Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 9:1-29

9  “Yiva, Sirayeli, uyayiwela namhla iYordan+ usiya kuzihlutha ilizwe lazo iintlanga ezinkulu nezinamandla kunawe,+ izixeko ezikhulu ezinqatyiswe ukusa emazulwini,+  isizwana sabantu abakhulu nabade, oonyana baka-Anakim,+ obaziyo wena novileyo kusithiwa ngabo, ‘Ngubani na onokuma ngokuqinileyo phambi koonyana baka-Anaki?’  Wazi kakuhle ke namhla ukuba uYehova uThixo wakho uwela phambi kwakho.+ Ungumlilo odlayo.+ Uya kubabhubhisa,+ aboyise phambi kwakho; ubahluthe ilizwe labo yaye ubatshabalalise ngokukhawuleza, kanye njengoko ethethile uYehova kuwe.+  “Uze ungatsho entliziyweni yakho ekubashenxiseni kukaYehova uThixo wakho phambi kwakho, ukuthi, ‘Kube ngenxa yobulungisa bam le nto andingenisileyo uYehova ukuba ndilidle ilifa eli lizwe,’+ ngokuba kube ngenxa yobungendawo bezo ntlanga le nto uYehova azigxothayo phambi kwakho.+  Akungabulungisa bakho+ nokuthi tye kwentliziyo yakho+ le nto ungenayo ukuze ulidle ilifa ilizwe lazo; enyanisweni, kungenxa yobungendawo bezi ntlanga le nto uYehova uThixo wakho azigxothayo phambi kwakho,+ nokuze aliphumeze ilizwi elo uYehova walifungela ookhokho bakho, uAbraham,+ uIsake+ noYakobi.+  Yazi ke ukuba akungabulungisa bakho le nto uYehova uThixo wakho akunikayo eli lizwe lihle ukuba ulidle ilifa; ngokuba usisizwana esintamo-lukhuni.+  “Khumbula: Musa ukukulibala ukumcaphukisa kwakho uYehova uThixo wakho entlango.+ Ukususela ngomhla owaphuma ngawo ezweni laseYiputa kwada kwaba sekungeneni kwakho kule ndawo, namvukela uYehova.+  NaseHorebhe namcaphukisa uYehova waza waba nomsindo uYehova ukusa kwinqanaba lokuba anibhubhise.+  Xa ndanyukela entabeni ukuya kwamkela amacwecwe amatye,+ amacwecwe omnqophiso awawenza nani uYehova,+ ndaza ndahlala iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane entabeni,+ (ndingadli sonka yaye ndingaseli manzi,) 10  wandinika uYehova amacwecwe amabini amatye ebhalwe ngomnwe kaThixo;+ kukho kuwo onke amazwi awayewathethile uYehova nani entabeni phakathi komlilo ngomhla wokudibana kwebandla.+ 11  Kwathi ekupheleni kweemini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane uYehova wandinika amacwecwe amabini amatye, amacwecwe omnqophiso;+ 12  wathi uYehova kum, ‘Suka, uhle apha ngokukhawuleza, ngokuba bonakalisile abantu bakho owabakhupha eYiputa.+ Batyeke ngokukhawuleza endleleni endabayalela ngayo. Bazenzele umfanekiso otyhidiweyo.’+ 13  Waqhubeka esithi uYehova kum, ‘Ndisibonile esi sizwana, kwaye, yabona! sisizwana esintamo-lukhuni.+ 14  Ndiyeke ndisibhubhise,+ ndilicime igama laso phantsi kwamazulu,+ ndize ndikwenze wena ube luhlanga olunamandla noluninzi kunaso.’+ 15  “Emva koko ndajika ndehla entabeni, ngoxa intaba yayisitsha ngumlilo;+ yaye amacwecwe omabini omnqophiso esezandleni zam zozibini.+ 16  Ndakhangela, ndabona ukuba nonile kuYehova uThixo wenu! Nanizenzele ithole lenkomo elityhidiweyo.+ Naphambuka ngokukhawuleza endleleni awaniyalela ngayo uYehova.+ 17  Ndawathabatha amacwecwe omabini ndawalahla ngezandla zam zozibini, ndawaphula phambi kwamehlo enu.+ 18  Ndaqubuda phambi koYehova, njengasekuqaleni, iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane. Andidlanga sonka yaye andiselanga manzi,+ ngenxa yesono senu sonke enona ngaso ngokwenza okubi emehlweni kaYehova ukuba nimcaphukise.+ 19  Kuba ndandisoyika ngenxa yobushushu bomsindo kaYehova kuni ukusa kwinqanaba lokuba anibhubhise.+ Noko ke, uYehova wandiphulaphula nangeso sihlandlo.+ 20  “UYehova waba nomsindo omkhulu nakuAron, ukusa kwinqanaba lokuba ambhubhise;+ ndenza isikhungo+ nangaye uAron ngeso sihlandlo. 21  Isono senu enasenzayo, ithole elo,+ ndalithabatha, ndalitshisa ngomlilo, ndalityumza, ndalisila lada lacoleka laluthuli; emva koko ndaluphosa uthuli lwalo kumsinga owawusihla entabeni.+ 22  “KwanaseTabhera+ naseMasa+ naseKibroti-hatava+ nimcaphukisile waba nomsindo uYehova.+ 23  Nasekunisuseni kukaYehova eKadeshe-bharneya,+ esithi, ‘Nyukani nilidle ilifa ilizwe elo ndiya kuninika lona ngokuqinisekileyo!’ nawuvukela umyalelo kaYehova uThixo wenu,+ anabonisa lukholo kuye,+ analiphulaphula ilizwi lakhe.+ 24  Namvukela uYehova+ kususela kwimini endanazi ngayo. 25  “Ndaqubuda ke phambi koYehova ezo mini zimashumi mane nobusuku obumashumi mane,+ ndiqubudiswa kukuba uYehova wayethethe ngokunibhubhisa.+ 26  Ndamkhunga+ ke uYehova ndathi, ‘Owu Nkosi enguMongami Yehova, musa ukubonakalisa abantu bakho, abayinqobo kuwe,+ obakhululeyo ngobukhulu bakho, wabakhupha eYiputa+ ngesandla esomeleleyo.+ 27  Khumbula abakhonzi bakho, uAbraham, uIsake noYakobi.+ Musa ukubukhangela ubulukhuni besi sizwana nobungendawo baso nesono saso,+ 28  hleze lithi ilizwe+ osikhuphe kulo: “Kungokuba akakwazanga uYehova ukubangenisa kulo ilizwe awabathembisa lona, yaye kungokuba ebathiyile le nto ebakhuphile ukuze ababulalele entlango.”+ 29  Ngabantu bakho aba, abayinqobo kuwe,+ nobakhuphileyo ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho eyoluliweyo.’+

Umbhalo osemazantsi