuMoses noAron ezweni laseYiputa:  “Le nyanga yoba sisiqalo seenyanga kuni. Iya kuba yeyokuqala ezinyangeni zonyaka kuni.+  Thethani kwindibano iphela yakwaSirayeli, nithi, ‘Ngosuku lweshumi kule nyanga ngamnye makazithabathele imvu ngokwezindlu zamanyange, imvu enye+ kwindlu nganye.  Kodwa ukuba abendlu bambalwa kakhulu ukuba bangagqiba imvu, mabadibanise nommelwane wabo okufuphi, beze nayo endlwini, ngokwenani lemiphefumlo; nimele nibalele ngamnye kwimvu leyo ngangokokudla kwakhe.  Imvu yenu mayibe liduna eliphilileyo,+ elinonyaka ubudala.+ Ningathabatha kumatakane eegusha aziinkunzi okanye ezibhokhweni.  Nimele nililondoloze kude kube ngumhla weshumi elinesine kule nyanga,+ ekothi ke ngoko indibano yakwaSirayeli iphela ilixhele phakathi kwezo ngokuhlwa zimbini.+  Yaye bamele bathabathe inxalenye yegazi, batshize emigubasini yomibini nakumphezulu womnyango wendlu abaya kulityela kuyo.+  “‘Bamele bayidle inyama ngobo busuku.+ Bayidle yosiwe ngomlilo kunye namaqebengwana angenagwele+ nemifuno ekrakra.+  Ningayidli nayiphi na kuyo ekrwada okanye ebilisiweyo, yaphekwa ngamanzi, kodwa mayosiwe ngomlilo, intloko yayo namanqina ayo nezibilini zayo. 10  Nize ningashiyi nanye kuyo kude kuse, kodwa okuseleyo kuyo kwada kwasa nokutshisa ngomlilo.+ 11  Nize niyidle ngale ndlela, nibhinqe izinqe zenu,+ nineembadada+ ezinyaweni zenu nomsimelelo wenu esandleni senu; yaye nimele niyidle ngokungxama. Yipasika kaYehova leyo.+ 12  Ndiya kudlula ezweni laseYiputa ngobo busuku+ ndize ndixabele onke amazibulo ezweni laseYiputa, kususela emntwini kuse kwisilo;+ ndiphumeze izigwebo kubo bonke oothixo baseYiputa.+ NdinguYehova.+ 13  Igazi elo loba ngumqondiso wenu ezindlwini enikuzo; ndothi ndakulibona igazi ndidlule kuni,+ ningafikelwa nina sisibetho esonakalisayo xa ndixabela ezweni laseYiputa. 14  “‘Olu suku loba sisikhumbuzo kuni, yaye nimele nilubhiyozele njengomthendeleko kuYehova kwizizukulwana zenu. Nifanele nilubhiyozele njengommiselo kuse kwixesha elingenammiselo. 15  Nodla amaqebengwana angenagwele iintsuku zibe sixhenxe. Ewe, ngosuku lokuqala nolisusa igwele ezindlwini zenu, kuba nabani na odla oko kunegwele, kususela kusuku lokuqala kude kuse kolwesixhenxe,+ umele unqunyulwe loo mphefumlo kwaSirayeli.+ 16  Ngosuku lokuqala nize nibe nendibano engcwele, nangosuku lwesixhenxe noba nendibano engcwele.+ Akuyi kwenziwa msebenzi ngazo.+ Kuphela yoba kukulungiselelwa kokudla komphefumlo ngamnye, koko kuphela eninokukwenza.+ 17  “‘Nize niwugcine umthendeleko wamaqebengwana angenagwele,+ kuba kanye ngalo olo suku ndoyikhupha imikhosi yenu ezweni laseYiputa. Nize nilugcine olu suku kwizizukulwana zenu njengommiselo kuse kwixesha elingenammiselo. 18  Ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi elinesine enyangeni leyo, ngokuhlwa, nodla amaqebengwana angenagwele kude kuse kusuku lwamashumi amabini ananye lwenyanga leyo, ngokuhlwa.+ 19  Ze kungafunyanwa gwele ezindlwini zenu iintsuku ezisixhenxe, kuba nabani na ongcamla oko kunegwele, nokuba ngumphambukeli okanye inzalelwane yelizwe,+ umele unqunyulwe loo mphefumlo kwindibano yakwaSirayeli.+ 20  Ningadli nto inegwele. Kwiindawo zonke enihlala kuzo nodla amaqebengwana angenagwele.’” 21  Ngoko nangoko uMoses wabiza onke amadoda amakhulu akwaSirayeli+ waza wathi kuwo: “Hambani niye kuzithabathela amathole ngokweentsapho zenu, nize nilixhele ixhoba lepasika.+ 22  Nithabathe isipha sehisope,+ nisithi nkxu egazini elisesityeni nize niqabe kumphezulu womnyango nakwimigubasi emibini ngegazi elisesityeni; yaye ze kungaphumi namnye kuni ngomnyango wendlu yakhe kude kuse. 23  Kothi ke ekudluleni kukaYehova esiya kuxabela amaYiputa, aze alibone igazi elikumphezulu womnyango wenu nakwimigubasi emibini, adlule ngokuqinisekileyo uYehova kuloo mnyango, angakuvumeli ukonakala ukuba kungene ezindlwini zenu kuze kunibethe ngesibetho.