Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Daniyeli 9:1-27

9  Ngonyaka wokuqala kaDariyo+ unyana ka-Ahaswerosi wembewu yamaMedi,+ owaba ngukumkani phezu kobukumkani bamaKhaledi;+  mna, Daniyeli, ndakufunda ezincwadini oko wakuthethayo uYehova kuYeremiya umprofeti,+ ndaza ndakuqonda ukuzaliseka kwenani leminyaka yokuphanziswa kweYerusalem,+ oko kukuthi, iminyaka engamashumi asixhenxe.+  Ngoko ndabubhekisa ubuso bam+ kuYehova uTHIXO oyinyaniso, ukuze ndimfune ngomthandazo+ nangezibongozo, ngokuzila ukutya nangamarhonya nangothuthu.+  Ndathandaza kuYehova uThixo wam, ndavuma ndathi:+ “Awu Yehova THIXO oyinyaniso, Lowo mkhulu+ naLowo woyikekayo, ogcina umnqophiso+ nobubele bothando+ kwabo bamthandayo nabagcina imiyalelo yakhe,+  sonile,+ senza ububi, senza ngokungendawo saza savukela;+ yaye siphambukile kwimiyalelo yakho nakwimimiselo yakho.+  Asibaphulaphulanga abakhonzi bakho abaprofeti,+ abathethe egameni lakho kookumkani bethu, iinkosana zethu nookhokho bethu nakubo bonke abantu belizwe.+  Wena, Yehova, unobulungisa, kodwa thina sigutyungelwe lihlazo ngayo le mini,+ thina namadoda akwaYuda, nabemi baseYerusalem, nabo bonke abakwaSirayeli, abo bakufuphi nabo bakude kuwo onke amazwe obasasazele kuwo ngenxa yokungathembeki kwabo abenze ngako nxamnye nawe.+  “Owu Yehova, sisehlazweni, thina nookumkani bethu, neenkosana zethu, nookhokho bethu, kuba sikonile.+  Ngamana Yehova Thixo wethu ungaba nenceba+ kuthi, usixolele,+ ngokuba sikuvukele.+ 10  Asilithobelanga ilizwi lakho Yehova Thixo wethu ngokuhamba emithethweni yakho owayibeka phambi kwethu ngesandla sabakhonzi bakho abaprofeti.+ 11  Nabo bonke abakwaSirayeli bawugqithile umthetho wakho, baphambuka abalithobela ilizwi lakho,+ wada wathulula phezu kwethu isiqalekiso nesifungo esinzulu+ esibhalwe emthethweni kaMoses umkhonzi kaTHIXO oyinyaniso, kuba simonile Yena. 12  Uwaphumezile ke amazwi akho owawathethayo nxamnye nathi+ nabagwebi bethu abasigwebayo,+ ngokusizisela intlekele enkulu eYerusalem,+ ekungazange kubekho injengayo phantsi kwamazulu ephela. 13  Kanye njengoko kubhaliwe emthethweni kaMoses,+ yonke le ntlekele—isifikele,+ yaye asimbongozanga uYehova uThixo wethu ngokubuya kwisiphoso sethu,+ siqiqe ngenyaniso yakho.+ 14  “Wayiphaphela ke Yehova intlekele waza ekugqibeleni wayizisa phezu kwethu,+ kuba ulilungisa Yehova Thixo wethu kuyo yonke imisebenzi yakho oyenzileyo; thina ke asilithobelanga ilizwi lakho.+ 15  “Kaloku ke, Yehova Thixo wethu, wena owabakhuphayo abantu bakho elizweni laseYiputa ngesandla esomeleleyo+ waza wazenzela igama njengakule mini,+ sikonile,+ senza ngokungendawo. 