Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 32:1-52

32  “Bekani indlebe, mazulu, ndithethe; Uve umhlaba amazwi omlomo wam.+   Luya kuchaphaza njengemvula uyalelo lwam,+ Ahle njengombethe amazwi am,+ Njengentshizane engceni+ Nanjengomvumbi phezu kotyani.+   Ngokuba ndiya kuvakalisa igama likaYehova.+ Mnikeni ubukhulu uThixo wethu!+   NguLiwa, ugqibelele umsebenzi wakhe,+ Ngokuba zonke iindlela zakhe zisesikweni.+ NguThixo wentembeko,+ tu ubugqwetha;+ Lilungisa yaye uthe tye yena.+   Bona bazonakalisile ngokwabo;+ Abangobantwana bakhe, bazizisele isiphako ngokwabo.+ Basisizukulwana esigwenxa nesijijekileyo!+   Nenjenje na ukumphatha uYehova,+ Bantundini abaziziyatha nabangenabulumko?+ Akanguye na uYihlo okuvelisileyo,+ Okwenzileyo waza wakuzinzisa?+   Khumbula iimini zakudala,+ Uqwalasele iminyaka yamandulo yezizukulwana ngezizukulwana; Buza kuyihlo, angakuxelela;+ Kumadoda amakhulu akowenu, angakwazisa.+   Ekuzinikeni kOyena Uphakamileyo iintlanga ilifa,+ Ekubahlukaniseni kwakhe oonyana baka-Adam,+ Wayizinzisa imida yezizwana+ Ngokwenani loonyana bakaSirayeli.+   Kuba isabelo sikaYehova ngabantu bakhe;+ UYakobi yinxalenye yelifa lakhe.+ 10  Wamfumana ezweni eliyintlango,+ Enkqantosini engenanto, ebhombolozayo.+ Wamrhangqa,+ wamnyamekela,+ Wamlondoloza njengokhozo lweliso lakhe.+ 11  Njengokhozi luxhokonxa indlwane yalo, Lundanda phezu kwamantshontsho alo,+ Luwolule amaphiko alo, luwathabathe, Luwathwale ngamaphiko alo,+ 12  UYehova wamkhokela yedwa,+ Engenathixo wasemzini kunye naye.+ 13  Wamkhwelisa kwiindawo eziphakamileyo zomhlaba,+ Wadla ke imveliso yasendle.+ Wammfimfithisa ubusi engxondorheni,+ Neoli eweni leqhwitha;+ 14  Ibhotolo yomhlambi weenkomo nobisi lomhlambi weegusha+ Kunye namanqatha eenkunzi zeegusha, Neenkunzi zezimvu, zohlobo lwaseBhashan, neenkunzi zeebhokhwe+ Kunye namanqatha ezintso zengqolowa;+ Negazi leediliya walisela njengewayini.+ 15  Watyeba ke uYeshurun,+ wakhabalaza.+ Wazingxala wena, watyeba, waba mkhulu.+ Ngoko wamshiya yena uThixo, owamenzayo,+ Walidela iLiwa+ lokusindiswa kwakhe. 16  Bamkhweletisa+ ngoothixo basemzini;+ Bamcaphukisa ngezinto ezicekisekayo.+ 17  Babingelela kwiidemon, kungekhona kuThixo,+ Koothixo ababengabazi,+ Kwabatsha abasandula ukufika,+ Ababengaqhelananga nabo ookhokho benu. 18  ILiwa elakuzalayo, walilibala,+ Akwamkhumbula uThixo, Lowo wakuzala enenimba.+ 19  Akukubona oku uYehova, akabanga saba nantlonelo ngabo,+ Ngokuqunjiswa ngoonyana bakhe neentombi zakhe. 20  Ngoko wathi, ‘Mandibufihle ubuso bam kubo,+ Ndibone ukuba baya kuphelela phi na. Ngokuba basisizukulwana esigwenxa,+ Ngoonyana abangathembekanga.+ 21  Bona, bandikhweletisa ngoko kungengothixo;+ Bandiqumbisa ngezithixo zabo ezililize;+ Nam, ndiya kubakhweletisa ngoko kungesosizwana;+ Ndibacaphukise ngohlanga olunobuyatha.+ 22  Ngokuba umsindo wam unjengomlilo+ Yaye uya kuvutha ude use eShiyol, eyeyona ndawo isezantsi,+ Uya kuwudla umhlaba nemveliso yawo+ Uvuthise neziseko zeentaba.+ 23  Ndiya kuyandisa intlekele phezu kwabo;+ Iintolo zam ndiziphelelisele kubo.+ 24  Baya kulamba baphelelwe ngamandla,+ ubadle ubagqibe umkhuhlane otshisayo+ Kwanentshabalalo ekrakra.+ Ndiya kubathumela amazinyo ezilo,+ Nobuhlungu bezirhubuluzi zaseluthulini.+ 25  Ngaphandle baya kuhluthwa ngekrele,+ Ngaphakathi ibe kukothuka,+ Kokubini emfaneni nasentombini enyulu,+ Kowanyayo nakonezimvi.+ 26  Ngendithe: “Ndiya kubasasaza,+ Ndibenze bangabi sakhankanywa ebantwini abafayo,”+ 27  Ukuba nje bendingoyikiseli ukuqunjiswa lutshaba,+ Hleze iintshaba zabo zingaqondi,+ Zithi: “Isandla sethu songamile,+ Akwenziwanga nguYehova oku konke.”