+ 24  “Nimele nikugcine oku njengommiselo+ wenu nowoonyana benu kuse kwixesha elingenammiselo.+ 25  Yaye nakufika ezweni aya kuninika lona uYehova, kanye njengoko watshoyo, nimele niyigcine le nkonzo.+ 26  Kothi xa bathe oonyana benu kuni, ‘Ithetha ukuthini na le nkonzo kuni?’+ 27  nithi, ‘Ngumbingelelo wepasika kuYehova,+ owadlulayo ezindlwini zoonyana bakaSirayeli eYiputa ekuwabetheni kwakhe amaYiputa ngesibetho, kodwa wazihlangula izindlu zethu.’”  Baza bathoba abantu, baqubuda.+ 28  Bahamba oonyana bakaSirayeli baza benza kanye njengoko uYehova wabayalelayo uMoses noAron.+ Benza kanye njengoko. 29  Kwathi ke ezinzulwini zobusuku uYehova waxabela onke amazibulo ezweni laseYiputa,+ kususela kwizibulo likaFaro ohleli etroneni yakhe kwasa kwizibulo lomthinjwa osemngxunyeni wentolongo, nezibulo ngalinye lesilo.+ 30  Wavuka uFaro ebusuku, yena nabakhonzi bakhe bonke nawo onke amanye amaYiputa; kwabakho isikhalo esikhulu phakathi kwamaYiputa,+ kuba akubangakho ndlu kungafanga mntu kuyo. 31  Ngoko nangoko wabiza+ uMoses noAron ebusuku waza wathi: “Sukani, niphume phakathi kwabantu bam, wena nabanye oonyana bakaSirayeli, nihambe, niye kukhonza uYehova, njengokutsho kwenu.+ 32  Thabathani imihlambi yenu yezimvu nemihlambi yeenkomo, njengokutsho kwenu,+ nihambe. Ngapha koko, nize nam nindisikelele.” 33  AmaYiputa ayebabongoza abantu ukuba bakhawulezise ukubandulula+ kwelo lizwe, kuba ayesithi, “sesifana nje nabafileyo!”+ 34  Ngoko abantu bayithwala intlama yabo yomgubo engenagwele, izitya zabo zokuxovela zisongelwe kwiingubo zabo zokwaleka emagxeni abo. 35  Yaye oonyana bakaSirayeli benza ngokwelizwi likaMoses ngokuthi bacele kumaYiputa impahla yesilivere nempahla yegolide neengubo zokwaleka.+ 36  Kwaye uYehova wabenza bakholeka aba bantu emehlweni amaYiputa,+ aza abanika oko bakucelayo;+ bawaphanga amaYiputa.+ 37  Banduluka ke oonyana bakaSirayeli eRameses+ baya eSukoti,+ bengamadoda omeleleyo angamakhulu amathandathu amawaka ehamba ngeenyawo, ngaphandle kwabantwana.+ 38  Kwenyuka ke kunye nabo iqela elikhulu elingumxube,+ kwanemihlambi yezimvu nemihlambi yeenkomo, imfuyo eninzi kakhulu yezilwanyana. 39  Bayibhaka intlama yomgubo ababephume nayo eYiputa benza amaqebengwana abusazinge, amaqebengwana angenagwele, ngokuba ibingenagwele, kuba bagxothwa eYiputa ababa nakuzilazila, baza ke ngoko abazilungiselela mphako.+ 40  Ke ukuhlala koonyana bakaSirayeli, abahlalayo+ eYiputa,+ yiminyaka engamakhulu amane anamashumi amathathu.+ 41  Kwathi ekupheleni kweminyaka engamakhulu amane anamashumi amathathu, kanye ngalo olo suku, yaphuma yonke imikhosi kaYehova ezweni laseYiputa.+ 42  Bubusuku obo bokugcinelwa uYehova ngenxa yokubakhupha kwakhe ezweni laseYiputa. Bamele babugcinele uYehova obu busuku bonke oonyana bakaSirayeli ezizukulwaneni zabo.+ 43  Wathi uYehova kuMoses noAron: “Nguwo lo ummiselo wepasika:+ Owasemzini makangadli kuyo.+ 44  Kodwa ukuba kukho nawuphi na umntu olikhoboka elithengwe ngemali, nimele nimaluse.+ Andule ke ukuqala adle kuyo. 45  Umfiki nomqeshwa abasayi kudla kuyo. 46  Yodlelwa ndlwini-nye. Uze ungakhuphi nentwana le yenyama uye nayo ndaweni ithile ngaphandle kwendlu. Yaye uze ungaphuli thambo kuyo.+ 47  Yonke indibano kaSirayeli imele iyibhiyozele.+ 48  Xa athe owasemzini wahlala nani njengomphambukeli, kwaye eza kuyibhiyozela ipasika kuYehova, mayaluswe yonke into eyindoda kuye.+ Angandula ke aqale ukusondela ukuze ayibhiyozele; yaye woba njengenzalelwane yelizwe. Kodwa akukho mntu ungalukanga umele adle kuyo. 49  Woba mnye umthetho kwinzalelwane nakowasemzini ophambukele phakathi kwenu.”+ 50  Benza ke bonke oonyana bakaSirayeli kanye njengoko uYehova wabayalelayo uMoses noAron. Benza njengoko.+ 51  Kwathi ngayo loo mini, wabakhupha uYehova oonyana bakaSirayeli ezweni laseYiputa ngokwemikhosi yabo.+

Umbhalo osemazantsi