Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Eksodus 10:1-29

10  Wathi uYehova kuMoses: “Yiya kuFaro, ngokuba mna—mna lo ndiyiyekile yaba lukhuni intliziyo yakhe neentliziyo zabakhonzi bakhe,+ ukuze ndiyimise phambi kwakhe le miqondiso yam,+  nokuze wena uvakalise ezindlebeni zonyana wakho nezonyana wonyana wakho indlela endiqhubene ngokuqatha ngayo namaYiputa, nemiqondiso yam endiwamisele yona;+ yaye niya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba ndinguYehova.”+  Ngoko uMoses noAron baya kuFaro baza bathi kuye: “Utsho uYehova uTHIXO wamaHebhere ukuthi, ‘Koda kube nini na usala ukuzithoba kum?+ Bandulule abantu bam baye kundikhonza.  Kuba ukuba uyaqhubeka usala ukubandulula abantu bam, uyabona, ndozisa iinkumbi emideni yakho ngomso.+  Yaye ziya kuwugubungela umphezulu womhlaba, ungabonakali umhlaba; zikudle zikugqibe konke okusindileyo, okuseleyo esichothweni, ziyidle yonke imithi yenu ehlumileyo endle.+  Ziya kuzalisa izindlu zenu, nezindlu zabakhonzi bakho bonke, nezindlu zamaYiputa onke, ngomkhamo abangazange bawubone ooyihlo nooyihlomkhulu, kususela mhla babakho emhlabeni de kube ngulo mhla.’”+ Waza ke wajika, waphuma kuFaro.+  Emva koko bathi abakhonzi bakaFaro kuye: “Koda kube nini na lo mntu enjengomgibe kuthi?+ Bandulule aba bantu baye kukhonza uYehova uThixo wabo. Akukazi nangoku na ukuba iYiputa sel’ itshabalele?”+  Ngoko uMoses noAron babuyiselwa kuFaro, waza wathi kubo: “Hambani, niye kukhonza uYehova uThixo wenu.+ Kodwa ngoobani kanye kanye abaza kuhamba?”  Wathi uMoses: “Siza kuhamba nolutsha lwethu neengwevu zakowethu. Sihambe kwanoonyana bethu neentombi zethu,+ kwanezimvu zethu neenkomo zethu,+ kuba simele senze umthendeleko kuYehova.”+ 10  Wathi kubo: “Makube njalo, abe nani uYehova njengokuba ndinindulula nina nabantwana benu!+ Kodwa ke, ndiyabona ukuba, ninenjongo embi.+ 11  Musani ukwenjenjalo! Makuhambe nina madoda omeleleyo, niye kukhonza uYehova, kuba benifuna oko kakade.” Bagxothwa baphuma phambi koFaro.+ 12  Wathi uYehova kuMoses: “Yolula+ isandla sakho phezu kwelizwe laseYiputa, kunyuke iinkumbi zize ezweni laseYiputa, zibudle bonke utyani belo lizwe, yonke into eshiywe sisichotho.”+ 13  Wayolula ngoko nangoko uMoses intonga yakhe phezu kwelizwe laseYiputa, waza uYehova wabangela ukuba kuvuthuze umoya wasempuma+ kwelo lizwe yonke loo mini nobusuku bonke. Kwakusa umoya wasempuma wazithwala iinkumbi. 14  Zenyuka iinkumbi kulo lonke ilizwe laseYiputa zaza zahlala kuwo wonke ummandla waseYiputa.+ Zaba luxanduva kakhulu.+ Azizange zibekho iinkumbi ezingako ngaphambi kwazo, yaye zingasayi kuze zibekho nasemva kwazo. 15  Zawugubungela wonke umphezulu womhlaba,+ laba mnyama ilizwe;+ zabudla zabugqiba bonke utyani belizwe neziqhamo zonke zemithi ezazishiywe sisichotho;+ akwasala nanye into eluhlaza emithini nakutyani basendle ezweni lonke laseYiputa.+ 16  Ngoko uFaro wakhawuleza wabiza uMoses noAron waza wathi: “Ndonile kuYehova uThixo wenu nakuni.+ 17  Ncedani, nisixolele isono sam,+ okwesi sihlandlo sodwa nize nimbongoze+ uYehova uThixo wenu ukuba asisuse kum esi sibetho sibulalayo.” 18  Ngoko waphuma kuFaro waza wambongoza uYehova.+ 19  Ngoko uYehova wawujika umoya waba ngowasentshona onamandla kakhulu, wazithwala iinkumbi waziqhubela kuLwandle Olubomvu. Akwasala nanye inkumbi kummandla wonke waseYiputa. 20  Noko ke, uYehova wayiyeka yaba lukhuni intliziyo kaFaro,+ akabandulula oonyana bakaSirayeli. 21  Wathi uYehova kuMoses: “Yolulela isandla sakho emazulwini,+ ukuze kubekho ubumnyama ezweni laseYiputa, ubumnyama obungqingqwa.” 22  Wasolulela ngoko nangoko uMoses isandla sakhe ngasemazulwini, kwaza kwabakho isithokothoko sobumnyama ezweni lonke laseYiputa iintsuku ezintathu.+ 23  Ababonana, akwasuka bani endaweni yakhe iintsuku ezintathu; kodwa kubo bonke oonyana bakaSirayeli kwabakho ukukhanya apho babehlala khona.+ 24  Emva koko uFaro wabiza uMoses waza wathi: “Hambani, niye kukhonza uYehova.+ Makusale kuphela izimvu neenkomo zenu. Nabantwana benu bangahamba nani.”+ 25  Kodwa wathi uMoses: “Kofuneka usinike ezandleni umbingelelo neminikelo etshiswayo, njengoko simele sinikele ngazo kuYehova uThixo wethu.+ 26  Nemfuyo yethu iza kuhamba nathi.+ Asinakuvuma ukuba kusale nophuphu olu, kuba sothabatha kuyo ukuze sinqule uYehova uThixo wethu,+ yaye asazi nathi ukuba somnqula ngantoni na uYehova de sifike khona.”+ 27  Wasuka wayiyeka uYehova ukuba ibe lukhuni intliziyo kaFaro, akavuma ukubandulula.+ 28  Ngoko uFaro wathi kuye: “Phum’ uphele apha!+ Kwaye lumka! Mandingaphindi ndikubone phambi kobuso bam, kuba mhla ndakubona nje phambi kobuso bam uya kuba ngofileyo.”+ 29  Wathi uMoses kuye: “Ndokwenza njengoko uthethile. Akusayi kuphinda undibone phambi kobuso bakho kwakhona.”+

Umbhalo osemazantsi