Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Duteronomi 1:1-46

1  Ngawo la ke amazwi awawathethayo uMoses kuSirayeli wonke kummandla waseYordan+ entlango, kumathafa aziinkqantosi ngaphambi kweSufu, phakathi kweParan+ neTofele neLabhan neHatseroti+ neDizahabhi,  kwaye kuziintsuku ezilishumi elinanye ukusuka eHorebhe ngendlela yeNtaba iSehire ukuya eKadeshe-bharneya.+  Kwathi ngonyaka wamashumi amane,+ ngenyanga yeshumi elinanye, ngolokuqala enyangeni leyo, wathetha uMoses koonyana bakaSirayeli ngako konke uYehova awayemyalele kona ngabo,  emva kokumoyisa kwakhe uSihon+ ukumkani wama-Amori, owayehlala eHeshbhon, no-Ogi+ ukumkani waseBhashan, owayehlala eAshtaroti,+ e-Edreyi.+  Bekummandla waseYordan ezweni lakwaMowabhi, waqala uMoses ukubacacisela lo mthetho,+ esithi:  “UYehova uThixo wethu wathetha kuthi eHorebhe,+ wathi, ‘Sekulithuba elide ngokwaneleyo nihleli kulo mmandla weentaba.+  Jikani ninduluke niye kummandla weentaba wama-Amori+ nakuyo yonke emelene nawo eArabha,+ kummandla weentaba+ nakwiShefela naseNegebhi+ nakunxweme lolwandle,+ ezweni lakwaKanan,+ naseLebhanon,+ nide nise kumlambo omkhulu, uMlambo umEfrate.+  Yabonani, ndilibeka phambi kwenu eli lizwe. Ngenani nilidle ilifa elo lizwe wafunga ngalo uYehova kooyihlo, uAbraham, uIsake+ noYakobi,+ ukuba wolinika bona nembewu yabo emva kwabo.’+  “Ndathi kuni ngelo xesha, ‘Andinakunithwala ndedwa.+ 10  UYehova uThixo wenu unandisile, nanku namhlanje ningangeenkwenkwezi zamazulu ukuba baninzi kwenu.+ 11  Ngamana uYehova uThixo wooyihlo anganandisa+ nibe baninzi ngokuphindwe kaliwaka, yaye ngamana anganisikelela+ kanye njengoko enithembisile.+ 12  Ndingathini na ukuluthwala ndedwa uxanduva lwenu nomthwalo wenu nokuxabana kwenu?+ 13  Zikhetheleni amadoda azizilumko naziingqondi+ nanamava+ kwizizwe zenu, ukuze ndiwamise abe ziintloko zenu.’+ 14  Nandiphendula nathi, ‘Into oyithethileyo ukuba siyenze ilungile.’ 15  Ndabathabatha ke abaziintloko zezizwe zenu, amadoda azizilumko nanamava, ndawamisa aba ziintloko phezu kwenu, iintloko zamawaka neentloko zamakhulu neentloko zamashumi amahlanu neentloko zamashumi namagosa ngokwezizwe zenu.+ 16  “Ndabayalela abagwebi benu ngelo xesha, ndathi, ‘Xa nilamla phakathi kwabazalwana benu, nize nigwebe ngobulungisa+ phakathi komntu nomzalwana wakhe nomphambukeli okuye.+ 17  Nize ningakhethi buso ekugwebeni kwenu.+ Nifanele nimve omncinane njengomkhulu.+ Nize ningothuswa mntu,+ ngokuba umgwebo ngokaThixo;+ ityala elininzimeleyo nize nilizise kum, ndilive.’+ 18  Ndaniyalela ngelo xesha ngezinto zonke enifanele nizenze. 19  “Sanduluka eHorebhe sayicanda yonke la ntlango inkulu neyoyikekayo,+ nayibonayo, endleleni yommandla weentaba wama-Amori,+ kanye njengoko uYehova uThixo wethu wasiyalelayo; sada ekugqibeleni safika eKadeshe-bharneya.+ 20  Ndathi ke kuni, ‘Nifikile kummandla weentaba wama-Amori, asinikayo uYehova uThixo wethu.+ 21  Yabona, uYehova uThixo wakho ulinikele kuwe ilizwe elo.+ Nyuka, ulidle ilifa, kanye njengoko wathethayo uYehova uThixo wooyihlo kuwe.+ Musa ukoyika okanye unkwantye.’+ 22  “Noko ke, nasondela kum nina aba nonke nathi, ‘Sivumele sithumele amadoda asandulele asihlolele ilizwe elo, asizisele ilizwi ngendlela esiya kunyuka ngayo nezixeko esiya kufika kuzo.’