Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 3:1-29

3  “Ngoko sajika sanyuka ngendlela yaseBhashan. Waphuma uOgi+ ukumkani waseBhashan, yena nabantu bakhe bonke, ukuba asihlangabeze edabini e-Edreyi.+  Wathi uYehova kum, ‘Musa ukumoyika,+ kuba ngokuqinisekileyo ndomnikela esandleni sakho, yena nabantu bakhe bonke nelizwe lakhe; yaye uze wenze kuye kanye njengoko wenzayo kuSihon+ ukumkani wama-Amori, owayehlala eHeshbhon.’  Ngoko uYehova uThixo wethu wamnikela esandleni sethu uOgi lowo ukumkani waseBhashan nabantu bakhe bonke, samxabela kwada akwabakho namnye usindayo.+  Sazithimba zonke izixeko zakhe ngelo xesha. Akubangakho dolophu singayithabathanga kubo, izixeko ezingamashumi amathandathu,+ wonke ummandla waseArgobhi,+ ubukumkani bukaOgi eBhashan.+  Zonke ezi zixeko zazinqatyiswe ngodonga oluphakamileyo, neengcango nemivalo, ngaphandle kweedolophu zasemaphandleni ezininzi kakhulu.  Noko ke, sazitshabalalisa,+ kanye njengoko senzayo kuSihon ukumkani waseHeshbhon, ekutshabalaliseni kwethu izixeko zonke, amadoda, abafazi nabantwana abancinane.+  Saziphanga zonke izilwanyana zasekhaya namaxhoba ezo zixeko.+  “Salithabatha ke ngelo xesha ilizwe esandleni sookumkani bobabini bama-Amori+ ababekummandla waseYordan, ukususela kwintlambo yeArnon+ ukusa kwiNtaba iHermon;+  (amaSidon ayeyibiza iHermon ngokuthi yiSiriyon,+ wona ama-Amori ayeyibiza ngokuthi yiSenire,)+ 10  zonke izixeko zomhlaba othe thabalala nayo yonke iGiliyadi neBhashan yonke ukusa eSaleka+ nase-Edreyi,+ izixeko zobukumkani bukaOgi eBhashan. 11  Ngokuba nguOgi ukumkani waseBhashan kuphela owasalayo kumaRefa+ awayesele. Khangela! Ithala lakhe, yayilithala lentsimbi. Asililo na eliya liseRabha+ loonyana baka-Amoni? Liziikubhite ezisithoba ubude balo, neekubhite ezine ububanzi balo, ngokwekubhite yomntu. 12  Elo lizwe salihlutha ngelo xesha; ukusuka eArohere,+ engakwintlambo yeArnon, nesiqingatha sommandla weentaba waseGiliyadi, nezixeko zawo ndazinika amaRubhen namaGadi.+ 13  Yonke inxalenye yaseGiliyadi+ neBhashan+ yonke yobukumkani bukaOgi ndizinikele kwisiqingatha sesizwe sikaManase. Wonke ummandla weArgobhi+ neBhashan yonke, azibizwa ngokuthi lilizwe lamaRefa na?+ 14  “UYayire+ unyana kaManase wathabatha wonke ummandla weArgobhi+ ukusa emdeni wamaGeshure+ namaMahakati,+ waza wazibiza ezo dolophana zaseBhashan ngelakhe igama, ngokuthi yiHavoti-yayire,+ unanamhla. 15  UMakire+ ndamnika iGiliyadi.+ 16  AmaRubhen+ namaGadi ndawanika ukususela eGiliyadi+ ukusa emdeni osembindini wentlambo yaseArnon, nokusa eYabhoki, intlambo engumda woonyana baka-Amon;+ 17  neArabha neYordan nomda wayo, ukususela eKinereti+ ukusa kulwandle lwaseArabha, uLwandle lweTyuwa,+ phantsi kwamathambeka ePisga+ ngasempumalanga. 18  “Ngoko ndaniyalela ngelo xesha, ndisithi, ‘UYehova uThixo wenu uninike eli lizwe ukuba nilidle ilifa. Niya kuwela, nixhobile, phambi kwabazalwana benu, oonyana bakaSirayeli, nonke nina madoda anobukroti.+ 19  Kuphela ngabafazi benu nabantwana benu nemfuyo yenu (ndiyazi ukuba ninemfuyo eninzi) abaya kusala ezixekweni zenu endininike zona,+ 20  ade uYehova abanike ukuphumla abazalwana benu, kunye nani, balidle ilifa nabo ilizwe elo abanika lona uYehova uThixo wenu phesheya kweYordan; nize ke emva koko nibuye, ngamnye aye elifeni lakhe endininike lona.’+ 21  “Ndamyalela uYoshuwa+ ngelo xesha, ndisithi, ‘Amehlo akho akubonile konke oko akwenzileyo uYehova uThixo wakho kwaba kumkani bobabini. Uya kwenjenjalo ke uYehova kwizikumkani zonke owelela kuzo.+ 22  Nize ningaboyiki, ngokuba uYehova uThixo wenu Nguye onilwelayo.’+ 23  “Ndacela ubabalo kuYehova ngelo xesha, ndisithi, 24  ‘Owu Nkosi enguMongami Yehova, uqalile ukumbonisa umkhonzi wakho ubukhulu bakho+ nengalo yakho eyomeleleyo,+ ngokuba nguwuphi na uthixo emazulwini nasemhlabeni ongenza ngokwezenzo zakho nangokwemisebenzi yakho yamandla?+ 25  Nceda undivumele ndiwele, ndilibone ilizwe elo lihle,+ liphesheya kweYordan, loo mmandla mhle weentaba+ neLebhanon.’+ 26  Wavutha umsindo kaYehova kum ngenxa yenu+ waza akandiphulaphula; kodwa wathi uYehova kum, ‘Kwanele ngawe! Ungabi saphinda uthethe ngokubhekele phaya kum ngalo mbandela. 27  Nyuka uye encotsheni yePisga+ uze uphakamisele amehlo akho entshona nasemntla nasemzantsi nasempuma, ubone ngamehlo akho, ngokuba akuyi kuyiwela le Yordan.+ 28  Misela+ uYoshuwa uze umkhuthaze yaye umomeleze, kuba nguye oya kuwela+ phambi kwesi sizwana kwaye nguye oya kusidlisa ilifa lelo lizwe uya kulibona.’+ 29  Ngalo lonke eli xesha sasihleli entlanjeni ephambi kweBhete-peyore.+

Umbhalo osemazantsi