Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 32:1-52

32  “Bekani indlebe, mazulu, ndithethe;Uve umhlaba amazwi omlomo wam.+   Luya kuchaphaza njengemvula uyalelo lwam,+Ahle njengombethe amazwi am,+Njengentshizane engceni+Nanjengomvumbi phezu kotyani.+   Ngokuba ndiya kuvakalisa igama likaYehova.+Mnikeni ubukhulu uThixo wethu!+   NguLiwa, ugqibelele umsebenzi wakhe,+Ngokuba zonke iindlela zakhe zisesikweni.+NguThixo wentembeko,+ tu ubugqwetha;+Lilungisa yaye uthe tye yena.+   Bona bazonakalisile ngokwabo;+Abangobantwana bakhe, bazizisele isiphako ngokwabo.+Basisizukulwana esigwenxa nesijijekileyo!+   Nenjenje na ukumphatha uYehova,+Bantundini abaziziyatha nabangenabulumko?+Akanguye na uYihlo okuvelisileyo,+Okwenzileyo waza wakuzinzisa?+   Khumbula iimini zakudala,+Uqwalasele iminyaka yamandulo yezizukulwana ngezizukulwana;Buza kuyihlo, angakuxelela;+Kumadoda amakhulu akowenu, angakwazisa.+   Ekuzinikeni kOyena Uphakamileyo iintlanga ilifa,+Ekubahlukaniseni kwakhe oonyana baka-Adam,+Wayizinzisa imida yezizwana+Ngokwenani loonyana bakaSirayeli.+   Kuba isabelo sikaYehova ngabantu bakhe;+UYakobi yinxalenye yelifa lakhe.+ 10  Wamfumana ezweni eliyintlango,+Enkqantosini engenanto, ebhombolozayo.+Wamrhangqa,+ wamnyamekela,+Wamlondoloza njengokhozo lweliso lakhe.+ 11  Njengokhozi luxhokonxa indlwane yalo,Lundanda phezu kwamantshontsho alo,+Luwolule amaphiko alo, luwathabathe,Luwathwale ngamaphiko alo,+ 12  UYehova wamkhokela yedwa,+Engenathixo wasemzini kunye naye.+ 13  Wamkhwelisa kwiindawo eziphakamileyo zomhlaba,+Wadla ke imveliso yasendle.+Wammfimfithisa ubusi engxondorheni,+Neoli eweni leqhwitha;+ 14  Ibhotolo yomhlambi weenkomo nobisi lomhlambi weegusha+Kunye namanqatha eenkunzi zeegusha,Neenkunzi zezimvu, zohlobo lwaseBhashan, neenkunzi zeebhokhwe+Kunye namanqatha ezintso zengqolowa;+Negazi leediliya walisela njengewayini.+ 15  Watyeba ke uYeshurun,+ wakhabalaza.+Wazingxala wena, watyeba, waba mkhulu.+Ngoko wamshiya yena uThixo, owamenzayo,+Walidela iLiwa+ lokusindiswa kwakhe. 16  Bamkhweletisa+ ngoothixo basemzini;+Bamcaphukisa ngezinto ezicekisekayo.+ 17  Babingelela kwiidemon, kungekhona kuThixo,+Koothixo ababengabazi,+Kwabatsha abasandula ukufika,+Ababengaqhelananga nabo ookhokho benu. 18  ILiwa elakuzalayo, walilibala,+Akwamkhumbula uThixo, Lowo wakuzala enenimba.+ 19  Akukubona oku uYehova, akabanga saba nantlonelo ngabo,+Ngokuqunjiswa ngoonyana bakhe neentombi zakhe. 20  Ngoko wathi, ‘Mandibufihle ubuso bam kubo,+Ndibone ukuba baya kuphelela phi na.Ngokuba basisizukulwana esigwenxa,+Ngoonyana abangathembekanga.+ 21  Bona, bandikhweletisa ngoko kungengothixo;+Bandiqumbisa ngezithixo zabo ezililize;+Nam, ndiya kubakhweletisa ngoko kungesosizwana;+Ndibacaphukise ngohlanga olunobuyatha.+ 22  Ngokuba umsindo wam unjengomlilo+Yaye uya kuvutha ude use eShiyol, eyeyona ndawo isezantsi,+Uya kuwudla umhlaba nemveliso yawo+Uvuthise neziseko zeentaba.+ 23  Ndiya kuyandisa intlekele phezu kwabo;+Iintolo zam ndiziphelelisele kubo.+ 24  Baya kulamba baphelelwe ngamandla,+ ubadle ubagqibe umkhuhlane otshisayo+Kwanentshabalalo ekrakra.+Ndiya kubathumela amazinyo ezilo,+Nobuhlungu bezirhubuluzi zaseluthulini.+ 25  Ngaphandle baya kuhluthwa ngekrele,+Ngaphakathi ibe kukothuka,+Kokubini emfaneni nasentombini enyulu,+Kowanyayo nakonezimvi.+ 26  Ngendithe: “Ndiya kubasasaza,+Ndibenze bangabi sakhankanywa ebantwini abafayo,”+ 27  Ukuba nje bendingoyikiseli ukuqunjiswa lutshaba,+Hleze iintshaba zabo zingaqondi,+Zithi: “Isandla sethu songamile,+Akwenziwanga nguYehova oku konke.”