Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Efese 5:1-33

5  Ngoko ke, yibani ngabaxelisa uThixo,+ njengabantwana abaziintanda,  nize niqhubeke nihamba eluthandweni,+ kanye njengokuba noKRISTU wanithandayo+ waza wazinikela ngenxa yenu njengomnikelo+ nombingelelo wevumba elimnandi kuThixo.+  Uhenyuzo+ nako konke ukungahlambuluki nokubawa+ makungakhe kukhankanywe kwaukukhankanywa phakathi kwenu,+ kanye njengoko kubafaneleyo abantu abangcwele;+  kwanehambo elihlazo+ nentetho yobudenge nokuqhula okungamanyala,+ zinto ezo ezingafanelekanga, kodwa kunoko hlalani nibulela.+  Kuba niyakwazi oku, niqonda ngokwenu, ukuba akukho mhenyuzi+ namntu ungahlambulukanga namntu ubawayo+—okuthetha ukuba ngumnquli-zithixo—unelifa ebukumkanini bukaKRISTU noThixo.+  Makungabikho mntu unikhohlisayo ngamazwi alambathayo,+ kuba iza ngenxa yezo zinto ingqumbo kaThixo koonyana bokungathobeli.+  Ngoko ke musani ukuba nesabelo kunye nabo;+  kuba nanikhe nabubumnyama,+ kodwa ngoku nikukukhanya+ eNkosini. Qhubekani nihamba njengabantwana bokukhanya,  kuba sona isiqhamo sokukhanya sikuko konke ukulunga nobulungisa nenyaniso.+ 10  Qhubekani niqinisekisa ngoko kwamkelekileyo+ eNkosini; 11  yaye musani ukwabelana+ nabo kwimisebenzi yobumnyama+ engenasiqhamo, kunoko, bohlwayeni,+ 12  kuba izinto abazenzayo emfihlekweni kuziintloni nokuzibalisa.+ 13  Ke kaloku zonke izinto ezohlwaywayo+ zibonakaliswa kukukhanya, kuba yonk’ into ebonakaliswayo+ ikukukhanya. 14  Ngoko ke uthi: “Vuka,+ wena uleleyo, uvuke kwabafileyo,+ yaye uKRISTU uya kukukhanyisela.”+ 15  Ngoko hlalani nikuphaphele ngokungqongqo ukuba indlela enihamba ngayo+ ingabi njengeyabantu abangezozilumko kodwa ibe njengeyezilumko, 16  nizongele ixesha,+ ngenxa yokuba imihla ingendawo.+ 17  Ngenxa yoku musani ukuba ngabangenangqiqo, kodwa qhubekani+ nikuqonda into okuyiyo ukuthanda+ kukaYehova. 18  Kanjalo, musani ukunxila+ yiwayini, ekukho kuko uburheletyo,+ kodwa hlalani nizaliswa ngumoya,+ 19  nithetha omnye komnye ngeendumiso+ nemibongo+ kuThixo nangeengoma zokomoya, nivumela+ yaye nidlalela uYehova umculo+ ezintliziyweni zenu, 20  nisoloko nibulela+ ngazo zonke izinto kuye uThixo noBawo wethu egameni leNkosi yethu uYesu Kristu. 21  Thobelanani+ ngokoyika uKristu. 22  Abafazi mabathobele+ amadoda abo njengakuyo iNkosi, 23  ngenxa yokuba indoda iyintloko yomfazi+ wayo njengokuba noKRISTU eyintloko yebandla,+ njengoko yena engumsindisi walo mzimba. 24  Enyanisweni, njengoko ibandla limthobela uKRISTU, ngoko mabenjenjalo nabafazi kumadoda abo kuyo yonk’ into.+ 25  Madoda, qhubekani nibathanda abafazi+ benu, kanye njengokuba noKRISTU walithandayo ibandla waza wazinikela ngenxa yalo,+ 26  ukuze alingcwalise,+ alihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi,+ 27  ukuze alizise kuye ibandla limbejembeje,+ lingenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na yezinto ezinjalo, kodwa ukuze libe ngcwele yaye lingabi nasiphako.+ 28  Ngale ndlela amadoda afanele abathande abafazi bawo njengemizimba yawo. Lowo umthandayo umfazi wakhe uyazithanda, 29  kuba akukho mntu wakha wayithiya eyakhe inyama; kodwa uyayondla aze ayiphathe ngononophelo,+ njengoko noKRISTU esenjenjalo kulo ibandla, 30  kuba singamalungu omzimba wakhe.+ 31  “Ngenxa yesi sizathu indoda iya kumshiya uyise nonina yaye iya kunamathela emfazini wayo, baze abo babini babe nyama-nye.”+ 32  Le mfihlelo engcwele+ inkulu. Ke kaloku ndithetha ngokuphathelele uKristu kunye nebandla.+ 33  Ngoko ke, ngamnye wenu makamthande umfazi wakhe+ njengoko ezithanda; ke yena umfazi, makabe nentlonelo enzulu+ ngendoda yakhe.

Umbhalo osemazantsi