Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Daniyeli 11:1-45

11  “Ngonyaka wokuqala kaDariyo umMedi,+ ndema njengomomelezi nanjengenqaba yakhe.  Ngoku ke ndiza kukuxelela inyaniso:+ “Khangela! Kuseza kubakho ookumkani abathathu abamela iPersi,+ yaye owesine+ uya kubodlula bonke abanye ngobutyebi.+ Uya kuthi ke akomelela ngobo butyebi bakhe, uya kuvusa yonk’ into ibe nxamnye nobukumkani baseGrisi.+  “Kweso sithuba ke ukumkani oligorha uya kuma, alawule ngolawulo olukhulu,+ esenza unothanda.+  Yaye akuba emile,+ ubukumkani bakhe buya kwaphulwa buze bahlulelwe emimoyeni yomine+ yamazulu,+ buncothulwe bube bobabanye, abangengabo abesizukulwana sakhe;+ yaye abayi kulawula ngendlela abelawula ngayo yena.  “Ke ukumkani wasemzantsi uya komelela, kwanenye yeenkosana zakhe; yaye uya koyiswa ngokuqinisekileyo ngulowo uya kuba nolawulo olukhulu kunolwakhe.  “Ekupheleni kweminyaka ethile baya kumanyana, ibe yona kanye intombi kakumkani wasemzantsi iya kuza kukumkani wasemntla ukuze badale imvisiswano. Kodwa ingalo yentombi ayiyi kuba namandla;+ naye akayi kuma, nengalo leyo yakhe; kwaye iya kunikezelwa intombi leyo, nabo bayizisayo, nowayizalayo, nowayomelezayo ngaloo maxesha.  Uya kusuka omnye ongowehlumelo+ leengcambu zayo eme esikhundleni sakhe, aye emkhosini wamajoni aze ahlasele inqaba yokumkani wasemntla, amoyise.  Uya kuthabatha bonke abathinjwa, noothixo babo,+ nemifanekiso yabo etyhidiweyo, nempahla yabo enqwenelekayo yesilivere neyegolide, aye nayo eYiputa. Kwaye uya kumela mgama kukumkani wasemntla kangangeminyaka ethile.  “Kodwa uya kusuka yena aye kuziphindezelela kukumkani wasemzantsi, aphinde abuyele emhlabeni wakhe. 10  “Ke kaloku bona oonyana bakhe, baya kuvuseleleka, baze bahlanganise umkhosi omkhulu wamajoni. Ekuzeni kwakhe uya kuvuthuza akhukulise adlule. Kodwa uya kubuya, aze afunzele enqabeni yakhe. 11  “Uya kuthi ke ukumkani wasemzantsi asukele phezulu ngomsindo, aye kulwa naye, oko kukuthi, ukumkani wasemntla; oya kusuka yena ngokuqinisekileyo ahlanganise isihlwele esikhulu, kodwa sona siya koyiswa.+ 12  Ngokuqinisekileyo siya kuthwalelwa kude eso sihlwele. Iya kuphakama+ intliziyo yakhe, awise amashumi amawaka; kodwa akayi kuwasebenzisa amandla akhe. 13  “Ukumkani wasemntla uya kubuya ahlanganise isihlwele esikhulu kunesokuqala; aze emva kweminyaka, ekupheleni kwamaxesha, abuye nehlokondiba lomkhosi wakhe wamajoni+ nempahla eninzi.+ 14  Kwaye ngelo thuba baya kuba baninzi abamvukelayo ukumkani wasemzantsi. “Baya kuba baninzi noonyana babaphangi besizwe sakowenu abaya kumvukela ngenjongo yokuzalisekisa amaphupha abo;+ kodwa baya kukhubeka.+ 15  “Ukumkani wasemntla uya kuza, akhe umsele wokungqinga+ aze asithimbe isixeko esineenqaba. Ke yena owasemzantsi uya kuphelelwa ngamandla, zingabi nakuma iingalo zakhe; bawe abakhethiweyo bakhe. 16  Ngoko lowo umhlaselayo uya kufika enze unothanda, ibe akuyi kubakho umayo phambi kwakhe. Yaye uya kuma elizweni Eliligugu,+ atshabalalise ngesandla sakhe.