Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Daniyeli 6:1-28

6  Kwabonakala kulungile kuDariyo ukumisa phezu kobukumkani amabamba alikhulu elinamashumi amabini, awayeza kuba phezu kobukumkani buphela;+  wamisa phezu kwawo amagosa aphakamileyo amathathu, uDaniyeli elelinye lawo,+ yaye wona ayefumana rhoqo ingxelo kumabamba+ lawo, ukuze ukumkani angalahlekelwa nto.+  Wasuka uDaniyeli wongama+ ngaphezu kwamanye amagosa aphakamileyo namabamba, njengoko wayenomoya ongaqhelekanga;+ kangangokuba ukumkani wazimisela ukumphakamisa ongamele bonke ubukumkani.  Ngoko ke amagosa aphakamileyo namabamba azama ukufumana isizathu sokumbek’ ibala uDaniyeli ngokuphathelele ubukumkani;+ kodwa awafumananga nakunye ukunganyaniseki nokungakhathali kuye, kuba wayethembekile.+  Aza loo madoda omeleleyo athi: “Asiyi kuze sifumane nto sinokumbek’ ibala ngayo konke konke lo Daniyeli, ngaphandle kokuba simmangalele ngomthetho kaThixo wakhe.”+  Ngako oko la magosa aphakamileyo namabamba angena engumndilili kukumkani,+ athi kuye: “Phila ngonaphakade Dariyo kumkani.+  Onke amagosa aphakamileyo ebukumkanini nabathetheli namabamba namagosa aphakamileyo asebukhosini neerhuluneli, acebe ukuba kumiselwe ummiselo wasebukhosini+ kubekwe nesalelo, sokuba wonk’ ubani obongoza nakuwuphi na uthixo okanye umntu ongenguwe, kumkani, kwiintsuku ezingamashumi amathathu, ufanele aphoswe emhadini weengonyama.+  Ngoko ke, kumkani, wubhale lo mmiselo uze uwutyobele,+ ukuze ungabi nakutshintshwa, ngokomthetho wamaMedi namaPersi,+ ongatshitshiswayo.”+  Ngokuvumelana noku, uKumkani uDariyo wawutyobela ummiselo lowo nesalelo.+ 10  Kodwa uDaniyeli, uthe nje akwazi ukuba kutyobelwe loo mbhalo, wasuka waya endlwini yakhe, yaye, iifestile zegumbi lakhe eliseluphahleni zazivulekele ngaseYerusalem,+ wafika waguqa ngamadolo izihlandlo ezithathu ngemini,+ wathandaza,+ edumisa uThixo wakhe,+ njengoko wayeqhele ukwenjenjalo.+ 11  Ahlanganisana ke la madoda omeleleyo aza amfumana uDaniyeli ebongoza, ecela ubabalo kuThixo wakhe.+ 12  Ngoko ke aya kukumkani aza athi ngokuphathelele isalelo sikakumkani: “Akukho salelo usityobeleyo na sokuba nabani na obongoza nawuphi na uthixo okanye umntu ongenguwe, kumkani, kwiintsuku ezingamashumi amathathu, ufanele aphoswe emhadini weengonyama?”+ Waphendula ukumkani wathi: “Lo mbandela umiselwe kakuhle ngokomthetho wamaMedi namaPersi, ongatshitshiswayo.”+ 13  Ngoko nangoko athi kukumkani: “UDaniyeli,+ wakubathinjwa bakwaYuda,+ akakunanzanga wena, kumkani, neso salelo usityobeleyo, kodwa izihlandlo ezithathu ngemini wenza isibongozo sakhe.”+ 14  Akukuva oku ukumkani, wakhathazeka,+ waza wazimisela ukumhlangula+ uDaniyeli; lada latshona ilanga ezama ukucinga indlela angamhlangula ngayo. 15  Ekugqibeleni la madoda omeleleyo angena engumndilili kukumkani, athi kuye: “Phawula, kumkani, umthetho wamaMedi namaPersi uthi nasiphi na isalelo+ okanye ummiselo ukumkani awumiselayo umele ungatshintshwa.”+ 16  Ngako oko ukumkani wayalela ukuba alandwe uDaniyeli baza bamphosa emhadini weengonyama.+ Ukumkani wathi kuDaniyeli: “Wanga uThixo wakho omkhonza rhoqo, angakuhlangula.”+ 17  Kwaziswa ilitye, labekwa emlonyeni womhadi, waza ukumkani walitywina ngomsesane wakhe wokutywina nangomsesane wokutywina wezihandiba zakhe, khon’ ukuze imeko kaDaniyeli ingabi nakuguqulwa.+ 18  Emva koko ukumkani waya ebhotweni lakhe waza wazila ukutya ngobo busuku,+ yaye akuzange kungeniswe zixhobo zamculo phambi kwakhe, waphelelwa nabubuthongo.+ 19  Wavuka ke ukumkani, ngesifingo, kwakusasa, waza wakhawuleza ukuya emhadini weengonyama. 20  Njengoko wayesondela emhadini, wadanduluka kabuhlungu ebiza uDaniyeli. Wathi ukumkani kuDaniyeli: “Owu Daniyeli, mkhonzi woThixo ophilayo, ube nako na uThixo wakho omkhonza rhoqo+ ukukuhlangula ezingonyameni?”+ 21  Ngoko nangoko uDaniyeli wathi kukumkani: “Phila ngonaphakade kumkani. 22  UThixo wam+ uthumele ingelosi+ yakhe, yayivala imilomo yeengonyama,+ azandenzakalisa, njengoko ndifumaniseke ndimsulwa phambi kwakhe;+ naphambi kwakho, kumkani, andonanga.”+ 23  Wachulumanca kakhulu ke ukumkani,+ waza wayalela ukuba uDaniyeli akhutshwe apho emhadini. Akukhutshwa ke uDaniyeli, wafumaniseka engenawo nomkrwelo lo, kuba wayekholose ngoThixo wakhe.+ 24  Waza ukumkani wayalela ukuba kuziswe la madoda omeleleyo ayemangalele uDaniyeli,+ baza bawaphosa emhadini weengonyama,+ wona noonyana bawo nabafazi bawo;+ yaye bathi bengekafiki nasezantsi emhadini, zabaganga iingonyama, zawanqwamza onke amathambo abo.+ 25  Ngoko ke uDariyo ukumkani wabhalela zonke izizwana, neentlanga, neelwimi emhlabeni wonke, wathi:+ “Ngamana uxolo lwenu lungaba lukhulu!+ 26  Ndiyalela+ ukuba bonke abaphantsi kolawulo lobukumkani bam, bamngcangcazelele, bamoyike uTHIXO kaDaniyeli.+ Kuba unguTHIXO ophilayo nohlala ukusa kumaxesha angenammiselo,+ yaye ubukumkani bakhe+ bobo bungayi konakaliswa,+ nolawulo lwakhe lolukanaphakade.+ 27  Uyahlangula yaye uyakhulula,+ wenza imiqondiso nemimangaliso emazulwini+ nasemhlabeni,+ kuba umhlangule uDaniyeli emathupheni eengonyama.” 28  Ke kaloku uDaniyeli lo, waba nempumelelo ebukumkanini bukaDariyo+ nasebukumkanini bukaKoreshi umPersi.+

Umbhalo osemazantsi