Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Efese 2:1-22

2  Ngapha koko, nina [uThixo unenze naphila] nangona nanifile kwizigqitho nezono zenu,+  enanikhe ngaxesha lithile nahamba kuzo ngokwenkqubo+ yezinto yeli hlabathi, ngokomlawuli+ wegunya lomoya, moya+ lowo ngoku osebenza koonyana bokungathobeli.+  Ewe, sonke ngaxesha lithile sasikhe saziphatha ngokuvisisana neminqweno yenyama+ yethu siphakathi kwabo, sisenza izinto ezithandwa yinyama+ naziingcamango, yaye ngokwemvelo sasingabantwana bengqumbo+ njengabanye.  Kodwa uThixo, osisityebi ngenceba,+ ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo,+  wasenza saphila ndawonye noKRISTU, kwanaxa sasifile kwizigqitho+—kambe ke niye nasindiswa ngenxa yobubele bakhe obungasifanelanga+  yaye wasivusa+ ndawonye waza wasihlalisa ndawonye kwezasezulwini iindawo+ ngokumanyene noKristu Yesu,  ukuze abubonakalise kwiinkqubo zezinto ezizayo+ ubutyebi+ obugqwesileyo bobubele bakhe obungasifanelanga, ngokusibabala kwakhe ngokumanyene+ noKristu Yesu.  Eneneni, ngabo obu bubele bungasifanelanga, niye nasindiswa ngokholo;+ yaye oku akubanga ngenxa yenu,+ kusisipho sikaThixo.+  Hayi, akubanga ngenxa yemisebenzi,+ ukuze kungabikho mntu uba nasizathu sakuqhayisa.+ 10  Kuba siyimveliso yomsebenzi wakhe+ yaye sadalwa+ ngokumanyene+ noKristu Yesu ngenxa yemisebenzi elungileyo,+ leyo uThixo wayimisela kwangaphambili+ ukuba sihambe kuyo. 11  Ngoko ke hlalani nikhumbula ukuba ngaphambili naningabantu beentlanga ngokwasenyameni;+ kwakusithiwa “ningabangalukanga” ngabo “bolwaluko” olwenziwa enyameni ngezandla+ 12  ngalo lona elo xesha naningenaye uKristu,+ nahlukanisiwe+ kwisizwe sikaSirayeli, ningabasemzini kwiminqophiso yesithembiso,+ ningenathemba+ yaye ningenaye uThixo ehlabathini.+ 13  Kodwa ngoku ngokumanyene noKRISTU Yesu nina enanikade nikude niye naba kufuphi ngalo igazi+ likaKristu. 14  Kuba uluxolo lwethu,+ yena lowo wawenza amaqela amabini+ aba liqela elinye+ waza walutshabalalisa udonga+ oluphakathi olwaluluthango+ oluwahlukanisayo. 15  Ngenyama yakhe+ wabubhangisa ubutshaba,+ uMthetho nemiyalelo nemimiselo yawo,+ ukuze azidale ezi zizwana zibini+ zibe ngumntu omnye omtsha+ ngokumanyene naye ngokwakhe aze enze uxolo; 16  nokuze athi mzimbeni+ mnye azixolelanise+ ngokupheleleyo noThixo ezi zizwana zibini ngaso isibonda sentuthumbo,+ ngenxa yokuba ebubulele ubutshaba+ ngaye ngokwakhe. 17  Yaye weza wavakalisa iindaba ezilungileyo zoxolo+ kuni, nina enikude, noxolo kwabo bakufuphi,+ 18  ngenxa yokuba ngaye thina, zizwana zibini,+ sisondela+ kuBawo ngamoya mnye.+ 19  Ngokuqinisekileyo, ke ngoko, anisengabo abasemzini+ nabaphambukeli,+ kodwa ningabemi abangamadlelane+ abo bangcwele+ yaye ningamalungu endlu+ kaThixo, 20  yaye nakhelwe phezu kwesiseko+ sabapostile+ nabaprofeti,+ ngoxa uKristu Yesu ngokwakhe elilitye lembombo lesiseko.+ 21  Ngokumanyene naye isakhiwo siphela, esihlonyelwe ndawonye ngemvisiswano,+ sikhulela ekubeni yitempile engcwele kaYehova.+ 22  Ngokumanyene naye,+ nani, nakhelwa ndawonye ekubeni yindawo yokumiwa nguThixo ngomoya.+

Umbhalo osemazantsi