Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 12:1-32

12  “Yiyo le imimiselo+ nezigwebo+ enifanele nizigcine ngenyameko+ ezweni elo akunika lona uYehova uThixo wookhokho bakho aya kukuvumela ngokuqinisekileyo ukuba ulidle ilifa, yonke imihla yokuphila kwenu emhlabeni.+  Nifanele nizitshabalalise+ ngokupheleleyo zonke iindawo apho iintlanga enihlutha amazwe azo zazibakhonzela khona oothixo bazo, ezintabeni eziphakamileyo nasezindulini naphantsi kwemithi+ yonke enabileyo.  Nize nizidilize izibingelelo+ zazo, nizaphule iintsika+ zazo ezingcwele, nizitshise ngomlilo izibonda+ zazo ezingcwele, niyigawule imifanekiso+ eqingqiweyo yoothixo bazo, nilitshabalalise igama lazo kuloo ndawo.+  “Nize ke ningenzi ngaloo ndlela kuYehova uThixo wenu,+  kodwa endaweni leyo aya kuyinyula uYehova uThixo wenu ezizweni zenu zonke ukuba alimise khona igama lakhe, ukuba lihlale khona, kulapho niya kumfuna khona, niye khona.+  Noyisa khona iminikelo+ yenu etshiswayo nemibingelelo yenu nezishumi+ zenu nomnikelo wesandla+ senu neminikelo yesibhambathiso senu+ neminikelo yenu yokuzithandela+ namazibulo omhlambi wenu weenkomo nawomhlambi wenu weegusha.+  Yaye nimele nidle khona phambi koYehova uThixo+ wenu, nibe nemihlali ngako konke enikwenzileyo,+ nina nezindlu zenu, ngokuba ekusikelele uYehova uThixo wakho.  “Nize ningenzi njengokuba sisenza apha namhla, ngamnye esenza oko kulungileyo emehlweni akhe,+  kuba okwangoku anikangeni endaweni yokuphumla+ naselifeni elo akunika lona uYehova uThixo wakho. 10  Nimele niyiwele iYordan+ nize nihlale ezweni elo aninika lona uYehova uThixo wenu njengelifa,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kuniphumza ezintshabeni zenu zonke ezinijikelezileyo, nize eneneni nihlale ninqabisekile.+ 11  Kothi ke indawo+ athe wayinyula uYehova uThixo wenu ukuba alihlalise khona igama lakhe, kube lapho niya kuzisa khona izinto zonke endiniyalela ngazo, iminikelo yenu etshiswayo+ nemibingelelo yenu, izishumi+ zenu nomnikelo+ wesandla senu nohlobo lonke lweminikelo yenu yesibhambathiso+ eniya kubhambathisa ngayo kuYehova. 12  Nize nibe nemihlali phambi koYehova uThixo+ wenu, nina noonyana benu neentombi zenu namakhoboka enu namakhobokazana enu nomLevi osemasangweni enu, ngokuba akanasabelo nalifa nani.+ 13  Uze ulumkele ukuba iminikelo yakho etshiswayo ungayinikeli kuyo nayiphi na enye indawo osenokuyibona.+ 14  Kodwa endaweni aya kuyinyula uYehova kwesinye sezizwe zenu, ufanele uyinikele khona iminikelo yakho etshiswayo, ukwenze khona konke endikuyalela kona.+ 15  “Nanini na umphefumlo wakho unqwenela inyama, xhela+ udle ngokwentsikelelo kaYehova uThixo wakho akunikileyo, emasangweni akho onke. Ongahlambulukanga+ nohlambulukileyo angayidla, njengebhadi nanjengexhama.+ 16  Ligazi kuphela eningamele nilidle.+ Ufanele uliphalazele emhlabeni njengamanzi.