Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 4:1-49

4  “Ke kaloku, Sirayeli, yiphulaphule imimiselo nezigwebo endinifundisa zona ukuba nizenze, ukuze niphile,+ ningene nilidle ilifa ilizwe enilinikwa nguYehova uTHIXO wookhokho benu.  Nize ningongezi ezwini endiniyalela lona, yaye ninganciphisi kulo,+ ukuze niyigcine imiyalelo kaYehova uThixo wenu endiniyalela yona.  “Nizibonele ngamehlo oko uYehova wakwenzayo kuBhahali wasePehore,+ ukuba uYehova uThixo wenu wambhubhisa phakathi kwenu wonke umntu owayelandela uBhahali wasePehore.+  Kodwa nina nanamathelayo+ kuYehova uThixo wenu niyaphila nonke namhlanje.  Yabona, ndinifundise imimiselo+ nezigwebo,+ kanye njengoko ndayalelwayo nguYehova uThixo wam, ukuze nenze ngaloo ndlela phakathi kwelizwe eniya kulo ukuba nilidle ilifa.  Yigcineni ke nize niyenze, kuba oku kububulumko+ kuni nokuqonda+ kuni phambi kwamehlo ezizwana eziya kuva ngayo yonke le mimiselo, zize ngokuqinisekileyo zithi, ‘Olu hlanga lukhulu ngokungathandabuzekiyo lungabantu abanobulumko nokuqonda.’+  Ngokuba luluphi na uhlanga olukhulu+ oluthixo balo basondeleyo kulo njengoYehova uThixo wethu ekumbizeni kwethu konke?+  Yaye luluphi na uhlanga olukhulu olunemimiselo nezigwebo zobulungisa njengalo mthetho wonke ndiwubekayo phambi kwenu namhlanje?+  “Kuphela nje zilumkele yaye uwunyamekele kakuhle umphefumlo wakho,+ ukuze ungazilibali izinto azibonileyo amehlo akho+ nokuze zingemki entliziyweni yakho yonke imihla yobomi bakho;+ yaye uze uzazise oonyana bakho nabazukulwana bakho,+ 10  ubazise ngomhla owema ngawo phambi koYehova uThixo wakho eHorebhe,+ xa wathi uYehova kum, ‘Bahlanganisele ndawonye kum abantu, ndibavise amazwi am,+ ukuze bafunde ukundoyika+ yonke imihla abaphila ngayo emhlabeni nokuze bafundise noonyana babo.’+ 11  “Nasondela ke, nema emazantsi entaba, intaba isitsha ngumlilo wada wesa esazulwini sezulu; kwakukho ubumnyama, amafu nentsunguzi yesithokothoko.+ 12  Wathetha uYehova kuni ephakathi komlilo.+ Neva isandi samazwi, kodwa anabona mbonakalo+—yaba lilizwi lodwa.+ 13  Wanixelela umnqophiso wakhe,+ awaniyalela ukuba niwenze—aMazwi Alishumi,+ waza emva koko wawabhala emacwecweni amabini amatye.+ 14  Wandiyalela uYehova ngelo xesha ukuba ndinifundise imimiselo nezigwebo, ukuze nizenze ezweni eniwelela kulo ukuba nilidle ilifa.+ 15  “Nize niyinyamekele kakuhle imiphefumlo yenu,+ ngokuba anibonanga mbonakalo yanto+ mhla wathethayo uYehova kuni eHorebhe phakathi komlilo, 16  ukuze ningazonakalisi,+ nizenzele umfanekiso oqingqiweyo, wawo nawuphi na umfuziselo, wembonakaliso yendoda okanye ibhinqa,+ 17  imbonakaliso yaso nasiphi na isilo esisemhlabeni,+ imbonakaliso yayo nayiphi na intaka enamaphiko ephaphazela emazulwini,+ 18  imbonakaliso yayo nantoni na enambuzelayo emhlabeni, imbonakaliso yayo nayiphi na intlanzi+ esemanzini phantsi komhlaba; 19  yaye uze ungawaphakamiseli emazulwini amehlo akho, ubone ilanga nenyanga neenkwenkwezi, wonke umkhosi wasemazulwini, ulukuhlwe uze uqubude kuwo, uwukhonze,+ wona lowo uYehova uThixo wakho awabele izizwana zonke phantsi kwamazulu ephela.+ 20  Kodwa nina unithabathile uYehova, wanikhupha kwiziko lentsimbi,+ eYiputa, ukuba nibe sisizwana sakhe+ ngokukhethekileyo njengoko ninjalo namhla. 21  “UYehova waba nomsindo kum ngenxa yenu,+ kangangokuba wafunga ukuba andiyi kuyiwela iYordan okanye ndiye ezweni elihle akunikayo uYehova uThixo wakho njengelifa.+ 22  Kuba ndiya kufela kweli lizwe.+ Andiyi kuyiwela iYordani, kodwa nina niya kuyiwela, nilidle ilifa elo lizwe lihle. 23  Zilumkeleni ukuze ningawulibali umnqophiso kaYehova uThixo wenu awawenzayo nani,+ ningazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, wayo nayiphi na imbonakalo awakuyalela ngayo uYehova uThixo wakho.+ 24  Ngokuba uYehova uThixo wakho ungumlilo odlayo,+ unguThixo ofuna uzinikelo olupheleleyo.