Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Daniyeli 2:1-49

2  Ngonyaka wesibini wobukumkani bukaNebhukadenetsare, uNebhukadenetsare waphupha amaphupha;+ awamtsho waphazamiseka emoyeni,+ waphelelwa nabubuthongo.  Ngoko ukumkani wathi makubizwe ababingeleli abaqhelisela imilingo+ nabanobugqi nabakhafuli namaKhaledi ukuze bamxelele amaphupha akhe.+ Bangena ke bema phambi kokumkani.  Wandula ke ukumkani wathi kubo: “Ndiphuphe iphupha, yaye umoya wam uphazamisekile ufuna ukulazi iphupha elo.”  Athetha ke amaKhaledi kukumkani ngolwimi lwesiAram athi:+ “Phila ngonaphakade kumkani.+ Baxelele abakhonzi bakho iphupha elo, ukuze bakuchazele intsingiselo yalo.”+  Waphendula ukumkani wathi kumaKhaledi: “Ndiwisa ilizwi lokuba: Ukuba anindazisi iphupha elo, nentsingiselo yalo, niya kuxhaxhwa,+ nezindlu zenu zenziwe iindawo zangasese zikawonke-wonke.+  Kodwa ukuba niyandazisa iphupha elo nentsingiselo yalo, niya kwamkela kum izipho nomnikelo nembeko enkulu.+ Ngoko ke ndaziseni iphupha elo nentsingiselo yalo.”  Amphendula okwesibini athi: “Ukumkani makabachazele abakhonzi bakhe iphupha elo, thina ke sokuchazela intsingiselo yalo.”  Waphendula ukumkani wathi: “Eneneni, ndiyaqonda ngoku ukuba nifuna ukuhambisa ixesha, ngenxa yelizwi endiliwisileyo.  Ukuba anindazisi iphupha elo, isigwebo+ senu simi, asijiki. Kuba nigqibe ekubeni nindikhohlise ngamazwi obuxoki,+ ngethemba lokuba izinto ziza kuguquka ekuhambeni kwexesha. Ngoko ndixeleleni iphupha elo, yaye ndiya kwazi ukuba ninako ukubonisa ukutolikwa kwalo.” 10  Aphendula amaKhaledi phambi kokumkani, athi: “Akukho mntu kulo mhlaba womileyo unokukwazi ukwenza ngokomyalelo kakumkani, njengoko kungekho kumkani uzukileyo narhuluneli yakha yabuza into enjengale kuye nawuphi na umbingeleli oqhelisela umlingo okanye konobugqi okanye kumKhaledi. 11  Le nto ukumkani ayifunayo kuthi inzima, yaye akukho bani unokuyenza ngaphandle koothixo,+ abangengabo abokwenyama.”+ 12  Ngenxa yoko waqumba ukumkani, wavutha kakhulu ngumsindo,+ waza wathi mazitshatyalaliswe zonke izilumko zaseBhabhiloni.+ 13  Wathi wakuphuma loo myalelo, wokuba kubulawe izilumko; bamfuna uDaniyeli namaqabane akhe, ukuze babulawe. 14  Ke kaloku uDaniyeli wathetha ngobuchule nangengqiqo+ noAriyoki intloko yamafanankosi kakumkani, owayephumele ukubulala izilumko zaseBhabhiloni. 15  Wathi kuAriyoki igosa likakumkani: “Kungenxa yasiphi na isizathu le nto kuphume umyalelo oqatha ngolu hlobo kukumkani?” Waza uAriyoki wamchazela konke uDaniyeli.+ 16  Ngoko uDaniyeli waya kukumkani, wamcela ukuba amphe ixesha lokuba amchazele intsingiselo yalo.+ 17  Emva koko uDaniyeli waya endlwini yakhe; wafika wamazisa uHananiya noMishayeli noAzariya amaqabane akhe ngako oku, 18  ukuze nabo bacele inceba+ kuTHIXO wezulu+ ngokuphathelele le mfihlelo,+ ukuze bangamtshabalalisi uDaniyeli namaqabane akhe nezinye izilumko zaseBhabhiloni.