Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Efese 1:1-23

1  UPawulos, umpostile+ kaKristu Yesu ngokuthanda+ kukaThixo, ubhalela abangcwele abase-Efese nabathembekileyo+ ngokumanyene+ noKristu Yesu, esithi:  Ngamana ningaba nobubele obungasifanelanga+ noxolo+ oluvela kuThixo uBawo wethu neNkosi uYesu Kristu.  Makabongwe uTHIXO noYise weNkosi yethu uYesu Kristu,+ oye wasisikelela+ ngayo yonke intsikelelo yokomoya kwezasezulwini iindawo+ ngokumanyene noKristu,  waza ngalo uthando lwakhe wasinyula+ ngaphambi kokusekwa+ kwehlabathi, ukuba sibe ngcwele, singabi nasiphako+ phambi kwakhe.+  Kuba wasimisela kwangaphambili+ ukuba senziwe+ oonyana+ kuye ngoYesu Kristu, ngokokuthanda kwakhe,+  ukuze simdumise+ ngenxa yozuko lobubele bakhe obungasifanelanga+ aye wasibabala ngabo ngalowo amthandileyo.+  Ngaye siye sakhululwa ngentlawulelo ngalo igazi+ lakhe, saxolelwa+ izigqitho zethu, ngokobutyebi bobubele bakhe obungasifanelanga.+  Bona wabubangela baphuphuma kuthi ngabo bonke ubulumko+ nengqiqo efanelekileyo,  ngokusazisa imfihlelo+ engcwele yokuthanda kwakhe. Yona ivumelana nokuthanda kwakhe+ 10  elungiselela+ ukuzaliseka kwamaxesha amisiweyo,+ okuba, kuhlanganiselwe+ zonke izinto kwakhona kuKRISTU,+ izinto ezisemazulwini+ nezinto ezisemhlabeni.+ Ewe, siye, 11  samiselwa kwangaphambili njengeendlalifa+ kunye naye, ngulowo wenza zonke izinto ngokokuthanda kwakhe,+ 12  ukuze sidumise uzuko lwakhe,+ thina baye bangabokuqala ukuthembela kuKRISTU.+ 13  Kodwa nani nathembela kuye nakuba nilivile ilizwi lenyaniso,+ iindaba ezilungileyo ezingosindiso lwenu.+ Kwangaye, nakuba nikholiwe, natywinwa+ ngomoya oyingcwele owathenjiswayo,+ 14  ongumqondiso+ wangaphambili welifa lethu,+ ngenjongo yokukhulula ngentlawulelo+ abo [bangabakaThixo],+ ukuze adunyiswe ngokuzukileyo. 15  Kungenxa yoko le nto nam, ndakuba ndivile ngokholo eninalo kwiNkosi uYesu nakubo bonke abangcwele,+ 16  ndingayeki ukubulela ngenxa yenu. Ndiyaqhubeka ndinikhankanya emithandazweni yam,+ 17  ukuba uTHIXO weNkosi yethu uYesu Kristu, uBawo wozuko, aninike umoya wobulumko+ nowesityhilelo kulo ulwazi lwakhe oluchanileyo;+ 18  ekhanyiselwe+ amehlo entliziyo yenu,+ ukuze nikwazi oko likuko ithemba+ anibizele kulo, oko bukuko ubutyebi+ obuzukileyo anabo njengelifa labo bangcwele,+ 19  noko bukuko ubukhulu obugqwesileyo bamandla+ akhe kuthi makholwa. Bungokusebenza+ kwamandla akhe, 20  athe ngako wasebenza kwimeko kaKRISTU xa wamvusayo kwabafileyo+ waza wamhlalisa ngasekunene+ kwakhe kwezasezulwini iindawo,+ 21  waba ngaphezulu lee kwabo bonke oorhulumente negunya namandla nobukhosi+ nalo lonke igama elibizwayo,+ kungekuphela nje kule nkqubo yezinto,+ kodwa kwanakuleyo izayo.+ 22  Kanjalo izinto zonke uzithobele phantsi kweenyawo+ zakhe, waza wamenza intloko yezinto+ zonke kulo ibandla, 23  elingumzimba+ wakhe, yena lowo uphelelisa+ zonke izinto kubo bonke.+

Umbhalo osemazantsi