Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 30:1-20

30  “Xa ke athe eza phezu kwakho onke la mazwi, intsikelelo+ nesiqalekiso,+ endizibeke phambi kwakho, wawabuyisela entliziyweni yakho+ uphakathi kweentlanga zonke akusasazele kuzo uYehova uThixo wakho,+  wabuyela kuYehova uThixo wakho,+ waliphulaphula ilizwi lakhe njengako konke endikuyalela kona namhlanje, wena noonyana bakho, ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke,+  wobabuyisa ke uYehova uThixo wakho abathinjwa bakho,+ akwenzele inceba,+ akuqokelele kwakhona ezizwaneni zonke akuchithachithele kuzo uYehova uThixo wakho.+  Ukuba abantu bakho abasasazekileyo bathe baya esiphelweni samazulu, wokuqokelela nalapho uYehova uThixo wakho.+  Wokuzisa uYehova uThixo wakho kulo ilizwe ababelihluthile ooyihlo, ulidle ilifa; yaye wokwenzela okulungileyo, akwandise ngaphezu kooyihlo.+  Woyalusa intliziyo yakho+ uYehova uThixo wakho nentliziyo yenzala yakho,+ ukuze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke ngenxa yobomi bakho.+  Wozibeka uYehova uThixo wakho ezi zifungo zonke phezu kweentshaba zakho nabo bakuthiyileyo, abakutshutshisileyo.+  “Wena ke, wobuya uliphulaphule ilizwi likaYehova, uyenze yonke imiyalelo yakhe endikuyalela yona namhlanje.+  UYehova uThixo wakho uya kukwenza ube nokungaphezu kokwaneleyo kumsebenzi wonke wesandla sakho,+ kwisiqhamo sesisu sakho nakwisiqhamo sezilwanyana zakho+ zasekhaya nakwisiqhamo somhlaba wakho,+ woba nempumelelo;+ ngokuba uYehova uya kugcoba kwakhona ngawe, ulungelwe, kanye njengoko wagcobayo ngookhokho bakho;+ 10  xa uthe waliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho ukuba uyigcine imiyalelo yakhe nemimiselo yakhe ebhaliweyo encwadini yalo mthetho,+ xa uthe wabuyela kuYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke nangomphefumlo wakho wonke.+ 11  “Ngokuba lo myalelo ndikuyalela wona namhlanje awunzima kuwe, yaye awukude.+ 12  Awukho semazulwini, ukuba ungade uthi, ‘Ngubani na oya kusinyukela aye emazulwini asithabathele wona, ukuze siwuve size siwenze?’+ 13  Awukho phesheya kolwandle, ukuba ungade uthi, ‘Ngubani na oya kusiwelela ulwandle asithabathele wona, ukuze siwuve size siwenze?’ 14  Eli lizwi likufuphi kakhulu kuwe, emlonyeni wakho nasentliziyweni yakho,+ ukuba ulenze.+ 15  “Yabona, ndibeka phambi kwakho namhlanje ubomi nokulunga, ukufa nobubi.+ 16  [Ukuba uthe wayiphulaphula imiyalelo kaYehova uThixo wakho,] endikuyalela yona namhlanje, yokuba umthande uYehova uThixo+ wakho, uhambe ngeendlela zakhe, ugcine imiyalelo yakhe+ nemimiselo yakhe nezigwebo zakhe,+ ngokuqinisekileyo ke wophila,+ wande, akusikelele uYehova uThixo wakho kwelo lizwe uya kulo ukuba ulidle ilifa.+ 17  “Ke ukuba ithe yaphambuka intliziyo yakho waza akwaphulaphula,+ walukuhlwa, waqubuda kwabanye oothixo, wabakhonza,+ 18  ndiyanixelela namhlanje ukuba niya kutshabalala ngenene.+ Ayisayi kwandiswa imihla yenu kuwo umhlaba eniwela iYordan nisiya kuwudla ilifa. 19  Ndimisela amazulu nehlabathi namhlanje njengamangqina am okuba,+ ndibeke phambi kwakho ubomi nokufa,+ intsikelelo+ nesiqalekiso;+ nyula ke ubomi ukuze uphile,+ wena nenzala yakho,+ 20  ngokuthi umthande uYehova uThixo wakho,+ uliphulaphule ilizwi lakhe, unamathele kuye;+ ngokuba ububomi bakho nokolulwa kwemihla yakho,+ ukuze uhlale emhlabeni lowo uYehova awafunga kookhokho bakho uAbraham, uIsake noYakobi ukuba wobanika wona.”+

Umbhalo osemazantsi