Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 21:1-23

21  “Xa kuthe kwafunyanwa obuleweyo kuwo umhlaba akunika wona uYehova uThixo wakho ukuba uwudle ilifa, equngquluzile endle, akwaziwa ukuba ngubani na ombethe wambulala,+  ophuma amadoda amakhulu akowenu nabagwebi bakowenu,+ balinganise umgama ophakathi kobuleweyo nazo zonke izixeko ezimjikelezileyo;  akhethe esona sixeko sikufuphi nalowo ubuleweyo. Yaye amadoda amakhulu eso sixeko amele athabathe ithokazi lenkomo emhlambini, elingazange lisetyenziswe, elingazange litsale edyokhweni;  ahle amadoda amakhulu nethokazi elo lenkomo aye entlanjeni enamanzi aqukuqelayo, engalinywanga nekungahlwayelwanga mbewu kuyo, aze alaphule intamo ithokazi lenkomo entlanjeni apho.+  “Bofika ababingeleli, oonyana bakaLevi, ngokuba unyule bona uYehova uThixo wakho ukuba balungiselele kuye+ nokuba basikelele+ egameni likaYehova, kulanyulwe ngokomlomo wabo ukuphikisana konke okuphathelele nasiphi na isenzo sogonyamelo.+  Ngoko onke amadoda amakhulu eso sixeko sikufuphi kobuleweyo afanele azihlambe izandla zawo+ phezu kwethokazi lenkomo elaphulwe intamo entlanjeni apho;  yaye amele aphendule athi, ‘Izandla zethu aziliphalazanga eli gazi, namehlo ethu akakubonanga ukuphalazwa kwalo.+  Owu Yehova, musa ukukubalela oku kubantu bakho amaSirayeli, owabakhululayo,+ yaye musa ukulibeka ityala legazi elimsulwa+ phakathi kwabantu bakho amaSirayeli.’ Ngoko ke abasayi kuba natyala lagazi.  Wolisusa ke wena ityala legazi elimsulwa phakathi kwakho,+ xa uthe wenza okulungileyo emehlweni kaYehova.+ 10  “Xa uthe waphuma waya kulwa idabi neentshaba zakho, wazinikela uYehova uThixo wakho esandleni sakho,+ wathimba abathile kuzo;+ 11  wabona phakathi kwabathinjwa ibhinqa elihle ngembonakalo, wanamathela kulo,+ walithabatha laba ngumfazi wakho, 12  wolingenisa phakathi endlwini yakho. Limele lichebe intloko yalo,+ linyamekele neenzipho zalo, 13  liyishenxise kulo ingubo yokwaleka yokuthinjwa kwalo lize lihlale endlwini yakho, limlilele uyise nonina inyanga iphela;+ emva koko woba neentlobano zokwazana nalo, uze ulithabathe njengomtshakazi wakho, libe ngumfazi wakho. 14  Ukuba ke uthe akwayoliswa lilo, umele ulindulule,+ njengoko kukholekileyo emphefumlweni walo; kodwa ungakhe uthengise ngalo ngemali. Ungaqhubani nalo ngobuzwilakhe+ njengoko ulithobile nje. 15  “Xa ithe indoda yanabafazi ababini, omnye ethandwa omnye ethiyiwe, baza bona, lowo uthandwayo nalowo uthiyiweyo, bayizalela oonyana, waza unyana wamazibulo waba ngowothiyiweyo,+ 16  ngoko ke mhla ibanika ilifa lento enayo oonyana bayo, ayivumelekanga ukuba imisele unyana wothandwayo njengezibulo esikhundleni sonyana wothiyiweyo, olizibulo.+ 17  Ifanele imgqale njengezibulo unyana wothiyiweyo ngokuthi imnike izahlulo ezibini zento yonke efumaniseke inayo,+ ngokuba yena uyingqalo yamandla ayo okuvelisa inzala.+ Ilungelo lobuzibulo lelakhe.+ 18  “Xa indoda ithe yanonyana oneenkani nonemvukelo,+ ongaliphulaphuliyo ilizwi likayise okanye ilizwi likanina,+ bamlungisa kodwa akaphulaphula,+ 19  uyise nonina bombamba, baphume naye, bamse kumadoda amakhulu esixeko sakowabo nasesangweni lendawo yakowabo,+ 20  bathi kumadoda amakhulu esixeko sakowabo, ‘Lo nyana wethu uneenkani yaye unemvukelo; akaliphulaphuli ilizwi lethu,+ ulidla-kudla+ nenxila.’+ 21  Omgibisela ngamatye onke amadoda esixeko sakowabo, afe. Ubususe ke ububi phakathi kwakho, yaye uya kuva wonke uSirayeli aze oyike.+ 22  “Xa athe umntu waba nesono esifanelwe sisigwebo sokufa, wabulawa,+ waxhonywa esibondeni,+ 23  isidumbu sakhe masingahlali ubusuku bonke esibondeni;+ wosingcwaba kwangaloo mini, ngokuba oxhonyiweyo usisiqalekiso kuThixo;+ yaye uze ungawenzi inqambi umhlaba wakho, akunika wona uYehova uThixo wakho njengelifa.+

Umbhalo osemazantsi