Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Daniyeli 4:1-37

4  “UNebhukadenetsare ukumkani, kuzo zonke izizwana, namaqela eentlanga, neelwimi ezihlala kuwo wonke umhlaba:+ Ngamana uxolo lwenu lungakhula.+  Imiqondiso nemimangaliso ayenzileyo kum Oyena Thixo Uphakamileyo, kubonakele kulungile kum ukuyivakalisa.+  Hayi indlela ezuke ngayo imiqondiso yakhe, yaye hayi indlela enamandla ngayo imimangaliso yakhe!+ Ubukumkani bakhe bubukumkani ukusa kwixesha elingenammiselo,+ nolawulo lwakhe lukwizizukulwana ngezizukulwana.+  “Mna, Nebhukadenetsare, ndandihleli ngokukhululeka+ endlwini yam yaye ndichumile ebhotweni lam.+  Ndabona iphupha, landoyikisa.+ Ndathi ndisemandlalweni wam ndanemifanekiso-ngqondweni nemibono yentloko yam eyandothusayo.+  Ndaza ndakhupha umyalelo wokuba kuziswe phambi kwam zonke izilumko zaseBhabhiloni, ukuze zindichazele intsingiselo yephupha elo.+  “Bafika ke ababingeleli abaqhelisela imilingo, nabo banobugqi, namaKhaledi,+ nabavumisi ngeenkwenkwezi;+ ndabaxelela iphupha elo, kodwa abakwazanga kundichazela intsingiselo yalo.+  Ekugqibeleni ke kwafika kum uDaniyeli, ogama lakhe linguBheleteshatsare+ ngokwegama lothixo wam+ nonomoya woothixo abangcwele;+ ndamchazela iphupha elo, ndathi:  “‘Owu Bheleteshatsare oyintloko yababingeleli abaqhelisela imilingo,+ ngenxa yokuba ndazi kakuhle ukuba wena unomoya woothixo abangcwele+ nokuba akukho mfihlelo konke konke ekukhathazayo,+ ndixelele imibono yephupha endilibonileyo nentsingiselo yalo.+ 10  “‘Ndathi ndisemandlalweni wam+ ndabona embonweni umthi+ usesazulwini somhlaba, ukuphakama kwawo kwakukukhulu kakhulu.+ 11  Umthi lowo wakhula waza womelela, ukuphakama kwawo kwafikelela emazulwini, yaye wawubonakala naseziphelweni zomhlaba.+ 12  Amahlamvu awo ayemahle, unentabalala yeziqhamo ezanela bonke abantu. Phantsi kwawo izilo zasendle+ zazifuna umthunzi,+ neentaka zamazulu zazihlala emasebeni awo,+ yaye wawusondla zonke iindidi zezidalwa. 13  “‘Kuthe kusenjalo, ndisesemandlalweni wam, ndabona umlindi,+ lowo ungcwele,+ esihla evela emazulwini. 14  Wadanduluka ngamandla wathi: “Wugawuleni umthi lowo,+ niwanqumle amasebe awo. Wavuthululeni amahlamvu awo, nizichithachithe iziqhamo zawo. Izilo mazisabe phantsi kwawo, neentaka emasebeni awo.+ 15  Kodwa sona isiphunzi sawo sishiyeni emhlabeni, nisibophe ngentsimbi nangobhedu, phakathi kwengca yasendle; yaye masibe manzi ngumbethe wezulu, size sahlulelane nezilo ngotyani bomhlaba.+ 16  Intliziyo yaso mayitshintshwe ingabi yeyabantu, sinikwe intliziyo yesilo,+ kude kudlule amaxesha asixhenxe+ phezu kwaso. 17  Lowo ke ngummiselo wabalindi,+ nesicelo sabangcwele, ukuze abantu abaphilayo bazi ukuba Oyena Uphakamileyo unguMlawuli ebukumkanini babantu+ yaye ubunika lowo athanda ukumnika,+ nkqu noyena uphantsi ebantwini.”+ 18  “‘Lilo ke elo iphupha mna, Kumkani Nebhukadenetsare, endalibonayo; ngoko ke, Bheleteshatsare, nceda undichazele intsingiselo yalo, kuba zonke ezinye izilumko ebukumkanini bam azikwazanga ukundichazela.+ Kodwa wena ungakwazi, kuba unomoya woothixo abangcwele.’+ 19  “Wasuka uDaniyeli, ogama linguBheleteshatsare,+ wakhwankqiswa okomzuzwana, neengcamango zakhe zamothusa.+ “Wathi ukumkani kuye, ‘Owu Bheleteshatsare, musa ukothuswa leli phupha nayintsingiselo yalo.’+ “Waza ke uBheleteshatsare wathi, ‘Owu nkosi yam, akwaba eli phupha belibhekisela kwabo bakuthiyileyo, nakwiintshaba zakho.