+ 17  Akuyi kuvunyelwa ukuba usidlele emasangweni akho isishumi sokudla kwakho okuziinkozo+ okanye esewayini yakho entsha okanye eseoli yakho okanye esamazibulo omhlambi wakho weenkomo nawomhlambi+ wakho weegusha okanye nakuphi na okukokomnikelo wakho wesibhambathiso oya kubhambathisa ngawo okanye iminikelo yakho yokuzithandela+ okanye umnikelo wesandla sakho.+ 18  Zona uze uzidlele phambi koYehova uThixo wakho, endaweni leyo aya kuyinyula+ uYehova uThixo wakho, wena ke nonyana wakho nentombi yakho nekhoboka lakho nekhobokazana lakho nomLevi osemasangweni akho; ube nemihlali+ phambi koYehova uThixo wakho ngako konke okwenzileyo. 19  Uze ulumkele ukuba ungamshiyi umLevi+ ngayo yonke imihla yakho emhlabeni wakho. 20  “Xa athe uYehova uThixo wakho wawandisa ummandla+ wakho, kanye njengoko ekuthembisile,+ ngokuqinisekileyo uya kuthi, ‘Mandidle inyama,’ ngokuba umphefumlo wakho unqwenela ukuyidla inyama, ungayidla inyama+ ngokunqwena konke komphefumlo wakho. 21  Xa ithe yakude kuwe indawo leyo aya kuyinyula uYehova uThixo wakho ukuba alimise kuyo igama+ lakhe, woxhela emhlambini wakho weenkomo nasemhlambini wakho weegusha akunikileyo uYehova, kanye njengoko ndakuyalelayo, udle emasangweni akho ngokunqwena konke komphefumlo wakho.+ 22  Kanye njengokuba lidliwa ibhadi nexhama,+ uya kwenjenjalo ukuyidla: ongahlambulukanga+ nohlambulukileyo bangayidla. 23  Kuphela nje yenza isigqibo esiqinileyo sokungalidli igazi,+ kuba igazi ngumphefumlo+ yaye umele ungawudli umphefumlo kunye nenyama. 24  Uze ungalidli. Ufanele uliphalazele emhlabeni njengamanzi.+ 25  Uze ungalidli, ukuze kulunge kuwe+ nakoonyana bakho emva kwakho, ngokuba uya kuba wenze okulungileyo emehlweni kaYehova.+ 26  Kuphela zizinto ezingcwele zakho buqu,+ neminikelo yakho yesibhambathiso+ ofanele uzithabathe, uzise endaweni leyo aya kuyinyula uYehova.+ 27  Uze wenze iminikelo yakho etshiswayo,+ inyama negazi,+ esibingelelweni sikaYehova uThixo wakho; yaye igazi lemibingelelo yakho ufanele uliphalazele esibingelelweni sikaYehova+ uThixo wakho, kodwa yona inyama ungayidla. 28  “Uze ke uzilinde, uwathobele onke la mazwi ndikuyalela wona,+ ukuze kulunge kuwe+ nakoonyana bakho emva kwakho kude kuse kwixesha elingenammiselo, ngokuba uya kuba wenze okulungileyo nokufanelekileyo emehlweni kaYehova uThixo+ wakho. 29  “Xa athe uYehova uThixo wakho wazinqumla phambi kwakho iintlanga ezo osendleleni yokuya kuhlutha ilizwe lazo,+ uze ulihluthe ke ilizwe lazo, uhlale kulo.+ 30  Uze uzilumkele ukuba ungabambiseki uzilandele,+ emva kokubhujiswa kwazo phambi kwakho, yaye ungabuzisi ngoothixo bazo, uthi, ‘Zazibakhonza njani na ezi ntlanga oothixo bazo? Ndiya kwenjenjalo nam.’ 31  Uze ungenzi njalo kuYehova uThixo+ wakho, kuba yonke into ecekisekayo nethiyekileyo kuYehova, ziyenzile koothixo bazo, ngokuba kwanoonyana bazo neentombi zazo zizitshisa rhoqo emlilweni koothixo bazo.+ 32  Onke amazwi endiniyalela wona nize niwenze ngenyameko.+ Ningongezi kuwo yaye ninganciphisi kuwo.+

Umbhalo osemazantsi