Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 22:1-30

22  “Uze ungathi uyibona inkunzi yenkomo yomzalwana wakho okanye igusha yakhe ibhadula, uzisithelise ngabom kuyo.+ Ufanele nakanjani na uzibuyisele kumzalwana wakho.+  Ke ukuba akakho kufuphi kuwe umzalwana wakho kwaye akumazi, umele uyizise ekhayeni lakho, ihlale kuwe ade ayifune umzalwana wakho. Wothi ke ngoko uyibuyisele kuye.+  Uya kwenjenjalo nakwiesile lakhe, wenjenjalo kwingubo yakhe yokwaleka, wenjenjalo kuyo nantoni na yomzalwana wakho elahlekileyo, ethe yalahleka kuye waza wayifumana wena. Akuvumelekanga ukuba uzisithelise kuyo.  “Uze ungathi ulibona iesile lomzalwana wakho okanye inkunzi yakhe yenkomo iwile endleleni, uzisithelise ngabom kuzo. Ufanele nakanjani na umncedise ukuzivusa.+  “Isambatho sendoda eyomeleleyo masinganxitywa libhinqa, nendoda eyomeleleyo mayingayambathi ingubo yokwaleka yebhinqa;+ kuba uyacekiseka kuYehova uThixo wakho nabani owenza ezi zinto.  “Xa kuthe kwakho indlwane yentaka phambi kwakho endleleni, emthini okanye emhlabeni, inamantshontsho+ okanye amaqanda, unina ehleli phezu kwamantshontsho okanye amaqanda lawo, uze ungamthabathi unina kunye nenzala yakhe.+  Womndulula yena unina, kodwa yona inzala ungayithabatha; ukuze kulunge kuwe, uze ngokwenene uyandise imihla yakho.+  “Xa uthe wakha indlu entsha, umele ulwenzele ungqameko uphahla lwakho,+ ukuze ungazisi tyala lagazi endlwini yakho xa athe wawa owayo kuyo.  “Uze ungahlwayeli iintlobo ezimbini zembewu esidiliyeni sakho,+ hleze imveliso epheleleyo yembewu oyihlwayeleyo nemveliso yesidiliya sakho kunikelwe ngayo engcweleni. 10  “Uze ungalimi ngenkunzi yenkomo ne-esile kunye.+ 11  “Uze unganxibi umxube woboya nelinen kunye.+ 12  “Uze uzenzele amanquma emiphethweni yomine yesinxibo sakho ozigqubuthela ngaso.+ 13  “Xa indoda ithe yathabatha umfazi, yaba neentlobano zokwazana naye yaza yamthiya,+ 14  yammangalela ngokwenza izenzo ezibi yaza yamzisela igama elibi+ yathi, ‘Ndimthabathile lo mfazi, ndasondela kuye, andabufumana ubungqina bobunyulu kuye’;+ 15  uyise wentombazana nonina bamele babuzise ubungqina bobunyulu bentombazana leyo kumadoda amakhulu esixeko esangweni;+ 16  wothi ke uyise wentombazana leyo kumadoda amakhulu, ‘Intombi yam ndiyinike le ndoda ukuba ibe ngumfazi wayo, suka yona yayithiya.+ 17  Yabonani, iyimangalela ngokwenza izenzo ezibi,+ isithi: “Andibufumananga entombini yakho ubungqina bokuba inyulu.”+ Nabu ke ubungqina bobunyulu bentombi yam.’ Boyitwabulula ke ingubo yokwaleka phambi kwamadoda amakhulu esixeko. 18  Aya kwandula ke amadoda amakhulu+ eso sixeko ayithabathe loo ndoda ayiqeqeshe.+ 19  Yaye aya kuyihlawulisa ikhulu leeshekele zesilivere, azinike uyise wentombazana, ngokuba iyivelisele igama elibi intombi enyulu yakwaSirayeli;+ ize ke iqhubeke ingumfazi wayo. Ayivumelekanga ukuba iqhawule umtshato nayo yonke imihla yayo. 20  “Ke ukuba oku kungqineke kuyinyaniso, abafumaneka ubungqina bobunyulu bentombazana leyo,+ 21  oyikhuphela esangweni lendlu kayise loo ntombazana, ayigibisele ngamatye amadoda esixeko sakowayo, ife, ngokuba yenze ubudenge obulihlazo+ kwaSirayeli ngokuthi ibe ngunongogo endlwini kayise.+ Ubususe ke ububi bungabikho phakathi kwakho.+ 22  “Xa indoda ithe yafunyanwa ilele umkamntu,+ bamele bafe bobabini, loo ndoda ilele naloo mfazi, nomfazi lowo.+ Ubususe ke ububi bungabikho kwaSirayeli.+ 23  “Xa kuthe kwakho intombazana enyulu eganelwe indoda,+ yaza enye indoda yayifumana phakathi kwesixeko, yayilala,+ 24  nize nibakhuphele bobabini esangweni leso sixeko, nibagibisele ngamatye, bafe, intombazana leyo kuba ingamemezanga esixekweni, nendoda leyo kuba imthobile umfazi wedlelane layo.+ Ubususe ke ububi bungabikho phakathi kwakho.+ 25  “Noko ke, ukuba indoda iyifumene isendle intombazana eganiweyo, yaza indoda leyo yayibamba yayilala, imele ife yodwa loo ndoda iyileleyo, 26  uze ungayenzi nto intombazana leyo. Akukho sono silingenwe kukufa entombini, kuba kanye njengoko indoda ithi ilivukele idlelane layo ize iwubulale umphefumlo walo,+ injalo le meko. 27  Ngokuba iyifumene endle. Imemezile intombazana eganiweyo, akwabikho uyihlangulayo. 28  “Xa indoda ithe yafumana intombazana enyulu engaganwanga, yayibamba yaza yayilala,+ baza babhaqwa,+ 29  loo ndoda iyileleyo yomnika uyise amashumi amahlanu eeshekele zesilivere,+ ibe ngumfazi wayo kuba iyithobile. Ayivumelekanga ukuba iqhawule umtshato nayo yonke imihla yayo.+ 30  “Indoda mayingamthabathi umfazi kayise, ukuze ingawutyhili umbhinqo kayise.+

Umbhalo osemazantsi