Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 11:1-32

11  “Ngoko ke uze umthande uYehova uThixo wakho,+ ugcine imbopheleleko yakho kuye nemimiselo yakhe nezigwebo zakhe+ nemiyalelo yakhe ngamaxesha onke.  Nazi kakuhle ke namhlanje (kuba andithethi noonyana benu abangayazanga nabangayibonanga ingqeqesho kaYehova+ uThixo wenu, ubukhulu bakhe,+ isandla sakhe esomeleleyo+ nengalo yakhe eyoluliweyo,+  nemiqondiso yakhe nezenzo zakhe awazenzayo phakathi kweYiputa+ kuFaro ukumkani waseYiputa nakwilizwe lakhe lonke;  noko wakwenzayo kumkhosi wamajoni aseYiputa, emahasheni awo nakwiinqwelo zawo zokulwa ngokuthi ayigubungele ngamanzi oLwandle Olubomvu xa wawubasukela,+ waza uYehova wayitshabalalisa yonke unanamhla;+  noko wakwenzayo kuni entlango nada nafika kule ndawo;  noko wakwenzayo kuDatan noAbhiram+ oonyana bakaEliyabhi unyana kaRubhen, xa umhlaba wawuvulayo umlomo wawo waza wabaginya, phambi kukaSirayeli wonke, bona nezindlu zabo neentente zabo nento yonke eyabalandelayo);+  ngokuba nazibonela ngawenu amehlo zonke izenzo ezikhulu awazenzayo uYehova.+  “Nize niwugcine wonke umyalelo+ endiniyalela wona namhlanje, ukuze nomelele, ningene, nilidle ilifa ilizwe elo niwelela kulo ukuba nilihluthe,+  nokuze niyandise imihla yenu+ emhlabeni lowo awawufungela ookhokho benu uYehova ukuba wowunika bona nembewu yabo,+ ilizwe eliqukuqela ubisi nobusi.+ 10  “Kuba ilizwe elo uya kulo ukuba ulidle ilifa alifani nelizwe laseYiputa enaphuma kulo, apho wawudla ngokuhlwayela imbewu yakho kuze kufuneke uyinkcenkceshele ngonyawo lwakho, njengomyezo wemifuno. 11  Kodwa lona ilizwe eniwelela kulo ukuba nilidle ilifa lilizwe leentaba namathafa asentlanjeni.+ Lisela amanzi emvula yasemazulwini; 12  lilizwe alinyamekelayo uYehova uThixo wakho. Ahlala ekulo amehlo+ kaYehova uThixo wakho, ukususela ekuqaleni konyaka kuse ekupheleni konyaka. 13  “Ukuba nithe nayithobela ngenyameko imiyalelo yam+ endiniyalela yona namhlanje yokuba nimthande uYehova uThixo wenu nize nimkhonze ngentliziyo yenu yonke nangomphefumlo wenu wonke,+ 14  ngokuqinisekileyo nam ndiya kulinika imvula ilizwe lenu ngexesha layo elimisiweyo,+ imvula yasekwindla nemvula yasentwasahlobo,+ yaye eneneni uya kubutha ukudla kwakho okuziinkozo newayini yakho entsha neoli yakho. 15  Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuzinika utyani emadlelweni izilwanyana zakho zasekhaya,+ uze eneneni udle wanele.+ 16  Lumkelani ukuba ingawexulwa intliziyo yenu,+ niphambuke nikhonze thixo bambi nize niqubude kubo,+ 17  uvuthe umsindo kaYehova kuni, awavingce amazulu kungabikho mvula+ nomhlaba unganiki mveliso yawo nize nitshabalale ngokukhawuleza ningabikho ezweni elihle aninika lona uYehova.+ 18  “La mazwi am aze abe sentliziyweni yenu+ nasemphefumlweni wenu, niwabophe abe ngumqondiso esandleni senu, yaye abe sisibopho esisebunzi phakathi kwamehlo enu.+ 19  Nize niwafundise oonyana benu, uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho nasekuhambeni kwakho ngendlela nasekulaleni kwakho nasekuvukeni kwakho.+ 20  Yaye uze uwabhale emigubasini yendlu yakho nasemasangweni akho,+ 21  ukuze yande imihla yenu nemihla yoonyana benu+ emhlabeni lowo wawufungela ookhokho benu uYehova ukuba wobanika wona,+ njengemihla yamazulu phezu kwehlabathi.+ 22  “Kuba ukuba nithe nawugcina ngokungqongqo lo myalelo wonke+ ndiniyalela wona ukuba niwenze, wokuba nimthande uYehova uThixo wenu,+ nihambe ngeendlela zakhe zonke+ nize ninamathele kuye,+ 23  wozigxotha uYehova ezi ntlanga zonke phambi kwenu,+ yaye ngokuqinisekileyo niya kuwahlutha amazwe eentlanga ezinkulu nezininzi ngakumbi kunani.+ 24  Indawo yonke enyathelwa yintende yonyawo lwenu yoba yeyenu.+ Kususela entlango kuse eLebhanon, kususele nakuwo uMlambo, uMlambo umEfrate, kuse kulwandle lwasentshona, yoba ngumda wenu lowo.+ 25  Akukho mntu uya kumelana ngokuqinileyo nani.+ UYehova uThixo wenu uya kubenza bankwantye nini yaye banoyike bonke abasezweni+ eniya kunyathela kulo, kanye njengoko enithembisile. 26  “Yabona, ndibeka phambi kwenu namhlanje intsikelelo nesiqalekiso:+ 27  intsikelelo, ukuba nithe nayithobela imiyalelo kaYehova uThixo wenu+ endiniyalela yona namhlanje; 28  nesiqalekiso,+ ukuba nithe anayithobela imiyalelo kaYehova uThixo wenu,+ nasuka naphambuka endleleni endiniyalela yona namhlanje, nalandela thixo bambi eningabazanga. 29  “Xa athe uYehova uThixo wakho wakungenisa kulo ilizwe oya kulo ukuba ulidle ilifa,+ uze uyikhuphele intsikelelo phezu kweNtaba yeGerizim+ nesiqalekiso phezu kweNtaba ye-Ebhali.+ 30  Azikho phesheya kweYordan na ngasentshonalanga, ezweni lamaKanan ahlala eArabha,+ phambi kweGiligali,+ ecaleni kwemithi emikhulu kaMore?+ 31  Kuba niwela iYordan nisiya kulidla ilifa ilizwe enilinikwa nguYehova uThixo wenu, yaye nimele nilihluthe nize nihlale kulo.+ 32  Nize ke nikunyamekele ukuyigcina yonke imimiselo nezigwebo+ endizibeka phambi kwenu namhlanje.+

Umbhalo osemazantsi