+ 28  Ngokuba olu hlanga luphelelwe ngamacebo,+Akukho ukuqonda phakathi kwabo.+ 29  Akwaba bebenobulumko!+ Kuba bebeya kukuphonononga oku.+ Bebeya kusiqonda isiphelo sabo emva koku.+ 30  Kwenzeka njani na ukuba emnye kubo asukele iwaka,Ababini benze amawaka alishumi asabe?+Bekungenakwenzeka ngaphandle kokuba iLiwa labo lizithengisile+Waza uYehova wazinikela kubo. 31  Kuba alinjengeLiwa lethu iliwa lazo,+Neentshaba zethu asizizo ezigqibayo.+ 32  Kuba umdiliya wazo ngowomdiliya waseSodomYaye ngowamasimi aseGomora.+Iidiliya zazo ziidiliya zetyhefu,Izihloko zazo ziyakrakra.+ 33  Bubuhlungu benyoka iwayini yazoNetyhefu enamandla yamaphimpi.+ 34  Oku akubekwe kum na,Kwafakwa itywina kuvimba wam?+ 35  Yeyam impindezelo, nembuyekezo.+ Ngexesha elimisiweyo luya kutyibilika unyawo lwazo,+Ngokuba usondele umhla wentlekele yazo,+Iziganeko ezilungiselelwe zona ziza ngokungxama.’+ 36  Ngokuba uYehova uya kubagweba abantu bakhe+Azisole ngenxa yabakhonzi bakhe,+Xa ebona ukuba akusekho ubaxhasayoBasuke baba ziintw’ ezingeloncedo nezingento yanto. 37  Yaye ngokuqinisekileyo uya kuthi, ‘Baphi na oothixo babo,+Iliwa ababesabela kulo,+ 38  Ababesidla amanqatha emibingelelo yabo,+Ababesela iwayini yeminikelo yabo ethululwayo?+Mabasuke banincede.+Mababe yindawo yenu yokuzifihla.+ 39  Bonani ke ngoku, ukuba mna ndinguye+Abakho oothixo abakunye nam.+Ndiyabulala, ndidlise ubomi.+Ndingxwelerha ngokuqatha,+ ndibuye ndiphilise,+Akakho ongakuxhwila okusesandleni sam.+ 40  Ngokuba ndisiphakamisela ezulwini isandla sam,+Ndifunge ndithi: “Ndiphila nje ukusa kwixesha elingenammiselo,”+ 41  Ukuba ndithe eneneni ndalilola ikrele lam elimenyezelayo,+Sabambelela elugwebeni isandla sam,+Ndoyibuyisela impindezelo kwiintshaba zam+Ndibabuyekeze abo bandithiye kakhulu.+ 42  Ndoziyobisa iintolo zam ngegazi,+Ngegazi lababuleweyo nabathinjiweyo,Ngeentloko zabakhokeli botshaba,+Ngoxa ikrele lam liya kube lisidla inyama.’+ 43  Chulumancani, zintlanga, kunye nabantu bakhe,+Ngokuba uya kuliphindezelela igazi labakhonzi bakhe,+Abuyisele impindezelo kwiintshaba zakhe+Awucamagushele umhlaba wakhe nabantu bakhe.” 44  Weza ke uMoses wawathetha onke amazwi ale ngoma ezindlebeni zabantu,+ yena noHosheya unyana kaNun.+ 45  Akugqiba uMoses ukuwathetha onke la mazwi kuSirayeli wonke, 46  waqhubeka wathi kuye: “Wabekeleni iintliziyo zenu onke amazwi endinilumkisa ngawo namhlanje,+ ukuze niwayalele oonyana benu ukuba bakunyamekele ukwenza ngokwamazwi onke alo mthetho.+ 47  Ngokuba asilizwi lingenaxabiso kuni eli,+ kodwa lithetha ubomi benu,+ yaye ngeli lizwi nisenokuyandisa imihla yenu kuwo umhlaba eniwela iYordan nisiya kuwudla ilifa.”+ 48  Wathetha uYehova kuMoses kwangaloo mini, esithi: 49  “Nyuka uye kule ntaba yaseAbharim,+ eNtabeni yeNebho,+ esezweni lakwaMowabhi, elikhangelene neYeriko, uze ulibone ilizwe lakwaKanan, endilinika oonyana bakaSirayeli njengelifa.+ 50  Wothi ke ufele entabeni leyo onyukela kuyo, uze uhlanganiselwe kubantu bakowenu,+ kanye njengoko umntakwenu uAron wafela eNtabeni yeHore+ waza wahlanganiselwa kubantu bakowabo; 51  ngenxa yokunganyaniseki kwenu kum+ phakathi koonyana bakaSirayeli emanzini aseMeribha+ yaseKadeshe entlango yeTsin; ngenxa yokuba ningandingcwalisanga phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 52  Ngokuba uya kulibonela mgama ilizwe elo, kodwa akuyi kungena kulo ilizwe endilinika oonyana bakaSirayeli.”+

Umbhalo osemazantsi