+ 23  Kwalunga ke oko emehlweni am, ndathabatha kuni amadoda alishumi elinesibini, yanye kwisizwe ngasinye.+ 24  Ajika ke enyuka aya kummandla weentaba+ aza afika entlanjeni yase-Eshkoli,+ ayihlola. 25  Athabatha ezinye zeziqhamo zelo zwe+ ngesandla sawo, asiphathela, asizisela nelizwi esithi, ‘Lihle ilizwe esilinikwa nguYehova uThixo wethu.’+ 26  Kodwa anikunqwenelanga ukunyuka,+ nawuvukela umyalelo kaYehova uThixo wenu.+ 27  Nambombozela ezintenteni zenu nisithi, ‘Kungenxa yokuba esithiyile uYehova+ le nto wasikhuphayo ezweni laseYiputa+ ukuze asinikele esandleni sama-Amori, ukuba asibhubhise.+ 28  Siya kunyukela phi na? Abazalwana bethu bazinyibilikisile iintliziyo zethu,+ besithi: “Sisizwana esinabantu abakhulu nabade kunathi,+ izixeko zikhulu, zinqatyisiwe kwada kwesa emazulwini+ kwaye noonyana baka-Anakim+ sibabone khona.”’ 29  “Ndathi ke kuni, ‘Nize ningothuki yaye ningaboyiki.+ 30  NguYehova uThixo wenu ohamba phambi kwenu. Yena wonilwela+ njengako konke awanenzelayo eYiputa emehlweni enu,+ 31  nasentlango,+ apho wakubonayo ukukuthwala kukaYehova uThixo wakho+ kanye njengomntu ethwele unyana wakhe, kuyo yonke indlela enayihambayo de naza kufika kule ndawo.’+ 32  Kodwa ke phezu kwalo nje elo lizwi anikholwanga kuYehova uThixo wenu,+ 33  owayehamba phambi kwenu endleleni ukuba anihlolele indawo yokumisa iinkampu zenu,+ ngomlilo ebusuku ukuze anibonise indlela enohamba ngayo nangelifu ngexesha lasemini.+ 34  “Ngalo lonke elo xesha uYehova waweva amazwi enu. Ngoko wacaphuka waza wafunga,+ esithi, 35  ‘Akukho namnye kwaba bantu besi sizukulwana sibi uya kulibona ilizwe elihle endafungayo ukulinika ooyihlo,+ 36  ngaphandle kukaKalebhi unyana kaYefune.+ Uya kulibona yena, ndiya kulinika yena noonyana bakhe ilizwe awanyathela phezu kwalo, ngenxa yokuba emlandele ngokupheleleyo uYehova.+ 37  (UYehova waba nomsindo kwanakum lo ngenxa yenu, wathi, ‘Nawe akuyi kungena khona.+ 38  UYoshuwa unyana kaNun, omi phambi kwakho, nguye oya kungena khona.’+ Yena uye wamomeleza,+ kuba nguye oya kumdlisa ilifa elo uSirayeli.) 39  Ke abantwana benu enathi ngabo: “Baya kuphangwa!”+ noonyana benu abangakwaziyo namhlanje okulungileyo nokubi, bona baya kungena khona, ndiya kulinika bona, balidle ilifa. 40  Ke nina, jikani ninduluke niye entlango ngendlela yoLwandle Olubomvu.’+ 41  “Naphendula nathi kum, ‘Sonile kuYehova.+ Siya kunyuka thina silwe njengako konke asiyalele kona uYehova uThixo wethu!’ Nabhinqa ke, ngamnye izixhobo zakhe zemfazwe, nakugqala njengento elula ukunyuka intaba.+ 42  Kodwa wathi uYehova kum, ‘Yithi kubo: “Nize ningenyuki niye kulwa, ngokuba andikho phakathi kwenu;+ ukuze ningoyiswa phakathi kweentshaba zenu.”’+ 43  Ngoko ndathetha kuni, anaphulaphula, kunoko nawuvukela+ umyalelo kaYehova, navutha ngumsindo, nazama ukunyuka intaba.+ 44  Aphuma ke ama-Amori ahlala kuloo ntaba anihlangabeza aza anisukela,+ axelisa iinyosi, anichithachitha kwaSehire ukuya kufikelela eHorma.+ 45  Emva koko nabuya naza nalila phambi koYehova, kodwa akaliphulaphula uYehova ilizwi lenu,+ akanibekela ndlebe.+ 46  Ngoko ke nahlala eKadeshe iintsuku ezininzi, njengezo ntsuku nazihlalayo apho.+

Umbhalo osemazantsi