Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 24:1-22

24  “Xa ithe indoda yathabatha ibhinqa yalenza umfazi, kothi ke ukuba uthe akakholeka emehlweni ayo ngokuba ifumene okuthile okungandilisekanga kuye,+ imele imbhalele isiqinisekiso sokuqhawula umtshato,+ isibeke esandleni sakhe ize imndulule endlwini yayo.+  Yaye umele aphume endlwini yayo, ahambe abe ngowandoda yimbi.+  Ukuba ithe yamthiya le ndoda yesibini, yambhalela isiqinisekiso sokuqhawula umtshato, yasibeka esandleni sakhe yaza yamndulula endlwini yayo, nokuba ithe yafa le ndoda yesibini yamthabathayo njengomfazi wayo,  akavumelekanga umnini wakhe wokuqala owamndululayo ukumthabatha kwakhona abe ngumfazi wayo emva kokuba engcolisiwe;+ ngokuba kuyacekiseka oko kuYehova, yaye uze ungalikhokeleli esonweni ilizwe elo akunika lona uYehova uThixo wakho njengelifa.  “Xa ithe indoda yathabatha umfazi omtsha,+ mayingaphumi nomkhosi, ingaphathiswa nawuphi na umsebenzi. Ifanele ikhululeke endlwini yayo unyaka ube mnye, imvuyise umfazi wayo emthabathileyo.+  “Malingathinjwa njengesibambiso ilitye lokuguba okanye ilitye lokusila langaphezulu,+ kuba kukuthimba umphefumlo njengesibambiso oko.  “Xa ithe indoda yafunyanwa iqweqwedisa+ umphefumlo womzalwana wayo wakoonyana bakaSirayeli, iqhubane naye ngobuzwilakhe ize ithengise ngaye,+ makafe umqweqwedisi lowo. Ubususe ke ububi bungabikho phakathi kwakho.+  “Uze uzilinde esibethweni seqhenqa,+ ukunyamekele kakuhle ukwenza ngokwako konke abaya kukuyalela ngako ababingeleli, abaLevi.+ Nize nikunyamekele+ ukwenza kanye njengoko ndibayalele.  Khumbula oko uYehova uThixo wakho wakwenzayo kuMiriyam endleleni ekuphumeni kwenu eYiputa.+ 10  “Xa uthe waliboleka idlelane lakho naluphi na uhlobo lwento ebolekwayo,+ uze ungangeni endlwini yalo uye kuthabatha isibambiso kulo.+ 11  Ufanele ume ngaphandle, aze umntu lowo umbolekileyo asizise kuwe ngaphandle apho isibambiso eso. 12  Yaye ukuba umntu lowo usenkathazweni, uze ungalali unesibambiso sakhe.+ 13  Ufanele nakanjani na usibuyisele kuye isibambiso eso ekutshoneni kwelanga,+ alale ngesambatho sakhe,+ akusikelele;+ ube nobulungisa phambi koYehova uThixo wakho.+ 14  “Uze ungamqhathi umqeshwa osenkathazweni nolihlwempu, enoba ngowakubazalwana bakho okanye ngowakubaphambukeli bakho abasezweni lakho, emasangweni akho.+ 15  Ngemini yakhe ufanele umnike umvuzo wakhe,+ lingatshoni ilanga usekuwe, ngokuba esenkathazweni yaye ewubhekise umphefumlo wakhe emvuzweni wakhe; hleze akhale ngawe kuYehova,+ kuze oko kube sisono kuwe.+ 16  “Ooyise mabangabulawa ngenxa yabantwana, nabantwana mabangabulawa ngenxa yooyise.+ Ngamnye makabulawe ngesono sakhe.+ 17  “Uze ungasijiki isigwebo somphambukeli+ okanye esenkwenkwe engenayise,+ ungasithimbi njengesibambiso isambatho somhlolokazi.+ 18  Khumbula ukuba wawulikhoboka eYiputa, waza uYehova uThixo wakho wakukhulula khona.+ Kungenxa yoko le nto ndikuyalela ukuba wenze oku. 19  “Xa uthe wasivuna isivuno sakho entsimini yakho,+ walibala isithungu entsimini, uze ungabuyi uye kusithabatha. Soba sesomphambukeli nenkwenkwe engenayise nomhlolokazi;+ ukuze uYehova uThixo wakho akusikelele kuko konke esikwenzayo isandla sakho.+ 20  “Xa uthe wawuvuthulula umnquma wakho, uze ungaphindi uwavuthulule amasebe emva kwakho. Woba ngowomphambukeli nenkwenkwe engenayise nomhlolokazi.+ 21  “Xa uthe wavuna iidiliya esidiliyeni sakho, uze ungakubuthi okuseleyo emva kwakho. Koba kokomphambukeli nenkwenkwe engenayise nomhlolokazi. 22  Khumbula ukuba wawulikhoboka ezweni laseYiputa.+ Kungenxa yoko le nto ndikuyalela ukuba wenze oku.+

Umbhalo osemazantsi