Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 14:1-29

14  “Ningoonyana kuYehova uThixo wenu.+ Nize ningazicenti+ okanye nizichebe+ emabunzini enu ngenxa yomntu ofileyo.  Ngokuba usisizwana+ esingcwele kuYehova uThixo wakho, yaye uYehova unyule wena ukuba ube sisizwana sakhe, ube yinqobo+ kuye, kwizizwana zonke eziphezu komhlaba.  “Uze ungadli nanye into ecekisekayo nokuba yeyaluphi na uhlobo.+  Lulo olu uhlobo lwezilo enisenokuzidla:+ yinkunzi yenkomo, imvu nebhokhwe,  ixhama nebhadi nelinqa+ nembuzi nembabala nemvu yasendle nempunzi;  nazo zonke izilo ezithiwe gqiphu uphuphu nezineempuphu ezicandeke kubini, ezetyisa umetyiso phakathi kwezilo.+ Zona ezo ningazidla.  Lolu kuphela uhlobo eningayi kuludla kwezetyisa umetyiso okanye kwezithiwe gqiphu uphuphu, lwacandeka: yinkamela+ nomvundla+ nembila,+ ngokuba zetyisa umetyiso kodwa aziluthanga gqiphu uphuphu. Azihlambulukanga ke kuni.  Nehagu,+ ngokuba iluthe gqiphu uphuphu kodwa ayetyisi. Ayihlambulukanga ke kuni. Inyama yazo nize ningayidli, nezidumbu zazo ningazichukumisi.+  “Nalu uhlobo lwezinto zonke ezisemanzini enisenokuzidla: Zonke izinto ezinamaphiko namaxolo ningazidla.+ 10  Ke zonke izinto ezingenamaphiko namaxolo nize ningazidli.+ Azihlambulukanga kuni. 11  “Nayiphi na intaka ehlambulukileyo ningayidla. 12  Kodwa nazi eningayi kuzidla: lukhozi nonomakhwezana nosilwangangubo,+ 13  nomdlampuku nontloyiya+ nonongwevana ngohlobo lwakhe; 14  namahlungulu onke+ ngohlobo lwawo; 15  nenciniba+ nesikhova nengabangaba nokhetshe ngohlobo lwakhe; 16  isikhova esincinane nefubesi+ nedada, 17  nengcwangube+ nexhalanga nogwidi, 18  nengwamza nokhwalimanzi ngohlobo lwakhe, nobhobhoyi nelulwane.+ 19  Zonke izidalwa ezinyakazelayo ezinamaphiko azihlambulukanga kuni.+ Nize ningazidli. 20  Nasiphi na isidalwa esiphaphazelayo esihlambulukileyo ningasidla. 21  “Nize ningayidli nayiphi na into ezifeleyo.+ Ungayinika umphambukeli osemasangweni akho, ayidle; okanye kungathengiswa ngayo kowasemzini, ngokuba usisizwana esingcwele kuYehova uThixo wakho. “Uze ungalipheki itakane ngobisi lukanina.+ 22  “Uze unikele isishumi semveliso yonke yembewu yakho, ephuma entsimini unyaka nonyaka.+ 23  Yaye uze uye naso phambi koYehova uThixo wakho, endaweni aya kuyinyulela ukubeka igama lakhe kuyo, usidlele khona isishumi sokudla kwakho okuziinkozo,+ nesewayini yakho entsha neseoli yakho nesamazibulo omhlambi wakho weenkomo nawomhlambi wakho weegusha;+ ukuze ufunde ukumoyika uYehova uThixo wakho ngamaxesha onke.+ 24  “Ukuba uhambo luthe lwaba lude kakhulu kuwe,+ waza awakwazi ukusithwala isishumi eso (aya kukusikelela ngaso uYehova uThixo wakho),+ ngokuba ikude kuwe indawo leyo uYehova uThixo wakho aya kuyinyulela ukulimisa kuyo igama+ lakhe, 25  ngoko ke umele usiphethulele ekubeni yimali, uyisonge imali esandleni sakho, uye endaweni leyo aya kuyinyula uYehova uThixo wakho. 26  Uze uthenge ngemali leyo nantoni na osukuba uyinqwenela+ umphefumlo wakho, iinkomo neezimvu neebhokhwe newayini nesiselo esinxilisayo+ nantoni na oyifunayo umphefumlo wakho; umele uzidlele apho phambi koYehova uThixo wakho, ube nemihlali,+ wena nendlu yakho. 27  NomLevi osemasangweni akho, uze ungamshiyi,+ ngokuba akanasabelo nalifa ndawonye nawe.+ 28  “Ekupheleni kweminyaka emithathu wokhupha sonke isishumi semveliso yakho ngaloo nyaka,+ usibeke phakathi kwamasango akho. 29  Ngoko ke umLevi,+ ngokuba engenasabelo nalifa ndawonye nawe, nomphambukeli+ nenkwenkwe engenayise nomhlolokazi,+ abasemasangweni akho, bamele beze, badle banele; ukuze akusikelele+ uYehova uThixo wakho kuko konke esikwenzayo+ isandla sakho.

Umbhalo osemazantsi