Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 28:1-68

28  “Ukuba uthe waliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho, wakunyamekela ukuyenza yonke imiyalelo yakhe endikuyalela yona namhlanje,+ ngokuqinisekileyo uYehova uThixo wakho uya kukuphakamisa ngaphezu kwazo zonke ezinye iintlanga zomhlaba.+  Yaye ziya kukufikela ezi ntsikelelo zonke, zikufumane,+ xa uthe waliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho:  “Wosikelelwa esixekweni,+ usikelelwe nasendle.+  “Sisikelelwe isiqhamo sesisu sakho+ nesiqhamo somhlaba wakho nesiqhamo semfuyo yakho,+ amathole eenkomo zakho nenzala yomhlambi wakho.+  “Isikelelwe ingobozi yakho+ nesitya sakho sokuxovulela.+  “Wosikelelwa ekungeneni kwakho, usikelelwe nasekuphumeni kwakho.+  “UYehova uya kuzoyisa phambi kwakho iintshaba zakho ezikuvukelayo.+ Ziya kuphuma zisiza kuwe ngandlela-nye, kodwa ziya kusaba phambi kwakho ngeendlela ezisixhenxe.+  UYehova uya kukumisela intsikelelo koovimba bakho+ nakuko konke okwenzayo,+ akusikelele ezweni elo akunika lona uYehova uThixo wakho.  UYehova wokumisa njengesizwana esingcwele kuye,+ kanye njengoko wakufungelayo,+ xa uthe wayigcina imiyalelo+ kaYehova uThixo wakho, wahamba ngeendlela zakhe. 10  Ziya kubona zonke izizwana zomhlaba ukuba igama likaYehova libizwe phezu kwakho,+ zikoyike.+ 11  “UYehova wokwandisela impumelelo esiqhameni sesisu sakho+ nasesiqhameni sezilwanyana zakho zasekhaya nasesiqhameni somhlaba wakho,+ emhlabeni lowo awafungayo uYehova kookhokho bakho ukuba wokunika wona.+ 12  UYehova wokuvulela uvimba wakhe olungileyo, amazulu, ukuba alinike imvula ilizwe lakho ngexesha layo,+ awusikelele wonke umsebenzi wesandla sakho;+ yaye uya kuboleka iintlanga ezininzi, kodwa ungaboleki kuzo wena.+ 13  UYehova wokwenza ube yintloko ungabi ngumsila; yaye uya kuba phezulu kuphela,+ ungabi phantsi, xa uthe wayithobela imiyalelo+ kaYehova uThixo wakho, endikuyalelayo namhlanje ukuba uyigcine, uyenze. 14  Uze ungaphambuki emazwini onke endiniyalela wona namhlanje, uye ekunene okanye ekhohlo,+ ulandele thixo bambi, ubakhonze.+ 15  “Ke kothi ukuba uthe akwaliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho ukuba ukunyamekele ukuyenza yonke imiyalelo yakhe nemimiselo yakhe endikuyalela yona namhlanje, zize phezu kwakho ezi ziqalekiso zonke zikufumane:+ 16  “Woqalekiswa esixekweni,+ uqalekiswe nasendle.+ 17  “Iqalekiswe ingobozi yakho+ nesitya sakho sokuxovulela.+ 18  “Siqalekiswe isiqhamo sesisu sakho+ nesiqhamo somhlaba wakho,+ namathole eenkomo zakho nenzala yomhlambi wakho.+ 19  “Woqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe nasekuphumeni kwakho.+ 20  “UYehova wokuthumela isiqalekiso,+ isiphithiphithi+ nokukhalinyelwa+ entweni yonke oyenzayo, ude ubhubhe, utshabalale ngokukhawuleza, ngenxa yoqheliselo lwakho olubi ngokuba undishiyile.+ 21  UYehova woyinamathelisa kuwe indyikitya yokufa ade akutshabalalise ungabikho emhlabeni lowo uya kuwo ukuba uwudle ilifa.+ 22  UYehova wokubetha ngesifo sephepha+ nangomkhuhlane otshisayo nangokukrala nangobushushu bomkhuhlane nangekrele+ nangembalela+ nangesihumba,+ zikusukele ezo nto ude utshabalale. 23  Isibhakabhaka sakho esiphezu kwentloko yakho soba lubhedu, nomhlaba ophantsi kwakho ube yintsimbi.+ 24  UYehova woyenza imvula yelizwe lakho ibe luthuthu nothuli. Ihle emazulwini phezu kwakho ude ubhubhe. 25  UYehova wokubangela woyiswe ziintshaba zakho.