Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Duteronomi 2:1-37

2  “Ngoko sajika sanduluka saya entlango ngendlela yoLwandle Olubomvu, kanye njengoko uYehova wayethethile kum;+ sayijikeleza iNtaba iSehire iintsuku ezininzi.  Ekugqibeleni wathi uYehova kum,  ‘Sekulithuba elide ngokwaneleyo niyijikeleza le ntaba.+ Jikani niye ngasentla.  Yaye bayalele abantu, uthi: “Niza kudlula emdeni wabazalwana benu+ oonyana bakaEsawu,+ abahlala eSehire;+ baya kunoyika,+ yaye nimele nilumke kakhulu.  Nize ningabambani nabo, kuba ezweni labo andiyi kuninika nendawo engangobubanzi bentende yonyawo; ngokuba iNtaba iSehire ndiyinike uEsawu ukuba ayime.+  Ukutya nokuthenga kubo ngemali, nidle; namanzi nowathenga kubo ngemali, nisele.+  Kuba uYehova uThixo wakho ukusikelele kuzo zonke izenzo zesandla sakho.+ Uyakwazi ukuhamba kwakho utyhutyha le ntlango inkulu. Kule minyaka engamashumi amane+ uYehova uThixo wakho ebenawe. Akuswelanga nto.”’+  Sadlula ke kubazalwana bethu, oonyana bakaEsawu,+ abahlala eSehire, ngendlela yaseArabha,+ ukusuka e-Elati nase-Etsiyon-gebhere.+ “Sajika ke sadlula ngendlela yasentlango yakwaMowabhi.+  Waza ke wathi uYehova kum, ‘Uze ungamkhathazi uMowabhi okanye ulwe imfazwe naye, kuba andiyi kukunika naliphi na lelizwe lakhe ukuba ume kulo, ngokuba iAri+ ndiyinike oonyana bakaLote+ ukuba imiwe ngabo. 10  (Kwakuhlala amaEma+ kuyo ngamaxesha angaphambili, esisizwana esikhulu nesinabantu abaninzi abade njengama-Anakim.+ 11  Ke wona amaRefa,+ nawo ayegqalwa njengama-Anakim,+ yaye amaMowabhi ayedla ngokuwabiza ngokuthi ngamaEma. 12  Kumaxesha angaphambili kwakuhlala amaHori+ eSehire, basuka oonyana bakaEsawu+ balihlutha ilizwe lawo, bawabhubhisa awabikho phambi kwabo baza bahlala endaweni yabo,+ kanye njengoko emele enjenjalo noSirayeli ezweni aya kulima, aya kumnika lona ngokuqinisekileyo uYehova.) 13  Sukani ke ngesi sihlandlo niwele intlambo yeZerede.’ Sayiwela ke intlambo yeZerede.+ 14  Iintsuku esazihambayo ukusuka eKadeshe-bharneya sada sawela intlambo yeZerede zaba yiminyaka engamashumi amathathu anesibhozo, sada saphela sonke eso sizukulwana samadoda emfazwe phakathi kwenkampu, kanye njengoko wawafungelayo uYehova.+ 15  Yaye isandla+ sikaYehova saba phezu kwawo ukuba awadubadube phakathi kwenkampu, ade aphele.+ 16  “Kwathi kamsinya nje akuba onke amadoda emfazwe efe aphela phakathi kwabantu,+ 17  wathetha ngokubhekele phaya uYehova kum, esithi, 18  ‘Namhlanje uya kudlula kummandla wakwaMowabhi, oko kukuthi, iAri,+ 19  yaye umele usondele phambi koonyana baka-Amoni. Uze ungabakhathazi okanye ubambane nabo, kuba andiyi kukunika naliphi na ilizwe loonyana baka-Amoni ukuba ume kulo, ngokuba ndilinike oonyana bakaLote ukuba limiwe ngabo.