Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Daniyeli 8:1-27

8  Ngonyaka wesithathu wobukumkani bukaBheleshatsare+ ukumkani, kwabonakala kum umbono, mna kanye, Daniyeli, emva kwalowo wabonakalayo kum ekuqaleni.+  Kulo mbono ke ndazifumana ndikwinqaba iShushan,+ kwiphondo lase-Elam;+ yaye kulo mbono ndabona ndimi ngasemfuleni waseUlayi.+  Ndaphakamisa amehlo am, ndabona inkunzi yegusha+ imi phambi komfula lowo, ineempondo ezimbini. Ezi mpondo zombini zazinde, kodwa olunye lwalulude kunolunye; olu lude lwavela mva.+  Ndayibona le nkunzi yegusha ilekuza ibhekisa ngasentshona nangasemntla nangasemzantsi, yaye kwakungekho rhamncwa linako ukumelana nayo, kungekho nabani na uhlangulayo esandleni sayo.+ Yayisenza unothanda, izigwagwisa.  Ndathi ndisaqwalasele njalo, kwavela inkunzi yebhokhwe+ ngasentshonalanga ihamba phezu komhlaba uphela, ingawuchukumisi umhlaba. Le nkunzi yebhokhwe yayinophondo oluphawulekayo phakathi kwamehlo ayo.+  Yasinga kulaa nkunzi yegusha ineempondo ezimbini ndandiyibone imi phambi komfula; yangqala kuyo ngamandla inomsindo omkhulu.  Ndayibona isondela kwinkunzi yegusha, yayihlasela ngoburhalarhume, yayihlaba yazaphula iimpondo zayo zombini, yaza inkunzi yegusha ayabi namandla okumelana nayo. Ngoko yayikhahlela phantsi inkunzi yegusha leyo, yayinyathela, ayabi namhlanguli emandleni ayo.+  Yaza le nkunzi yebhokhwe yazigwagwisa+ ngokugqithileyo; kodwa kamsinya nje yakuba namandla, lwaphuka uphondo lwayo olukhulu, kwaza esikhundleni salo kwavela ezine eziphawulekayo, zibheke ngasemimoyeni yomine yamazulu.+  Kolunye lwazo kwaphuma olunye uphondo oluncinane,+ lwaza lwaya lusiba lukhulu kakhulu lwabhekisa ngasemzantsi nangasempumalanga nangakwilizwe Eliligugu.+ 10  Lwakhula lwafikelela nakumkhosi wamazulu,+ lwayikhahlela phantsi emhlabeni inxalenye yomkhosi nenxalenye yeenkwenkwezi,+ lwayinyathela.+ 11  Lwazigwagwisa lwada lwafunza kuyo iNkosana+ yomkhosi, lwawuphelisa umbingelelo owenzelwa yona rhoqo,+ lwayikhahlela phantsi nendawo emisiweyo yengcwele yayo.+ 12  Wanikelwa kulo umkhosi,+ nombingelelo owenziwa rhoqo,+ ngenxa yokunxaxha;+ yaye lwayiphosa inyaniso+ emhlabeni,+ lwaza lwaba nempumelelo kuyo yonke into oluyenzayo.+ 13  Ndeva ongcwele+ ethetha, waza omnye ongcwele wathi kulowo wayethetha: “Uya kuzaliseka nini na lo mbono wokupheliswa kombingelelo owenziwa rhoqo,+ nowokunxaxha okuphanzisayo,+ nowokunyathelwa komkhosi kunye nendawo engcwele?”+ 14  Ngoko wathi kum: “Kumele kudlule iingokuhlwa neentsasa ezingamawaka amabini anamakhulu amathathu; yandule ukubuyiselwa ngokuqinisekileyo indawo engcwele kwimeko yayo elungileyo.”+ 15  Ndathi, mna Daniyeli, ndisawondele lo mbono, yaye ndifuna ukuqonda+ intsingiselo yawo, suka kwathi gqi phambi kwam uthile onembonakalo enjengeyendoda eyomeleleyo.+ 16  Ndaza ndeva ilizwi lomntu wasemhlabeni limemeza phakathi kweUlayi,+ lisithi: “Gabriyeli,+ chazela loo mntu akuqonde oko akubonileyo.”+ 17  Ngoko weza kweli cala ndandimi kulo, ndaza ndankwantya ndawa ngobuso. Wathi kum: “Qonda,+ nyana womntu,+ ukuba lo mbono ngowexesha lesiphelo.”+ 18  Ngelo xesha athethayo nam, ndandilele yoyi ngobuso emhlabeni.+ Ngoko wandichukumisa waza wandimisa apho ndandimi khona.+ 19  Waza wahlabela mgama wathi: “Yabona, ndiyakwazisa oko kuya kwenzeka ekupheleni kwesiqalekiso, ngokuba lo mbono ngowexesha elimisiweyo lesiphelo.+ 20  “Inkunzi yegusha oyibonileyo ineempondo ezimbini imela ookumkani bamaMedi namaPersi.+ 21  Yaye inkunzi yebhokhwe exhonti imela ukumkani waseGrisi;+ ke lona uphondo olukhulu olwaluphakathi kwamehlo ayo, lumela ukumkani wokuqala.+ 22  Njengoko lwaphulwe, kwaza kwema ezine esikhundleni salo,+ zona zimela izikumkani ezine kuhlanga lwakhe, kodwa amandla azo aya kuba nganeno kwawakhe. 23  “Yaye ekupheleni kobukumkani bazo, njengoko abanxaxhayo begqibezela, kuya kuma ukumkani onkangeleko indlongondlongo nowaqondayo amazwi antsonkothileyo.+ 24  Yena uya komelela kunene, kodwa kungabi ngokwamandla akhe.+ Uya kwenza umonakalo omkhulu,+ kwaye uya kuphumelela kuko konke akwenzayo. Okunene uya kubatshabalalisa abo banamandla, kwanabo bangcwele.+ 25  Ngenxa yobuqhokolo bakhe ngokuqinisekileyo iya kuba nempumelelo inkohliso yakhe.+ Kwaye uya kuzigwagwisa entliziyweni yakhe,+ abatshabalalise abaninzi bengalindelanga.+ Uya kusuka eme nxamnye neNkosana yeenkosana,+ kodwa uya kwaphulwa kungengasandla.+ 26  “Ke kaloku lo mbono uwutyhilelweyo malunga nokuhlwa nokusa, uyinyaniso.+ Uze uwugcine uyimfihlelo, kuba usengowemihla emininzi ezayo.”+ 27  Mna ke, Daniyeli, ndaphelelwa ngamandla ndaza ndagula kangangeentsuku ezithile.+ Ndandula ke ndavuka ndaza ndenza umsebenzi endandiwuphathiswe ngukumkani;+ kodwa ndaba ndindisholo ngenxa yaloo mbono, kwaye kungekho bani uwuqondayo.+

Umbhalo osemazantsi