+ Uya kuphuma ngandlela-nye ukuya kuzo, kodwa uya kusaba phambi kwazo ngeendlela ezisixhenxe; ube yinto eqhiphul’ umbilini kwizikumkani zonke zomhlaba.+ 26  Isidumbu sakho sibe kukudla kwezidalwa zonke eziphaphazelayo zasemazulwini nokwezilo zasendle, kungabikho bani uziphekuzayo.+ 27  “UYehova wokubetha ngethumba laseYiputa+ nangezikhala nangokhwekhwe nangokujaduka kolusu, ongayi kuba nako ukuphiliswa kuzo. 28  UYehova wokubetha ngempambano+ nangobumfama+ nangokudubadubeka kwentliziyo.+ 29  Wophuthaphutha emini emaqanda, njengemfama iphuthaphutha esithokothokweni,+ ungabi nampumelelo ezindleleni zakho; uya kuba lixhoba lokuqhathwa nokuphangwa, kungabikho bani ukusindisayo.+ 30  Woziganela umfazi, kodwa adlwengulwe ndoda yimbi.+ Woyakha indlu, kodwa ungahlali kuyo.+ Wotyala isidiliya, kodwa ungaqalisi ukusisebenzisa.+ 31  Yoxhelwa inkunzi yakho yenkomo phambi kwamehlo akho—ungadli nentwana kuyo. Liya kuphangwa iesile lakho ebusweni bakho—lingabuyeli kuwe. Ziya kunikwa iintshaba zakho izimvu zakho—ungabi nabani ukusindisayo.+ 32  Bonikwa sizwana simbi+ oonyana bakho neentombi zakho, uhlale ujong’ enkalweni—kodwa singabi namandla isandla sakho.+ 33  Isiqhamo somhlaba wakho nemveliso yakho yonke ziya kudliwa sisizwana ongasaziyo;+ ube lixhoba lokuqhathwa nokutyunyuzwa.+ 34  Ngokuqinisekileyo uya kuphanjaniswa ngumbono aya kuwubona amehlo akho.+ 35  “UYehova wokubetha emadolweni omabini nasemilenzeni yomibini ngamathumba abuhlungu, ongenakuphiliswa kuwo, asusele entendeni yonyawo lwakho ase elukakayini lwentloko yakho.+ 36  UYehova wokusa wena+ nokumkani wakho+ oya kummisa phezu kwakho kuhlanga ongalwaziyo, wena nookhokho bakho; wokhonza khona thixo bambi, abenziwe ngomthi namatye.+ 37  Uya kukhwankqisa,+ ube ngumzekelo+ nesingcikivo phakathi kwezizwana zonke aya kukuqhubela kuzo uYehova. 38  “Uya kuphuma nembewu eninzi uye entsimini, kodwa sibe sincinane isivuno,+ ngokuba siya kuqwengwa ziinkumbi.+ 39  Uya kutyala izidiliya uzisebenze, kodwa akuyi kusela wayini yaye akuyi kuvuna nto,+ ngokuba ziya kudliwa ngumbungu.+ 40  Woba neminquma kwimimandla yakho yonke, kodwa akuyi kuzithambisa ngaoli, ngokuba iziqhamo zakho zomnquma ziya kuvuthuluka.+ 41  Uya kuzala oonyana neentombi, kodwa abayi kuqhubeka bengabakho, ngokuba baya kuthinjwa.+ 42  Yonke imithi yakho nesiqhamo somhlaba wakho sohluthwa zizinambuzane ezinenzwinini yamaphiko. 43  Umphambukeli ophakathi kwakho uya kuya enyuka ngokunyuka ngaphezu kwakho, wena uye usihla ngokuhla.+ 44  Uya kukuboleka yena, angaboleki kuwe.+ Uya kuba yintloko yena, ube ngumsila wena.+ 45  “Zoza ke ngokuqinisekileyo phezu kwakho ezi ziqalekiso zonke,+ zikusukele, zikufumane ude ubhubhe,+ ngokuba ungaliphulaphulanga ilizwi likaYehova uThixo wakho ukuba uyigcine imiyalelo yakhe nemimiselo yakhe akuyalele yona.+ 46  Zoba ngumqondiso nemihlola kuwe nakwinzala yakho kuse kwixesha elingenammiselo,+ 47  ngokuba ungamkhonzanga uYehova uThixo wakho ngemihlali nangentliziyo enovuyo+ ngenxa yentabalala yakho yonke.+ 48  Wokhonza iintshaba zakho+ ezo aya kuzithumela kuwe uYehova, ulambile,+ unxaniwe, uhamba ze, uswele yonk’ into; abeke idyokhwe yentsimbi entanyeni yakho ade akubhubhise.+ 49  “UYehova wokuzisela uhlanga oluvela kude,+ esiphelweni somhlaba, olurhiwula njengokhozi,+ uhlanga olulwimi ungaluqondiyo,+ 50  uhlanga olunkangeleko indlongondlongo,+ olungakhethi buso bandoda inkulu namfana.