Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 29:1-29

29  Ngawo la amazwi omnqophiso uYehova awayalela ngawo uMoses ukuba awenze noonyana bakaSirayeli ezweni lakwaMowabhi ngaphandle komnqophiso awawenzayo nabo eHorebhe.+  UMoses wambiza uSirayeli wonke wathi kuye: “Nikubonile konke akwenzileyo uYehova phambi kwamehlo enu ezweni laseYiputa kuFaro nakubakhonzi bakhe bonke nakwilizwe lakhe lonke,+  izimanga ezikhulu azibonileyo amehlo akho,+ eziyimiqondiso+ nemimangaliso+ emikhulu.  Kanti unanamhla akaninikanga uYehova intliziyo yokwazi namehlo okubona neendlebe zokuva.+  ‘Kule minyaka ingamashumi amane ndinikhokela entlango,+ izambatho zenu aziguganga, nembadada yakho ayiguganga elunyaweni lwakho.+  Anidlanga sonka,+ aniselanga wayini nasiselo sinxilisayo, ukuze nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu.’  Ekugqibeleni nafika kule ndawo, waza waphuma uSihon ukumkani waseHeshbhon+ no-Ogi+ ukumkani waseBhashan, basihlangabeza edabini, kodwa saboyisa.+  Emva koko salithabatha ilizwe labo saza salinika amaRubhen namaGadi nesiqingatha sesizwe sakwaManase njengelifa.+  Wagcineni ke amazwi alo mnqophiso niwenze, ukuze nibe nempumelelo kuyo yonk’ into eniyenzayo.+ 10  “Nina nonke namhlanje nimi phambi koYehova uThixo wenu, iintloko zezizwe zenu, amadoda enu amakhulu namagosa enu, onke amadoda akwaSirayeli,+ 11  abantwana benu, abafazi benu,+ nomphambukeli+ ophakathi kwenkampu yakho, kususela kotheza iinkuni zakho kuse kokha amanzi akho,+ 12  ukuba ungene emnqophisweni+ kaYehova uThixo wakho nasesifungweni sakhe, asenzayo uYehova uThixo wakho nawe namhlanje;+ 13  ukuze akumisele namhlanje njengesizwana sakhe,+ yena abe nguThixo wakho,+ kanye njengoko ekuthembisile nanjengoko efungile kookhokho bakho uAbraham,+ uIsake+ noYakobi.+ 14  “Andiwenzi nani nodwa lo mnqophiso nesi sifungo,+ 15  kodwa ndiwenza nalowo umiyo apha nathi namhlanje phambi koYehova uThixo wethu kwakunye nabo bangekhoyo apha nathi namhlanje;+ 16  (ngokuba niyayazi nina indlela esasihleli ngayo ezweni laseYiputa nendlela esadlula ngayo phakathi kweentlanga esadlula kuzo.+ 17  Nazibona izinto zazo ezilizothe nezithixo zazo ezinezothe,+ ezazenziwe ngomthi nangelitye, nangesilivere negolide;) 18  ngoko ke makungabikho phakathi kwenu indoda okanye umfazi okanye intsapho okanye isizwe esintliziyo iphambukayo namhlanje kuYehova uThixo wethu, iye kukhonza oothixo bezo ntlanga;+ mayingabikho phakathi kwenu ingcambu evelisa isiqhamo sesityalo esinetyhefu nomhlonyane.+ 19  “Yaye kothi ke ekuweveni kukabani lowo amazwi esi sifungo,+ azikhohlise entliziyweni yakhe, esithi, ‘Mna ndiya kuba seluxolweni,+ ngoxa ndisenza ngokobulukhuni bentliziyo yam,’+ kuze oko kuphumele ekubeni kutshayelwe kokubini osele wahlutha kwanonxaniweyo, 20  angavumi uYehova ukumxolela,+ usuke uvuthe umsindo kaYehova+ nekhwele lakhe+ kuloo mntu,+ simehlele ngokuqinisekileyo sonke isifungo esibhaliweyo kule ncwadi,+ alicime ngenene uYehova igama lakhe phantsi kwamazulu. 21  Wothi uYehova amahlulele+ intlekele ezizweni zonke zikaSirayeli ngokwesifungo sonke somnqophiso obhaliweyo encwadini yalo mthetho. 22  “Ngoko isizukulwana esizayo, oonyana benu abaya kuvela emva kwenu, nowasemzini oya kuvela ezweni elikude, baya kuzibona izibetho zelo lizwe nezifo zalo azihlisileyo uYehova kulo,+ 23  isalfure netyuwa,+ nokutsha,+ ilizwe liphela lingahlwayelwa, lingahlumi nto, lingantshuli tyani, njengokubhuqwa kweSodom neGomora,+ iAdima+ neTsebhoyim,+ awazibhukuqayo uYehova ngomsindo wakhe nangengqumbo yakhe;+ 24  zothi ke zonke iintlanga, ‘Kungenxa yantoni na ukuba uYehova enjenje kweli lizwe?+ Kuyini na ukuvutha kwalo msindo mkhulu kangaka?’ 25  Ziya kwandula ke zithi, ‘Kungokuba bawushiya umnqophiso+ kaYehova uThixo wookhokho babo, awawenza nabo ekubakhupheni kwakhe ezweni laseYiputa.+ 26  Basuka bakhonza thixo bambi, baqubuda kubo, thixo abo abangabaziyo nawayengababelanga bona.+ 27  Wavutha ke umsindo kaYehova kwelo lizwe, walizisela zonke iziqalekiso ezibhaliweyo kule ncwadi.+ 28  Waza ke uYehova wabanyothula emhlabeni wabo ngomsindo nangobushushu nangokucaphuka+ okukhulu, wabaphosa zweni limbi njengoko beselapho unanamhla.’+ 29  “Izinto ezifihlakeleyo+ zezikaYehova uThixo wethu, kodwa zona izinto ezityhilekileyo+ zezethu noonyana bethu kuse kwixesha elingenammiselo, ukuze siwenze onke amazwi alo mthetho.+

Umbhalo osemazantsi