Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 23:1-25

23  “Mayingangeni ebandleni likaYehova indoda ethenwe+ ngokutyunyuzwa amasende+ nenqunyulwe ilungu lobudoda.  “Makungangeni nyana ungumgqakhwe+ ebandleni likaYehova. Nesizukulwana sakhe seshumi masingangeni ebandleni likaYehova.  “Makangangeni ebandleni likaYehova umAmoni okanye umMowabhi.+ Nesizukulwana sabo seshumi masingangeni ebandleni likaYehova kuse kwixesha elingenammiselo,  ngenxa yokuba abazange banincede+ ngokuninika isonka namanzi endleleni ekuphumeni kwenu eYiputa,+ nangenxa yokuba bakuqeshela uBhileham unyana kaBhehore wasePetore eMesopotamiya ukuba akuqalekise.+  Akazange avume uYehova uThixo wakho ukumphulaphula uBhileham;+ wasuka uYehova uThixo wakho wakuguqulela isiqalekiso saba yintsikelelo,+ kuba wayekuthanda uYehova uThixo wakho.+  Uze ungasebenzeli uxolo lwabo nempumelelo yabo yonke imihla yakho kuse kwixesha elingenammiselo.+  “Uze ungamcekisi umEdom, ngokuba ungumzalwana wakho.+ “Uze ungamcekisi umYiputa, ngokuba wawungumphambukeli ezweni lakhe.+  Oonyana abathe babazala esizukulwaneni sesithathu bangangena ebandleni likaYehova.  “Xa uthe waphuma wamisa inkampu nxamnye neentshaba zakho, uze uzigcine kwinto yonke embi.+ 10  Xa kuthe kwakho kuwe indoda engahlambulukanga, ngenxa yokungcola okwenzeke ebusuku,+ imele iphumele ngaphandle kwenkampu. Mayingangeni phakathi kwenkampu.+ 11  Kothi xa kuhlwayo ihlambe ngamanzi, ithi ekutshoneni kwelanga ingene ke ngaphakathi kwenkampu.+ 12  Ufanele ube nendawo yangasese ngaphandle kwenkampu, apho uya kuphumela khona endle. 13  Uze ube nolugxa phakathi kwezixhobo zakho, kuthi ekuchopheni kwakho endle, umbe ngalo umngxuma, uze ujike, uligqume ilindle lakho.+ 14  Ngokuba uYehova uThixo wakho uhambahamba phakathi kwenkampu yakho ukuba akuhlangule,+ azinikele iintshaba zakho kuwe;+ ngoko ke imele ibe ngcwele inkampu yakho,+ ukuze angaboni nto ingandilisekanga kuwe aze emke angakupheleki.+ 15  “Uze ungalinikeli enkosini yalo ikhoboka elibaleke enkosini yalo leza kuwe.+ 16  Lohlala nawe phakathi kwenu kuyo nayiphi na indawo elithe layinyula kwesinye sezixeko zenu,+ naphi na apho lithanda khona. Uze ungalidlakazelisi.+ 17  “Makungabikho nanye ezintombini zakwaSirayeli ethi ibe ngunongogo wasetempileni,+ kungabikho namnye nakoonyana bakaSirayeli othi abe lihenyu lasetempileni.+ 18  Uze ungawuzisi umvuzo+ wehenyukazi okanye ixabiso lenja+ endlwini kaYehova uThixo wakho ngenxa yaso nasiphi na isibhambathiso, ngokuba ziyacekiseka kuYehova uThixo wakho zombini ezi zinto. 19  “Uze ungamhlawulisi nzala umzalwana wakho,+ inzala ngemali, inzala ngokutya,+ nenzala ngayo nantoni ekubizwa inzala ngayo. 20  Ungamhlawulisa inzala owasemzini,+ kodwa yena umzalwana wakho uze ungamhlawulisi nzala;+ ukuze akusikelele uYehova uThixo wakho kuko konke okwenzayo kulo ilizwe oya kulo ukuba ulidle ilifa.+ 21  “Xa uthe wabhambathisa isibhambathiso kuYehova+ uThixo wakho, uze ungacothi ukusifezekisa,+ ngokuba uYehova uThixo wakho uya kusifuna kuwe, kuze ngenene oko kube sisono kuwe.+ 22  Kodwa ukuba uthe akwasenza isibhambathiso, akuyi kuba sisono oko kuwe.+ 23  Uze uwagcine amazwi emilebe yakho,+ wenze kanye njengoko ubhambathisile kuYehova uThixo wakho njengomnikelo wokuzithandela othethe ngawo ngomlomo wakho.+ 24  “Xa uthe wangena esidiliyeni sedlelane lakho, uze udle kuphela iidiliya ezilingene ukwanelisa umphefumlo wakho, kodwa ungafaki naziphi na kwisikhongozelo sakho.+ 25  “Xa uthe wangena ekudleni okuziinkozo okungekavunwa kwedlelane lakho, uze ukhe izikhwebu ezivuthiweyo kuphela ngesandla sakho, kodwa ungafaki rhengqa ekudleni okuziinkozo okungekavunwa kwedlelane lakho.+

Umbhalo osemazantsi