+ 51  Lodla isiqhamo sezilwanyana zakho zasekhaya nesiqhamo somhlaba wakho ude ubhubhe,+ lungakushiyeli kudla okuziinkozo, nawayini intsha, naoli, nathole lankomo yakho, nanzala yomhlambi wakho, lude lukutshabalalise.+ 52  Lokungqinga emasangweni akho onke zide ziwe iindonga zakho eziphakamileyo nezinqatyisiweyo okholose ngazo ezweni lakho lonke, ewe, luya kukungqinga emasangweni akho onke ezweni lakho lonke, akunikileyo uYehova uThixo wakho.+ 53  Wothi ke udle isiqhamo sesisu sakho, inyama yoonyana bakho neentombi zakho,+ akunikileyo uYehova uThixo wakho, ngenxa yengxinano nengcinezelo oluya kukurhangqa ngayo utshaba lwakho. 54  “Indoda ebuthathaka ne-ethe-ethe phakathi kwakho, iya kumjonga ngeliso+ elibi umzalwana wayo nomfazi emnonophelayo noonyana bayo abasaseleyo, 55  ukuba inganiki namnye kubo enyameni yonyana wayo eyidlayo, ngokuba ingenanto iseleyo ngenxa yengxinano nengcinezelo oluya kukurhangqa ngayo utshaba lwakho emasangweni akho onke.+ 56  Umfazi obuthathaka noethe-ethe phakathi kwakho, ekunzima ngaye nokubeka intende yonyawo lwakhe emhlabeni ngenxa yobuethe-ethe nokuba buthathaka kwakhe,+ uya kuyijonga ngeliso elibi indoda yakhe ayinonophelayo nonyana wakhe nentombi yakhe, 57  ngenxa yomkhaya wakhe ophuma phakathi kwemilenze yakhe nangenxa yoonyana bakhe athe wabazala,+ kuba wobadla emfihlekweni akuba eswele yonk’ into ngenxa yengxinano nengcinezelo oluya kukurhangqa ngayo utshaba lwakho emasangweni akho.+ 58  “Ukuba uthe akwakunyamekela ukuwenza onke amazwi alo mthetho abhaliweyo kule ncwadi+ ukuba uloyike igama elizukileyo+ neloyikekayo,+ likaYehova+ uThixo wakho, 59  uYehova wozenza zibe qatha ngokukhethekileyo izibetho zakho nezibetho zenzala yakho, zibe zizibetho ezikhulu ezihlala zihleli,+ nezifo ezibuhlungu ezihlala zihleli.+ 60  Eneneni wokubuyisela zonke izifo zaseYiputa owawuzoyika, zinamathele kuwe.+ 61  Nazo naziphi na izifo nezibetho ezingabhalwanga encwadini yalo mthetho, wozizisa uYehova phezu kwakho ude ubhubhe. 62  Yaye eneneni niya kusala nibambalwa kakhulu,+ nangona naningangeenkwenkwezi zamazulu ukuba baninzi,+ ngokuba ungaliphulaphulanga ilizwi likaYehova uThixo wakho. 63  “Kothi kanye njengokuba uYehova wayegcoba ngani ukuba anenzele okulungileyo, anandise,+ enjenjalo uYehova ukugcoba ngani ukuba anitshabalalise, anibhubhise;+ ninyothulwe emhlabeni lowo uya kuwo ukuba uwudle ilifa.+ 64  “Uya kunichithachitha ngokuqinisekileyo uYehova phakathi kwezizwana zonke ukususela esiphelweni somhlaba kuse esiphelweni somhlaba,+ ukhonze thixo bambi khona ongabazanga, wena nookhokho bakho, abenziwe ngomthi nangelitye.+ 65  Yaye akusayi kuba nako ukonwaba phakathi kwezo ntlanga,+ ingabi nakuphumla intende yonyawo lwakho; akunike khona apho uYehova ukungcangcazela kwentliziyo+ nokufiphala kwamehlo+ nokuphelelwa lithemba komphefumlo. 66  Ngokuqinisekileyo ubomi bakho buya kuba semngciphekweni kakhulu, unkwantye ubusuku nemini, ungaqiniseki ngobomi bakho.+ 67  Kusasa wothi, ‘Akwaba bekungokuhlwa!’ ngokuhlwa wothi, ‘Akwaba bekukusasa!’ ngenxa yokunkwantya kwentliziyo yakho oya kunkwantya ngako nangenxa yombono aya kuwubona amehlo akho.+ 68  Ngokuqinisekileyo uYehova wokubuyisela eYiputa ngeenqanawa ngendlela endathi kuwe ngayo, ‘Anisayi kuphinda niyibone kwakhona,’+ kuze kufuneke nizithengise khona ezintshabeni zenu ukuba nibe ngamakhoboka nezicakakazi,+ kodwa kungabikho unithengayo.”

Umbhalo osemazantsi