+ 19  Wayityhilelwa ke uDaniyeli imfihlelo ngombono wasebusuku.+ Ngoko uDaniyeli wambonga+ uTHIXO wezulu. 20  Wathi: “Malibongwe+ igama likaThixo ukususela kwixesha elingenammiselo ukusa kwixesha elingenammiselo, kuba bobakhe ubulumko namandla.+ 21  Yena utshintsha amaxesha namathuba,+ ushenxisa ookumkani amisele ookumkani,+ unika izilumko ubulumko, anike iingqondi ulwazi.+ 22  Utyhila izinto ezinzulu nezinto ezifihlakeleyo,+ uyakwazi okusebumnyameni;+ nokukhanya+ kuhleli kuye. 23  Wena, Thixo wookhokho, ndiyakudumisa ndikuncoma,+ ngenxa yokuba undinike ubulumko+ namandla. Yaye undazisile oko besikucele kuwe, kuba usazisile lo mbandela kakumkani.”+ 24  Ngoko ke uDaniyeli waya kuAriyoki,+ lowo wayemiselwe ngukumkani ukuba atshabalalise izilumko zaseBhabhiloni.+ Wathi kuye: “Musa ukutshabalalisa naziphi na izilumko zaseBhabhiloni. Ndise kukumkani,+ ukuze ndimchazele ngephupha lakhe.” 25  Wakhawuleza ke uAriyoki, wamsa uDaniyeli phambi kokumkani, waza wathi kuye: “Ndifumene indoda eyomeleleyo kubathinjwa+ bakwaYuda enokumchazela ukumkani iphupha lakhe.” 26  Waphendula ukumkani wathi kuDaniyeli, ogama lakhe lalinguBheleteshatsare:+ “Uza kuba nako na ukundazisa iphupha endilibonileyo, nokundichazela intsingiselo yalo?”+ 27  Waphendula uDaniyeli wathi kukumkani: “Azikho izilumko, nabantu abanobugqi, nababingeleli abaqhelisela imilingo, nabavumisi ngeenkwenkwezi abanokukwazi ukuyityhila le mfihlelo kakumkani.+ 28  Noko ke, kukho uThixo emazulwini onguMtyhili weemfihlelo,+ yaye umazisile uKumkani uNebhukadenetsare okuya kwenzeka ekupheleni kwemihla.+ Iphupha lakho nemibono yentloko yakho emandlalweni wakho—nali: 29  “Uthe usemandlalweni wakho,+ kumkani, uMtyhili weemfihlelo wakwazisa oko kuya kwenzeka kwixesha elizayo.+ 30  Ke mna, le mfihlelo andiyityhilelwanga kuba ndilumkile kunabo bonke abanye abaphilayo,+ kuphela nje kungenxa yokuze kwaziswe ukumkani intsingiselo yayo nokuze uzazi iingcamango zentliziyo yakho.+ 31  “Wena, kumkani, ubone umfanekiso othile omkhulu kakhulu. Loo mfanekiso ubumi phambi kwakho, umkhulu kwaye uqaqambe ngokungaqhelekanga, nembonakalo yawo inkwantyisa. 32  Intloko yaloo mfanekiso ibiyigolide ecwengileyo,+ isifuba sawo neengalo zawo ziyisilivere,+ isisu sawo namathanga awo ilubhedu,+ 33  imilenze yawo iyintsimbi,+ iinyawo zawo ngokuyinxenye ziyintsimbi yaye ngokuyinxenye ziludongwe oluxonxiweyo.+ 34  Kuthe usabukele njalo kwaqephuka ilitye kungengazandla,+ lawubetha umfanekiso lowo ezinyaweni zawo zentsimbi nodongwe oluxonxiweyo, lazityumza.