+ 20  Nalo laligqalwa njengelizwe lamaRefa.+ (Kwakuhlala amaRefa kulo ngamaxesha angaphambili, yaye ama-Amoni ayedla ngokuwabiza ngokuthi ngamaZamzumim. 21  Ayesisizwana esikhulu nesinabantu abaninzi abade njengama-Anakim;+ kwaye uYehova wawabhubhisa+ phambi kwabo, balihlutha ilizwe lawo baza bahlala endaweni yawo; 22  kanye njengoko wabenzelayo oonyana bakaEsawu, abahlala eSehire,+ xa wawabhubhisayo amaHori+ phambi kwabo, balihlutha ilizwe lawo baza bahlala endaweni yawo unanamhla. 23  Ke wona ama-Avi,+ awayehlala emizini ukuya kufikelela eGaza,+ abhujiswa ngamaKafetori,+ awayephuma kuKafetori,+ aza ahlala endaweni yawo.) 24  “‘Sukani, ninduluke niwele intlambo yeArnon.+ Yabona, ndimnikele esandleni sakho uSihon+ ukumkani waseHeshbhon, umAmori. Ngoko qala ukulihlutha ilizwe lakhe, uze ulwe imfazwe naye. 25  Ngale mini ndiya kuqala ukuzenza zinkwantye nguwe zize zikoyike izizwana eziphantsi kwamazulu onke, eziya kuyiva ingxelo engawe; yaye ngenene ziya kuphazamiseka, zibe neentlungu ezifana nezenimba ngenxa yakho.’+ 26  “Xa sasisentlango yeKedemoti+ ndathumela abathunywa kuSihon+ ukumkani waseHeshbhon benamazwi oxolo,+ okuthi, 27  ‘Ndivumele ndidlule ezweni lakho. Ndohamba ngendlela kuphela. Andiyi kujikela ekunene okanye ekhohlo.+ 28  Ukutya wondithengisela ngemali, ndidle; namanzi wondinika ngemali, ndisele. Kuphela nje ndivumele ndidlule ngeenyawo,+ 29  njengoko benzayo kum oonyana bakaEsawu abahlala eSehire+ namaMowabhi+ ahlala eAri, ndide ndiwele iYordan ndiye ezweni asinikayo uYehova uThixo wethu.’+ 30  Akavumanga uSihon ukumkani waseHeshbhon ukuba sidlule kuye, ngokuba uYehova uThixo wakho wawenza lukhuni umoya wakhe, wayenza lukhuni+ nentliziyo yakhe, ukuze amnikele esandleni sakho njengokuba kunjalo namhla.+ 31  “Wathi uYehova kum, ‘Yabona, ndiqalile ukumnikela kuwe uSihon nelizwe lakhe. Qalisa ke ukulihlutha ilizwe lakhe.’+ 32  Wathi akuphuma uSihon, yena nabantu bakhe bonke, ukuza kusihlangabeza edabini eYahatsa,+ 33  uYehova uThixo wethu wamnikela kuthi,+ samoyisa+ yena noonyana bakhe nabantu bakhe bonke. 34  Sazithimba zonke izixeko zakhe ngelo xesha saza satshabalalisa sixeko ngasinye,+ namadoda nabafazi nabantwana abancinane. Asishiyanga namnye osindileyo. 35  Zizilwanyana zasekhaya kuphela esaziphangayo, namaxhoba ezixeko esazithimbayo.+ 36  Ukusuka eArohere,+ engaselunxwemeni lwentlambo yeArnon, nesixeko esisentlanjeni, ukusa eGiliyadi, akubangakho dolophu isinqabeleyo.+ Konke wakunikela kuthi uYehova uThixo wethu. 37  Lilizwe loonyana baka-Amon+ kuphela eningasondelanga kulo, unxweme luphela lwentlambo yeYabhoki,+ nezixeko ezikummandla weentaba, nayo nantoni na awanikela umyalelo ngayo uYehova uThixo wethu.

Umbhalo osemazantsi