Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 7:1-26

7  “Xa athe uYehova uThixo wakho ekugqibeleni wakungenisa kulo ilizwe oya kulo ukuba ulidle ilifa,+ uya kususa iintlanga ezininzi phambi kwakho,+ amaHiti+ namaGirgashi+ nama-Amori+ namaKanan+ namaPerizi+ namaHivi+ namaYebhusi,+ iintlanga ezisixhenxe ezininzi nezinamandla kunawe.+  Uya kuzinikela kuwe ngokuqinisekileyo uYehova uThixo wakho, kwaye uya kuzoyisa.+ Uze uzitshabalalise ngenene.+ Uze ungenzi mnqophiso nazo okanye ubonise ubabalo kuzo.+  Uze ungendiselani nazo. Intombi yakho uze ungayiniki unyana wakhe, nentombi yakhe uze ungayithabatheli unyana wakho.+  Kuba iya kumtyekisa unyana wakho ekundilandeleni, baze ngokuqinisekileyo bakhonze thixo bambi;+ uvuthe umsindo kaYehova kuni, aze ngokuqinisekileyo akubhubhise ngokukhawuleza.+  “Ngoko ke, nifanele nenjenje kuzo: Nize nizidilize+ izibingelelo zazo, nizidilize iintsika zazo ezingcwele,+ nizigawule+ izibonda zazo ezingcwele,+ niyitshise ngomlilo+ imifanekiso yazo eqingqiweyo.  Ngokuba usisizwana esingcwele kuYehova uThixo wakho.+ Nguwe uYehova uThixo wakho amnyulileyo ukuba abe sisizwana sakhe, abe yinqobo kuye, kwizizwana zonke eziphezu komhlaba.+  “Akubanga ngenxa yobuninzi benu kunezizwana zonke le nto abonise umsa kuni uYehova waza waninyula,+ kuba nanimbalwa kunezizwana zonke.+  Kodwa kwaba ngenxa yokunithanda kukaYehova,+ nangenxa yokusigcina kwakhe isifungo awasifungela ookhokho benu,+ le nto anikhuphe ngesandla esomeleleyo uYehova,+ wanikhulula endlwini yamakhoboka,+ esandleni sikaFaro ukumkani waseYiputa.  Kwaye wazi kakuhle ukuba uYehova uThixo wakho nguTHIXO oyinyaniso,+ uTHIXO othembekileyo,+ obagcinela umnqophiso+ nobubele bothando abamthandayo nabayigcinayo imiyalelo yakhe kude kuse ezizukulwaneni eziliwaka,+ 10  kodwa obabuyekezayo abamthiyayo, ebusweni babo, ngokuthi abatshabalalise.+ Akathingazi ngakulowo umthiyayo; uya kumbuyekeza ebusweni bakhe. 11  Uze uwugcine ke umyalelo nemimiselo nezigwebo endikuyalela zona namhlanje, uzenze.+ 12  “Kothi ke, xa nithe naziphulaphula ezi zigwebo, nazigcina, nazenza,+ akugcinele umnqophiso+ nobubele bothando uYehova uThixo wakho awafunga ngazo kookhokho bakho.+ 13  Yaye ngokuqinisekileyo uya kukuthanda, akusikelele,+ akwandise,+ asikelele nesiqhamo sesisu sakho+ nesiqhamo somhlaba wakho,+ ukudla kwakho okuziinkozo newayini yakho entsha neoli yakho, ithole lenkomo yakho elilithokazi nenzala yomhlambi wakho weegusha,+ emhlabeni lowo wawufungela ookhokho bakho ukuba wokunika.+ 14  Uya kusikeleleka ngaphezu kwezizwana zonke.+ Akusayi kubakho ndoda namfazi ungenanzala kuwe, nasezilwanyaneni zakho zasekhaya.+ 15  UYehova uya kuzishenxisa ngokuqinisekileyo zonke izifo kuwe; nezifo zonke ezibi zaseYiputa, ezo uzaziyo,+ akayi kuzibeka kuwe, kodwa eneneni uya kuzibeka kubo bonke abakuthiyayo. 16  Uze uzidle zonke izizwana ezo akunikayo uYehova uThixo wakho.+ Iliso lakho malingabi nosizi ngazo;+ ungabakhonzi oothixo bazo,+ ngokuba kuya kuba ngumgibe oko kuwe.+ 17  “Xa uthe entliziyweni yakho, ‘Ezi ntlanga zininzi kakhulu kunam. Ndingakwazi njani na ukuzigxotha?’+ 18  uze ungazoyiki.+ Koko khumbula kakuhle awakwenzayo uYehova uThixo wakho kuFaro nakwiYiputa yonke,+ 19  izimanga ezikhulu azibonileyo amehlo akho,+ nemiqondiso nemimangaliso+ nesandla esomeleleyo+ nengalo eyoluliweyo+ awakukhupha ngayo uYehova uThixo wakho.+ Uya kwenjenjalo uYehova uThixo wakho kuzo zonke izizwana ozoyikayo.+ 20  UYehova uThixo wakho uya kuthumela imvakalelo yokudakumba+ kuzo, zide zitshabalale ezo ziseleyo+ nezizifihlayo phambi kwakho. 21  Uze ungothuswa zizo, ngokuba uYehova uThixo wakho uphakathi kwakho,+ uThixo omkhulu nowoyikekayo.+ 22  “UYehova uThixo wakho uya kuzishenxisa ngokuthe ngcembe ezi ntlanga phambi kwakho.+ Akuyi kuvunyelwa ukuba uziphelise ngokukhawuleza, kuba hleze ande aze akongamele amarhamncwa asendle. 23  Eneneni uYehova uThixo wakho wozinikela kuwe, aziphanzise ngophanziso olukhulu, zide zibhujiswe.+ 24  Yaye ngokuqinisekileyo ookumkani bazo uya kubanikela esandleni sakho,+ uwatshabalalise amagama abo phantsi kwamazulu.+ Akukho bani uya kuma ngokuqinileyo ngokuchasene nawe,+ ude uzitshabalalise zona.+ 25  Imifanekiso eqingqiweyo yoothixo bazo nifanele niyitshise ngomlilo.+ Uze ungayinqweneli isilivere negolide ekuzo,+ ungayithabatheli kuwe,+ kuba hleze urhintyelwe yiyo;+ ngokuba iyinto ecekisekayo+ kuYehova uThixo wakho. 26  Uze ungayingenisi into ecekisekayo endlwini yakho ukuze unganikelwa kwintshabalalo njengayo. Ifanele ibe nezothe kuwe, uyicekise,+ ngokuba inikelwe kwintshabalalo.+

Umbhalo osemazantsi