Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Efese 4:1-32

4  Mna, ke ngoko, endilibanjwa+ eNkosini, ndiyanibongoza ukuba nihambe ngokulufaneleyo+ ubizo enabizwa ngalo,+  ngokuthobeka okupheleleyo kwengqondo+ nobulali, ninokuzeka kade umsindo,+ ninyamezelana ngothando,+  nikuzabalazela ngokunyamekileyo ukugcina ubunye bomoya kumxokelelwane omanyanisayo woxolo.+  Mnye umzimba,+ mnye nomoya,+ kwananjengokuba nabizelwa thembeni linye+ elo nabizelwa kulo;  inye iNkosi,+ lunye ukholo,+ lunye ubhaptizo;+  mnye uThixo+ noYise wabo bonke abantu, ophezu kwabo bonke nangabo bonke nakubo bonke.  Ke kaloku ngamnye wethu wanikwa ububele obungasifanelanga+ ngokwendlela uKRISTU awasilinganisela ngayo isipho sesisa.+  Ngoko ke uthi: “Xa wenyukela phezulu wathabatha abathinjwa; wanikela izipho ezingabantu.”+  Ke kaloku ibinzana elithi “wenyukela,”+ lingaba lithetha ukuthini ngaphandle kokuba wathi kanjalo wehlela kwimimandla esezantsi, oko kukuthi, emhlabeni?+ 10  Lowo kanye wehlayo ikwangulowo wenyukela+ ngaphezulu lee kwawo onke amazulu,+ ukuze azalise+ zonke izinto. 11  Yaye bambi wabanika ukuba babe ngabapostile,+ bambi babe ngabaprofeti,+ bambi babe ngabavangeli,+ bambi babe ngabalusi nabafundisi,+ 12  ngenjongo yokulungiswa+ kwabo bangcwele, ukwenzela umsebenzi wobulungiseleli, ukuze kwakhiwe umzimba kaKRISTU,+ 13  de sonke sifikelele kubunye bokholo nakulwazi oluchanileyo loNyana kaThixo, ekukhuleleni ebudodeni obupheleleyo,+ kumlinganiselo wobukhulu bokuzala kukaKRISTU;+ 14  ukuze singabi saba ziintsana, sikhukuliswa+ ngamaza yaye siphetshethwa yiyo yonke imimoya yeemfundiso+ zabakhohlisi+ abalahlekisa abantu ngobuqhokolo. 15  Kodwa njengoko sithetha inyaniso,+ masithi ngalo uthando sikhule+ ezintweni zonke kuye lowo uyintloko,+ uKristu. 16  Ngokuphuma kuye, wonke umzimba,+ ngokumanyaniswa ndawonye ngemvisiswano uze wenziwe usebenzisane ngelungu ngalinye elifeza indima yalo, ngokokusebenza kwelungu ngalinye ngomlinganiselo ofanelekileyo, wenza ukuba umzimba ukhule ukuze wakheke eluthandweni.+ 17  Ke ngoko, oku ndiyakuthetha ndikungqine ndiseNkosini, ukuba ningabi saqhubeka nihamba njengokuhamba kweentlanga+ ngamampunge eengqondo zazo,+ 18  ngoxa zisebumnyameni ngengqondo,+ yaye zahlukanisiwe+ nobomi bukaThixo, ngenxa yokungazi okukuzo,+ ngenxa yokuqaqadeka+ kweentliziyo zazo. 19  Zingasaziva konke konke ngokokuziphatha,+ zizinikele kwihambo evakalala+ ukuze zisebenze ukungahlambuluki+ kwalo lonke uhlobo zibawa.+ 20  Kodwa nina animfundanga enjalo uKRISTU,+ 21  ukuba nje, eneneni, namva naza nafundiswa ngaye,+ kanye njengoko inyaniso+ ikuye uYesu, 22  yokuba nifanele nibulahle ubuntu obudala+ obuvisisana nehambo yenu yangaphambili nobonakaliswe+ yiminqweno yabo ekhohlisayo;+ 23  kodwa mawahlaziyeke amandla engqondo yenu,+ 24   nambathe+ ubuntu obutsha+ obadalwa+ ngokokuthanda kukaThixo ngobulungisa bokwenyaniso+ nokunyaniseka. 25  Ngoko ke, ekubeni nikulahlile ukuxoka,+ ngamnye kuni makathethe inyaniso nommelwane+ wakhe, ngenxa yokuba singamalungu omnye elomnye.+ 26  Qumbani, kodwa ningoni;+ malingatshoni ilanga nicaphukile,+ 27  ningamvuleli indawo uMtyholi.+ 28  Lowo ubayo makangabi seba,+ kunoko makasebenze nzima, esenza umsebenzi olungileyo ngezandla zakhe,+ ukuze abe nento yokwabela lowo usweleyo.+ 29  Makungaphumi lizwi libolileyo emlonyeni wenu,+ kodwa mayibe lelilungele ukwakha njengoko kusenokuba yimfuneko, ukuze libanike oko kukholekileyo abevayo.+ 30  Kanjalo, musani ukuwenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo,+ eniye natywinwa ngawo+ ukwenzela imini yokukhululwa ngentlawulelo.+ 31  Mabususwe kuni bonke ubukrakra+ bolunya nomsindo nengqumbo nokumemeza nokutshabhisa+ nabo bonke ububi.+ 32  Kodwa yibani nobubele+ omnye komnye, nibe nemfesane,+ nixolelane ngesisa kanye njengokuba noThixo wanixolelayo ngesisa ngaye uKristu.+

Umbhalo osemazantsi