16  Owu Yehova, ngokwezenzo zakho zonke zobulungisa,+ ngamana ungabuya umsindo wakho nobushushu bakho kwisixeko sakho iYerusalem, intaba yakho engcwele;+ kuba, ngenxa yezono zethu nangenxa yeziphoso zookhokho bethu,+ iYerusalem nabantu bakho basisingcikivo kubo bonke abo basijikelezileyo.+ 17  Owu Thixo wethu, khawuwuphulaphule umthandazo womkhonzi wakho nezibongozo zakhe, uze ukhanyise+ ubukho bakho phezu kwengcwele yakho ephanzileyo,+ ngenxa yegama lakho Yehova. 18  Khawubek’ indlebe, Thixo wam, uve.+ Khawuvule amehlo ukubone ukuphanza kwethu nesixeko esibizwa ngegama lakho;+ kuba akungenxa yezenzo zethu zobulungisa le nto sikubongozayo,+ kodwa kungenxa yenceba yakho enkulu.+ 19  Nceda usiphulaphule,+ Yehova. Nceda usixolele,+ Yehova. Nceda unikele ingqalelo kuthi Yehova, uze wenze.+ Nceda ungalibazisi,+ ngenxa yegama lakho, Thixo wam, kuba isixeko sakho nabantu bakho babizwa ngalo igama lakho.”+ 20  Ndathi ndisathetha, ndithandaza, ndivuma isono sam+ nesono sabantu bakowethu amaSirayeli,+ ndicela ubabalo kuYehova uThixo wam ngenxa yentaba engcwele+ kaThixo wam, 21  ewe, ndisathandaza njalo, gqi indoda enguGabriyeli,+ leyo ndandiyibone embonweni ekuqaleni,+ ndityhafiswe kukudinwa, yafika kum ngexesha lokwenziwa kweminikelo yangokuhlwa esisipho.+ 22  Yathetha nam ke indikhanyisela, yathi: “Daniyeli, ndilapha nje ndize kukuvula ingqiqo ukuze uqonde.+ 23  Uthe usaqala nje ukubongoza kwaphuma ilizwi, yaye mna ndize kukuchazela ngalo, kuba ungonqweneleka kakhulu.+ Ngoko nikela ingqalelo+ koku, uze uwuqonde lo mbono. 24  “Bamiselwe iiveki ezingamashumi asixhenxe abantu bakowenu+ nesixeko sakowenu esingcwele,+ zokuba kupheliswe ukunxaxha,+ ngokunjalo nesono sicinywe,+ sicanyagushelwe isiphoso,+ kubekho ubulungisa ukusa kwixesha elingenammiselo,+ kutywinwe+ umbono nomprofeti, neNgcwele yeeNgcwele ithanjiswe.+ 25  Yazi ke, uqonde ukuba, ukususela ekuphumeni kwelizwi+ lokuba ibuyiselwe ize yakhiwe kwakhona iYerusalem+ kude kuse kuMesiya+ iNkokeli,+ yoba ziiveki ezisixhenxe, neeveki ezingamashumi amathandathu anesibini.+ Iya kubuyiswa, yakhiwe kwakhona, ibe nendawo yembutho nomjelo wamanzi, kodwa ngamaxesha okubandezeleka. 26  “Emva kweeveki ezingamashumi amathandathu anesibini uMesiya uya kunqunyulwa,+ engenanto anayo.+ “Yaye isixeko nendawo engcwele+ ziya konakaliswa ngabantu benkokeli ezayo.+ Ukuphela kwayo kuya kuba ngomkhukula. Kuya kugquba imfazwe kuyo kude kube sekupheleni; ide iphanziswe, njengoko kumiselwe ukuba kube njalo.+ 27  “Inkokeli leyo iya kwenza umnqophiso+ nabaninzi, oya kusebenza kangangeveki enye;+ yaye ekupheleni kwesiqingatha saloo veki iya kuyiphelisa imibingelelo neminikelo esisipho.+ “Kumaphiko ezinto ezinezothe+ kuza kube kuhleli lowo uphanzisayo; yaye kuya kuzaliseka oko kugqitywe kuko ngalowo uphanzileyo, de kufike intshabalalo.”+

Umbhalo osemazantsi