+ 28  Ngokuba olu hlanga luphelelwe ngamacebo,+ Akukho ukuqonda phakathi kwabo.+ 29  Akwaba bebenobulumko!+ Kuba bebeya kukuphonononga oku.+ Bebeya kusiqonda isiphelo sabo emva koku.+ 30  Kwenzeka njani na ukuba emnye kubo asukele iwaka, Ababini benze amawaka alishumi asabe?+ Bekungenakwenzeka ngaphandle kokuba iLiwa labo lizithengisile+ Waza uYehova wazinikela kubo. 31  Kuba alinjengeLiwa lethu iliwa lazo,+ Neentshaba zethu asizizo ezigqibayo.+ 32  Kuba umdiliya wazo ngowomdiliya waseSodom Yaye ngowamasimi aseGomora.+ Iidiliya zazo ziidiliya zetyhefu, Izihloko zazo ziyakrakra.+ 33  Bubuhlungu benyoka iwayini yazo Netyhefu enamandla yamaphimpi.+ 34  Oku akubekwe kum na, Kwafakwa itywina kuvimba wam?+ 35  Yeyam impindezelo, nembuyekezo.+ Ngexesha elimisiweyo luya kutyibilika unyawo lwazo,+ Ngokuba usondele umhla wentlekele yazo,+ Iziganeko ezilungiselelwe zona ziza ngokungxama.’+ 36  Ngokuba uYehova uya kubagweba abantu bakhe+ Azisole ngenxa yabakhonzi bakhe,+ Xa ebona ukuba akusekho ubaxhasayo Basuke baba ziintw’ ezingeloncedo nezingento yanto. 37  Yaye ngokuqinisekileyo uya kuthi, ‘Baphi na oothixo babo,+ Iliwa ababesabela kulo,+ 38  Ababesidla amanqatha emibingelelo yabo,+ Ababesela iwayini yeminikelo yabo ethululwayo?+ Mabasuke banincede.+ Mababe yindawo yenu yokuzifihla.+ 39  Bonani ke ngoku, ukuba mna ndinguye+ Abakho oothixo abakunye nam.+ Ndiyabulala, ndidlise ubomi.+ Ndingxwelerha ngokuqatha,+ ndibuye ndiphilise,+ Akakho ongakuxhwila okusesandleni sam.+ 40  Ngokuba ndisiphakamisela ezulwini isandla sam,+ Ndifunge ndithi: “Ndiphila nje ukusa kwixesha elingenammiselo,”+ 41  Ukuba ndithe eneneni ndalilola ikrele lam elimenyezelayo,+ Sabambelela elugwebeni isandla sam,+ Ndoyibuyisela impindezelo kwiintshaba zam+ Ndibabuyekeze abo bandithiye kakhulu.+ 42  Ndoziyobisa iintolo zam ngegazi,+ Ngegazi lababuleweyo nabathinjiweyo, Ngeentloko zabakhokeli botshaba,+ Ngoxa ikrele lam liya kube lisidla inyama.’+ 43  Chulumancani, zintlanga, kunye nabantu bakhe,+ Ngokuba uya kuliphindezelela igazi labakhonzi bakhe,+ Abuyisele impindezelo kwiintshaba zakhe+ Awucamagushele umhlaba wakhe nabantu bakhe.” 44  Weza ke uMoses wawathetha onke amazwi ale ngoma ezindlebeni zabantu,+ yena noHosheya unyana kaNun.+ 45  Akugqiba uMoses ukuwathetha onke la mazwi kuSirayeli wonke, 46  waqhubeka wathi kuye: “Wabekeleni iintliziyo zenu onke amazwi endinilumkisa ngawo namhlanje,+ ukuze niwayalele oonyana benu ukuba bakunyamekele ukwenza ngokwamazwi onke alo mthetho.+ 47  Ngokuba asilizwi lingenaxabiso kuni eli,+ kodwa lithetha ubomi benu,+ yaye ngeli lizwi nisenokuyandisa imihla yenu kuwo umhlaba eniwela iYordan nisiya kuwudla ilifa.”+ 48  Wathetha uYehova kuMoses kwangaloo mini, esithi: 49  “Nyuka uye kule ntaba yaseAbharim,+ eNtabeni yeNebho,+ esezweni lakwaMowabhi, elikhangelene neYeriko, uze ulibone ilizwe lakwaKanan, endilinika oonyana bakaSirayeli njengelifa.+ 50  Wothi ke ufele entabeni leyo onyukela kuyo, uze uhlanganiselwe kubantu bakowenu,+ kanye njengoko umntakwenu uAron wafela eNtabeni yeHore+ waza wahlanganiselwa kubantu bakowabo; 51  ngenxa yokunganyaniseki kwenu kum+ phakathi koonyana bakaSirayeli emanzini aseMeribha+ yaseKadeshe entlango yeTsin; ngenxa yokuba ningandingcwalisanga phakathi koonyana bakaSirayeli.+ 52  Ngokuba uya kulibonela mgama ilizwe elo, kodwa akuyi kungena kulo ilizwe endilinika oonyana bakaSirayeli.”+

Umbhalo osemazantsi