Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 31:1-30

31  Waya uMoses wawathetha la mazwi kuSirayeli wonke  wathi kuye: “Ndinekhulu elinamashumi mabini eminyaka ubudala namhlanje.+ Andisayi kuphinda ndivunyelwe ukuba ndiphume ndingena,+ njengoko uYehova ethe kum, ‘Akusayi kuyiwela le Yordan.’+  NguYehova uThixo wakho owela phambi kwakho.+ Yena ngokwakhe uya kuzibhubhisa ezi ntlanga phambi kwakho, uze ke wena uzigxothe.+ UYoshuwa nguye oya kuwela phambi kwakho,+ kanye njengoko ethethile uYehova.  Ngokuqinisekileyo uYehova uya kwenza kuzo kanye njengoko wenzayo kuSihon+ nakuOgi,+ ookumkani bama-Amori, nakwilizwe labo, ekubabhubhiseni kwakhe.+  UYehova uzinikele kuni,+ yaye nimele nenze kuzo ngokomyalelo wonke endiniyalele wona.+  Yibani nesibindi, nomelele.+ Musani ukoyika okanye nothuke phambi kwazo,+ ngokuba nguYehova uThixo wakho ohamba nawe. Akayi kukulahla okanye akushiye ngokupheleleyo.”+  UMoses wambiza ke uYoshuwa waza wathi kuye phambi kwamehlo kaSirayeli wonke: “Yiba nesibindi, womelele,+ kuba nguwe oya kungenisa esi sizwana kulo ilizwe awafungayo uYehova kookhokho bakho ukuba wobanika lona, yaye nguwe oya kubadlisa ilifa lalo.+  UYehova uhamba phambi kwakho. Uya kuba nawe yena.+ Akayi kukulahla okanye akushiye ngokupheleleyo. Uze ungoyiki okanye unkwantye.”+  Wawubhala uMoses lo mthetho,+ wawunika ababingeleli oonyana bakaLevi,+ abathwali betyeya yomnqophiso kaYehova,+ nawo onke amadoda amakhulu akwaSirayeli. 10  UMoses wabayalela, esithi: “Rhoqo ekupheleni kweminyaka esixhenxe, ngexesha elimisiweyo lonyaka wenkululo,+ emthendelekweni weminquba,+ 11  ekuzeni kukaSirayeli wonke ukuze abonakale ebusweni bukaYehova+ uThixo wakho endaweni aya kuyikhetha,+ wowufunda lo mthetho phambi kukaSirayeli wonke esiva.+ 12  Uze ubahlanganise abantu,+ amadoda nabafazi nabantwana nomphambukeli wakho osemasangweni akho, ukuze baphulaphule nokuze bafunde,+ bamoyike uYehova uThixo wenu,+ bakunyamekele ukuwenza onke amazwi alo mthetho. 13  Bafanele baphulaphule noonyana babo abangaziyo,+ bafunde ukumoyika uYehova uThixo wenu yonke imihla yokuphila kwenu kuwo umhlaba eniwela iYordan nisiya kuwudla ilifa.”+ 14  Emva koko wathi uYehova kuMoses: “Khangela! Isondele imihla yokuba ufe.+ Biza uYoshuwa, nize nime ententeni yokuhlangana, ukuze ndimmisele.”+ Baya ke uMoses noYoshuwa, bema ententeni yokuhlangana.+ 15  Wabonakala uYehova ententeni emqulwini welifu, wema umqulu welifu ngasemnyangweni wentente.+ 16  Wathi uYehova kuMoses: “Yabona! Uya kulala kookhokho bakho;+ yaye ngokuqinisekileyo siya kusuka+ esi sizwana sibe neentlobano zokuziphatha okubi noothixo basemzini belizwe esiya kulo,+ esiya kuba phakathi kwabo, yaye ngokuqinisekileyo siya kundishiya+ size siwaphule umnqophiso wam endiwenze naso.+ 17  Wothi ke uvuthe umsindo wam kuso ngaloo mini,+ ndize ngokuqinisekileyo ndisishiye+ yaye ndibufihle ubuso bam kuso,+ sidliwe kuthi tu; sifikelwe yintlekele nakukubandezeleka okuninzi,+ yaye konyanzeleka sithi ngaloo mini, ‘Akungenxa yokuba uThixo engekho phakathi kwethu na le nto sifikelwe yile ntlekele?’+ 18  Ke mna, ndiya kubufihla ngokupheleleyo ubuso bam ngaloo mini ngenxa yobubi bonke esibenzileyo, ngokuba sijike saya kwabanye oothixo.+ 19  “Ngoku ke zibhaleleni le ngoma+ nize niyifundise oonyana bakaSirayeli.+ Yibekeni emilonyeni yabo ukuze le ngoma ibe lingqina lam nxamnye noonyana bakaSirayeli.+ 20  Kuba ndiya kubangenisa kuwo umhlaba endafunga kookhokho babo ngawo,+ oqukuqela ubisi nobusi,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kudla+ banele, batyebe,+ bajike baye kwabanye oothixo,+ babakhonze baze bangabi nantlonelo ngam, bawaphule umnqophiso wam.+ 21  Kothi xa bathe bafikelwa ziintlekele nakukubandezeleka okuninzi,+ isuke le ngoma iphendule phambi kwabo njengengqina, kuba ayisayi kulityalwa imke emlonyeni wenzala yabo, yaye ndiyalwazi kakuhle utyekelo lwabo+ namhlanje kwanangaphambi kokubangenisa kwam kwelo lizwe ndifunge ngalo.” 22  Kwangaloo mini ke uMoses wayibhala ingoma leyo, wayifundisa oonyana bakaSirayeli.+ 23  Wammisela ke uYoshuwa unyana kaNun+ wathi: “Yiba nesibindi, womelele,+ kuba nguwe oya kubangenisa oonyana bakaSirayeli ezweni endibafungele ngalo,+ yaye ndiya kuba nawe.” 24  Wathi akugqiba uMoses ukuwabhala amazwi alo mthetho encwadini,+ 25  wabayalela uMoses abaLevi, abathwali betyeya yomnqophiso kaYehova,+ esithi: 26  “Yithabatheni incwadi yalo mthetho,+ niyibeke ecaleni kwetyeya+ yomnqophiso kaYehova uThixo wenu, ibe lingqina khona nxamnye nani.+ 27  Ngokuba mna—mna lo ndiyazi kakuhle imvukelo yenu+ nobuntamo-lukhuni benu.+ Njengoko niye namvukela uYehova ngoxa ndisaphila kunye nani,+ kazi kobeka phi na ke emva kokufa kwam! 28  Hlanganiselani kum onke amadoda amakhulu ezizwe zenu namagosa enu,+ ndiwathethe la mazwi ezindlebeni zawo, ndimisele amazulu nomhlaba njengamangqina nxamnye nawo.+ 29  Kuba ndazi kakuhle ukuba emva kokufa kwam niya kuzonakalisa ngenene,+ niphambuke ngokuqinisekileyo endleleni endiniyalele ngayo; nize ke eneneni nehlelwe yintlekele+ ekupheleni kwemihla, ngokuba niya kwenza ububi emehlweni kaYehova ukuba nimcaphukise ngemisebenzi yezandla zenu.”+ 30  Wawathetha ke uMoses ezindlebeni zebandla lonke lakwaSirayeli amazwi ale ngoma wada wawagqiba:+

Umbhalo osemazantsi