+ 25  “Xa uthe wazala oonyana nabazukulwana, naba nexesha elide nihleli kwelo lizwe, nazonakalisa,+ nenza umfanekiso oqingqiweyo,+ wayo nayiphi na imbonakalo, nenza okubi emehlweni kaYehova uThixo wenu,+ namcaphukisa, 26  ngoko ke namhlanje amazulu nomhlaba+ ngamangqina am okuba, niya kutshabalala ngokukhawuleza ezweni eniwela iYordan nisiya kulidla ilifa. Anisayi kuyandisa imihla yenu kulo, ngokuba niya kubhujiswa ngokuqinisekileyo.+ 27  Uya kunichithachitha ngokuqinisekileyo uYehova phakathi kwezizwana,+ nisale nimbalwa+ phakathi kweentlanga aya kunigxothela kuzo uYehova. 28  Nikhonze khona oothixo+ abayimveliso yezandla zomntu, umthi nelitye,+ ezingaboniyo nezingevayo nezingadliyo nezingajojiyo.+ 29  “Ukuba uthe wamfuna uYehova uThixo wakho apho, uya kumfumana ngokuqinisekileyo,+ ngokuba uya kumfuna ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke.+ 30  Wakuba sezingxakini ezinkulu, ekuzalisekeni kwawo onke la mazwi ekupheleni kwemihla, uya kwandula ke ubuyele kuYehova uThixo wakho+ uze uliphulaphule ilizwi lakhe.+ 31  Ngokuba uYehova uThixo wakho unguThixo onenceba.+ Akayi kukulahla okanye akonakalise okanye awulibale umnqophiso+ awawufungela ookhokho bakho. 32  “Ke kaloku, nceda, ubuzise ukuba ngemihla yamandulo+ eyayikho ngaphambi kwakho, kuthabathela kumhla uThixo awadala ngawo umntu emhlabeni,+ ukususela esiphelweni samazulu kuse esiphelweni samazulu, Yakha yakho na into enjengale ukuba nkulu okanye yakha yaviwa na into enjengayo?+ 33  Sikho na esinye isizwana esakha saliva ilizwi likaThixo ethetha phakathi komlilo njengoko walivayo wena, saza saqhubeka siphila?+ 34  Okanye uThixo wakha walinga na ukuya kuzithabathela uhlanga phakathi kolunye uhlanga ngezimanga,+ nangemiqondiso+ nangemimangaliso+ nangemfazwe+ nangesandla esomeleleyo+ nangengalo eyoluliweyo+ nangokoyikeka+ okukhulu njengako konke anenzele kona uYehova uThixo wenu eYiputa phambi kwamehlo enu? 35  Waboniswa wena, ukuze wazi ukuba uYehova unguTHIXO oyinyaniso;+ akukho wumbi ngaphandle kwakhe.+ 36  Wakuvisa ilizwi lakhe liphuma emazulwini ukuze akulungise; nasemhlabeni wakubonisa umlilo wakhe omkhulu, waweva amazwi akhe phakathi komlilo.+ 37  “[Ukanti ke noko uyaqhubeka uphila], ngokuba wabathanda ookhokho bakho kangangokuba wayikhetha nembewu yabo emva kwabo+ waza wakukhupha eYiputa phambi kwamehlo akhe ngamandla akhe amakhulu,+ 38  waza wagxotha phambi kwakho iintlanga ezinkulu nezinamandla kunawe, ukuze akungenise, akunike ilizwe lakho njengelifa njengoko kunjalo namhla.+ 39  Yaye wazi kakuhle ke namhlanje, kwaye umele ukhumbule entliziyweni yakho ukuba uYehova unguTHIXO oyinyaniso emazulwini phezulu nasemhlabeni phantsi.+ Akukho wumbi.+ 40  Uze uyigcine imimiselo yakhe+ nemiyalelo yakhe endikuyalela yona namhlanje, ukuze kulunge kuwe+ nakoonyana bakho emva kwakho, ukuze uyandise imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho,+ ngamaxesha onke.” 41  Ngelo xesha uMoses wabekela bucala izixeko zazithathu ngaphesheya kweYordan ngasekuphumeni kwelanga,+ 42  ukuba sisabele khona isibulala-mntu esibulele idlelane laso singazi,+ ebesingalithiyanga ngaphambili;+ yaye simele sisabele kwesinye sezo zixeko size siphile,+ 43  zixeko ezo ezizezi, iBhetsere+ entlango emhlabeni othe thabalala yoba yeyamaRubhen, neRamoti+ eGiliyadi yoba yeyamaGadi, neGolan+ eBhashan yoba yeyamaManase.+ 44  Nguwo lo umthetho+ awawubekayo uMoses phambi koonyana bakaSirayeli. 45  Zizo ezi izingqino+ nemimiselo+ nezigwebo+ awazithethayo uMoses koonyana bakaSirayeli ekuphumeni kwabo eYiputa, 46  kummandla waseYordan entlanjeni ephambi kweBhete-peyore,+ ezweni likaSihon ukumkani wama-Amori, owayehlala eHeshbhon,+ awamoyisayo uMoses noonyana bakaSirayeli ekuphumeni kwabo eYiputa.+ 47  Balidla ilifa ilizwe lakhe nelizwe likaOgi+ ukumkani waseBhashan, ookumkani ababini bama-Amori ababekummandla waseYordan ngasekuphumeni kwelanga, 48  ukususela eArohere,+ eselunxwemeni lwentlambo yeArnon, ukusa eNtabeni yeSiyon, oko kukuthi iHermon,+ 49  neArabha+ yonke ekummandla waseYordan ngasempuma, ukusa kulwandle lwaseArabha+ ngaphantsi kwamathambeka asePisga.+

Umbhalo osemazantsi