Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 5:1-33

5  Wambiza uMoses uSirayeli+ wonke, wathi kuye: “Yiva, Sirayeli, imimiselo nezigwebo+ endizithethayo ezindlebeni zenu namhlanje, nize nizifunde, nizenze ngenyameko.+  UYehova uThixo wethu wenza umnqophiso nathi eHorebhe.+  UYehova akawenzanga nookhokho bethu lo mnqophiso, kodwa wawenza nathi, thina sonke esiphilayo apha namhlanje.  UYehova wathetha nani ubuso ngobuso entabeni phakathi komlilo.+  Ndema phakathi koYehova nani ngelo xesha+ ukuze ndinixelele ilizwi likaYehova, (ngokuba nanisoyika ngenxa yomlilo naza ananyuka niye entabeni,)+ elithi,  “‘NdinguYehova uThixo wakho,+ owakukhuphayo ezweni laseYiputa, endlwini yamakhoboka.+  Uze ungabi nathixo bambi ngokuchasene nam.+  “‘Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo,+ wembonakalo yayo nantoni na+ esemazulwini phezulu okanye esemhlabeni phantsi okanye esemanzini phantsi komhlaba.  Uze ungaqubudi kuzo okanye uqhutyelwe ekuzikhonzeni,+ kuba mna Yehova Thixo wakho ndinguThixo ofuna uzinikelo olupheleleyo,+ ndizisa isohlwayo ngesiphoso sooyise phezu koonyana, kwesesithathu isizukulwana nakwesesine isizukulwana, sabandithiyileyo;+ 10  kodwa ndibenzela ububele bothando kuse kwisizukulwana sewaka abo bandithandayo nabayigcinayo imiyalelo yam.+ 11  “‘Uze ungaliphathi njengelingento yanto igama likaYehova uThixo wakho,+ kuba uYehova akayi kungamohlwayi nabani na oliphatha njengelingento yanto igama lakhe.+ 12  “‘Gcina umhla wesabatha, uwungcwalise, kanye njengoko wakuyalelayo uYehova uThixo wakho,+ 13  wonikela inkonzo imihla emithandathu uze ngayo uwenze wonke umsebenzi wakho.+ 14  Kodwa wona umhla wesixhenxe uyisabatha kuYehova uThixo wakho.+ Uze ungenzi nawuphi na umsebenzi ngawo,+ wena nonyana wakho nentombi yakho nekhoboka lakho nekhobokazana lakho nenkunzi yakho yenkomo ne-esile lakho naso nasiphi na isilwanyana sakho sasekhaya nomphambukeli osemasangweni akho,+ ukuze liphumle ikhoboka lakho nekhobokazana lakho njengawe.+ 15  Uze ukhumbule ukuba wawulikhoboka ezweni laseYiputa+ waza wakukhupha khona uYehova uThixo wakho ngesandla esomeleleyo nangengalo eyoluliweyo.+ Kungenxa yoko le nto ekuyalele uYehova uThixo wakho ukuba uwugcine umhla wesabatha.+ 16  “‘Beka uyihlo nonyoko,+ kanye njengoko ekuyalele uYehova uThixo wakho; ukuze yolulwe imihla yakho nokuze kulunge kuwe+ emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho. 17  “‘Uze ungabulali.+ 18  “‘Uze ungakrexezi.+ 19  “‘Uze ungebi.+ 20  “‘Uze ungangqini ubungqina bobuxoki ngedlelane lakho.+ 21  “‘Uze ungamnqweneli umfazi wedlelane lakho.+ Uze ungayinqweneli ngokuzingca indlu yedlelane lakho, nentsimi yalo okanye ikhoboka lalo okanye ikhobokazana lalo, nenkunzi yalo yenkomo okanye iesile lalo okanye nantoni na eyeyedlelane lakho.’+ 22  “La Mazwi wawathetha uYehova ebandleni lenu lonke entabeni leyo phakathi komlilo,+ efini nasentsunguzini yesithokothoko, ngelizwi elikhulu, akongeza nto; emva koko wawabhala emacwecweni amatye amabini waza wawanika mna.+ 23  “Kwathi nakuliva ilizwi phakathi kobumnyama, intaba isitsha ngumlilo,+ nasondela kum, zonke iintloko zezizwe zenu namadoda enu amakhulu. 24  Nathi, ‘Yabona uYehova uThixo wethu usibonisile ubuqaqawuli bakhe nobukhulu bakhe, nelizwi lakhe silivile phakathi komlilo.+ Namhla sibonile ukuba uThixo angathetha nomntu aze aphile noko.+ 25  Ngoko yini na ukuba sife, kuba lo mlilo mkhulu ungasidla?+ Ukuba sithe saliva kwakhona ilizwi likaYehova uThixo wethu, ngokuqinisekileyo siya kufa.+ 26  Kuba ngubani na enyameni yonke owakha waliva ilizwi likaThixo ophilayo+ lithetha phakathi komlilo njengathi waza waqhubeka ephila? 27  Sondela wena uze ukuve konke oko aya kukutsho uYehova uThixo wethu; uze wena ukuthethe kuthi konke oko aya kukuthetha uYehova uThixo wethu kuwe,+ yaye ngokuqinisekileyo siya kukuphulaphula size sikwenze.’ 28  “Waweva ke uYehova amazwi enu ekuthetheni kwenu kum, waza wathi uYehova kum, ‘Ndiwavile amazwi esi sizwana, esiwathethileyo kuwe. Senze kakuhle kuko konke esikuthethileyo.+ 29  Akwaba nje besingahlakulela le ntliziyo yokundoyika+ nokuyigcina imiyalelo yam yonke+ ngamaxesha onke, ukuze kulunge kuso noonyana baso kuse kwixesha elingenammiselo!+ 30  Yiya uthi kuso: “Buyelani ekhaya ezintenteni zenu.” 31  Ke wena yima apha kunye nam, ndiyithethe kuwe yonke imiyalelo nemimiselo nezigwebo ofanele usifundise zona+ nesimele sizenze ezweni endisinika lona ukuba silidle ilifa.’ 32  Nize nikunyamekele ukwenza kanye njengoko eniyalele uYehova uThixo wenu.+ Ningajikeli ekunene okanye ekhohlo.+ 33  Nifanele nihambe ngendlela yonke aniyalele ngayo uYehova uThixo wenu,+ ukuze niphile, kulunge kuni,+ niyandise ngenene imihla yenu ezweni elo niya kulidla ilifa.

Umbhalo osemazantsi