+ 35  Kwaza kwatyumka konke, intsimbi nodongwe oluxonxiweyo nobhedu nesilivere negolide, zaba njengomququ wesanda sasehlotyeni,+ kwafika umoya waziphephetha, awafunyanwa konke konke umkhondo wazo.+ Lasuka ilitye elabetha umfanekiso lowo, laba yintaba enkulu, lazalisa umhlaba uphela.+ 36  “Lilo elo iphupha lakho kumkani, nantsi ke intsingiselo yalo.+ 37  Wena, kumkani, kumkani wookumkani, wena onikwe nguTHIXO wezulu ubukumkani,+ ukomelela, namandla nesidima, 38  wena anikele esandleni sakhe+ elimiweyo liphela ukuze ulawule uluntu, nezilo zasendle, nezidalwa ezinamaphiko zamazulu, uyintloko yegolide.+ 39  “Yaye emva kwakho kuya kuvela obunye ubukumkani+ obungaphantsi kobakho;+ kulandele nobesithathu ubukumkani, obobhedu, obuya kulawula umhlaba uphela.+ 40  “Ke bona ubukumkani besine,+ buya komelela njengentsimbi.+ Njengoko intsimbi ityumza yaye isila yonke into, ngoko, njengentsimbi eqobayo, buya kuzityumza buze buziqobe zonke ezi.+ 41  “Njengoko uzibonile iinyawo neenzwane ukuba ngokuyinxenye ziludongwe oluxonxiweyo lombumbi yaye ngokuyinxenye ziyintsimbi,+ ngoko ke obo bukumkani buya kwahlulelana,+ kodwa kuya kubakho ubulukhuni bentsimbi kubo, njengoko wabona intsimbi ixubene nodongwe olumanzi.+ 42  Yaye njengokuba zona iinzwane zeenyawo ziyintsimbi ngokuyinxenye nodongwe oluxonxiweyo ngokuyinxenye, ubukumkani ngokuyinxenye buya komelela kwaye ngokuyinxenye buya kuba ethe-ethe. 43  Njengoko intsimbi ixubene nodongwe olumanzi, ngoko ke baya kuxubana nenzala yoluntu; kodwa abayi kunamathelana, kanye njengoko nentsimbi ingaxubani nodongwe oluxonxiweyo. 44  “Ngemihla yabo kumkani+ uTHIXO wezulu+ uya kumisa ubukumkani+ obungenakuze bonakaliswe.+ Yaye obo bukumkani abuyi kudluliselwa kubo nabaphi na abanye abantu.+ Buya kuzityumza buziphelise zonke ezi zikumkani,+ buze bona bume ukusa kwixesha elingenammiselo;+ 45  njengoko wabonayo ukuba entabeni kwaqephuka ilitye kungengazandla,+ laza latyumza intsimbi, ubhedu, udongwe oluxonxiweyo, isilivere negolide.+ UThixo Ozukileyo+ umazisile ukumkani okuya kwenzeka emva koku.+ Iphupha eli ke linokuthenjwa, nentsingiselo yalo inokuthenjwa.”+ 46  Wasuka uKumkani uNebhukadenetsare wawa phantsi ngobuso, waqubuda kuDaniyeli, waza wathi makanikwe isipho nesiqhumiso.+ 47  Ukumkani wamphendula uDaniyeli wathi: “Eneneni uTHIXO wenu unguThixo woothixo+ neNkosi yookumkani+ noMtyhili weemfihlelo, ngenxa yokuba ukwazile ukutyhila le mfihlelo.”+ 48  Ngenxa yoko ukumkani wamenza mkhulu uDaniyeli,+ wamnika izipho ezininzi ezikhulu, wamenza umlawuli walo lonke iphondo laseBhabhiloni+ nomthetheli oyintloko wazo zonke izilumko zaseBhabhiloni. 49  Ke uDaniyeli wenza isicelo kukumkani, waza wamisela uShadraki, uMeshaki noAbhednego+ ukuba balawule iphondo laseBhabhiloni, kodwa yena uDaniyeli wayesenkundleni+ kakumkani.

Umbhalo osemazantsi