+ 20  “‘Umthi owubonileyo, owakhulayo, womelela, nokuphakama kwawo kwafikelela emazulwini, nowawubonakala kuwo wonke umhlaba,+ 21  nomahlamvu awo ayemahle, nesiqhamo sawo esasiyintabalala, nowawusondla zonke izidalwa; nezathi izilo zasendle zahlala phantsi kwawo, neentaka zezulu zahlala emasebeni awo,+ 22  nguwe lowo, kumkani,+ ngenxa yokuba uye wakhula waza womelela, ubukhulu bakho bafikelela emazulwini,+ nolawulo lwakho esiphelweni somhlaba.+ 23  “‘Yaye njengoko ukumkani wabona umlindi, lowo ungcwele,+ esihla evela emazulwini, wathi: “Wugawuleni umthi, nize niwonakalise. Noko ke, sishiyeni emhlabeni isiphunzi sawo, kodwa nisibophe ngentsimbi nangobhedu, phakathi kwengca yasendle, sibe manzi ngumbethe wamazulu, size isahlulo saso sibe kunye nezilo zasendle de kudlule amaxesha asixhenxe phezu kwaso,”+ 24  yiyo ke le intsingiselo yoko, kumkani, okuya kuthi kuyehlele+ inkosi yam ukumkani,+ ngokommiselo wOyena Uphakamileyo.+ 25  Uya kugxothwa ebantwini, uhlale nezilo zasendle,+ udliswe utyani njengeenkunzi zeenkomo;+ uya kuwa phezu kwakho umbethe wamazulu, kudlule amaxesha asixhenxe+ phezu kwakho, ude wazi ukuba Oyena Uphakamileyo unguMlawuli ebukumkanini babantu,+ yaye ubunika lowo athanda ukumnika.+ 26  “‘Njengoko bathi masishiywe isiphunzi somthi,+ ubukumkani bakho buya kuqiniseka kuwe emva kokuba wazile ukuba amazulu ayalawula.+ 27  Ngoko ke, kumkani, ngamana icebo lam lingabonakala lilungile kuwe,+ uze uzisuse izono zakho ngobulungisa,+ nobugwenxa bakho ngokubenzela inceba abo bangamahlwempu.+ Mhlawumbi iya kwandiswa impumelelo yakho.’”+ 28  Konke oku kwamehlela uNebhukadenetsare ukumkani.+ 29  Emva kweenyanga ezilishumi elinesibini wahambahamba phezu kwebhotwe lasebukhosini eBhabhiloni. 30  Wasuka ukumkani wathi:+ “Asiyiyo na le iBhabhiloni Enkulu, endizakhele yona ngamandla am amakhulu+ ukuba ibe yindlu yasebukhosini, ngenxa yesidima sobungangamsha bam?”+ 31  Uthe esathetha njalo ukumkani, kwavakala ilizwi emazulwini lisithi: “Kuthiwa kuwe, Nebhukadenetsare kumkani, ‘Ubukumkani bumkile kuwe,+ 32  uya kugxothwa ebantwini, uhlale nezilo zasendle.+ Uya kudliswa utyani kanye njengeenkunzi zeenkomo, kudlule phezu kwakho amaxesha asixhenxe, ude wazi ukuba Oyena Uphakamileyo unguMlawuli ebukumkanini babantu, yaye ubunika lowo athanda ukumnika.’”+ 33  Lazaliseka kwangawo loo mzuzu+ ilizwi elo kuNebhukadenetsare, wagxothwa ebantwini, wadla utyani njengeenkunzi zeenkomo, umzimba wakhe waba manzi ngumbethe wamazulu, iinwele zakhe zakhula zaba nde njengeentsiba zeenkozi, neenzipho zakhe zanjengezeentaka.+ 34  “Emva kwaloo mihla,+ mna Nebhukadenetsare, ndawaphakamisela emazulwini amehlo am,+ ndaza ndabuyela ezingqondweni; ndambonga Oyena Uphakamileyo,+ ndamdumisa Lowo uphilayo ukusa kwixesha elingenammiselo, ndamzukisa,+ ngenxa yokuba ulawulo lwakhe lulawulo lwexesha elingenammiselo nobukumkani bakhe bukwizizukulwana ngezizukulwana.+ 35  Bonke abemi bomhlaba abanto yanto xa bethelekiswa naye,+ yaye wenza ngokokuthanda kwakhe kwimikhosi yezulu nakubemi bomhlaba.+ Akukho namnye unokusithintela isandla sakhe+ okanye unokuthi kuye, ‘Yintoni le uyenzileyo?’+ 36  “Ndakuba ndibuyele ezingqondweni, satsho sabuya isidima sobukumkani bam nobungangamsha bam nokuqaqamba kwam;+ kwanamagosa am aphakamileyo asebukhosini nezihandiba zam zandifuna ngentumekelelo, ndaza ndamiselwa kwakhona ebukumkanini bam, kongezelelwa nobukhulu obungaqhelekanga kum.+ 37  “Ke kaloku, mna Nebhukadenetsare, ndiyamdumisa ndimphakamisa kwaye ndimzukisa uKumkani wamazulu,+ ngenxa yokuba yonke imisebenzi yakhe iyinyaniso neendlela zakhe zisesikweni,+ nangenxa yokuba abo bahamba ngekratshi unako ukubathoba.”+

Umbhalo osemazantsi