+ 17  Uya kuzimisela+ ukuphuma ngamandla obukumkani bakhe buphela, enze amalinge okudala imvisiswano;+ kwaye uya kuphumelela.+ Nangokubhekisele kwintombi yoluntu, uya kunikwa ukuba ayonakalise. Kwaye ayiyi kuma, ingayi kuqhubeka iyeyakhe.+ 18  Uya kwandula azimisele ukuya kuhlasela amazwe angaselunxwemeni+ aze okunene athimbe amaninzi. Kuya kuvela umphathi othile, ayiphelise ingcikivo yakhe. Uya kuyibuyisela kwakuye. 19  Uya kusuka ke ajike, abuyele kwiinqaba zelizwe lakhe, afike akhubeke, awe, kuphele ngaye.+ 20  “Oya kuma esikhundleni sakhe+ uya kumisela umqokeleli+ ngenjongo yokulondoloza ubungangamsha bobukumkani bakhe, kodwa ngeentsuku ezimbalwa naye uya kwaphulwa, phofu kungengangxabano namfazwe. 21  “Esikhundleni sakhe kuya kuma lowo udelekileyo+ onganikwanga sidima sobukumkani; uya kungena kungekho mntu ulindeleyo,+ abuthabathe ubukumkani ngobuqhophololo.+ 22  Nabo beza ngengalo+ eyomeleleyo nxamnye naye, uya kuyaphula ingalo leyo;+ abakhukulise, kwaneNkokeli+ yomnqophiso+ ngokunjalo.+ 23  Uya kubakhohlisa abo bazimanyanisa naye, anyuke, azuze amandla  ngohlanga oluncinane.+ 24  Uya kuhlasela amaphondo atyebileyo engalindelanga,+ abe nempumelelo egqwesa eyooyise nooyisemkhulu. Ke amaxhoba nako konke okuphangiweyo uya kukwabela abantu bakhe; aze acebe iindlela zokuhlasela iindawo ezinqatyisiweyo,+ kodwa oko kuya kuba kokwexeshana. 25  “Uya kuzithemba ngamandla ize intliziyo yakhe imxhokonxele ekubeni ahlasele ukumkani wasemzantsi enomkhosi omkhulu wamajoni; wothi ke naye ukumkani wasemzantsi axhobele imfazwe, amhlangabeze ngomkhosi omkhulu nonamandla ngokugqithiseleyo. Kodwa akayi kuma, kuba baya kumenzela iyelenqe. 26  Uya kuwiswa kanye ngabo badla naye esithebeni sakhe. “Umkhosi wakhe wamajoni uya kukhukuliswa uphele, kufe abaninzi. 27  “Abo kumkani babini baya kuhlala phantsi etafileni enye,+ babhunge, iintliziyo zabo zityekele ebubini, bekhohlisana.+ Kodwa abayi kuphumelela,+ kuba isiphelo sesexesha elimisiweyo.+ 28  “Wobuyela ke ezweni lakhe enempahla eninzi, kodwa intliziyo yakhe iya kuwuchasa umnqophiso ongcwele.+ Kwaye uya kuphumelela+ kuko oko, andule ke ukubuyela ezweni lakhe. 29  “Ke kaloku ngexesha elimisiweyo+ uya kubuya kwakhona ahlasele elasemzantsi;+ kodwa akasayi kuphumelela njengasekuqaleni. 30  Ziya kuza kuye iinqanawa zaseKitim+ zimxine, ade adakumbe. “Ekubuyeni kwakhe uya kuwuqalekisa+ umnqophiso ongcwele,+ kwaye uya kuphumelela; asuke azimanye nabo bawushiyileyo umnqophiso ongcwele. 31  Iingalo zakhe zosuka ziyihlambele ingcwele,+ inqaba, ziwuphelise umbingelelo owenziwa rhoqo.+ “Kwaye ngokuqinisekileyo ziya kubeka into elizothe+ lesiphanziso.+ 32  “Abo bawuphatha ngokungendawo umnqophiso,+ uya kubakhokelela kuwexuko+ ngamazwi agudileyo.+ Kodwa ke bona abantu abamaziyo uThixo wabo,+ baya koyisa,+ baphumelele. 33  Abo banengqiqo+ phakathi kwabantu, baya kunika abaninzi ukuqonda.+ Kodwa ke kangangeentsuku ezithile baya kuba zizisulu zekrele, namadangatye, nokuthinjwa, nokuphangwa.+ 34  Ngexesha laloo nkxwaleko baya kuzuza uncedo oluncinane;+ kodwa abaninzi baya kuzibandakanya nabo behanahanisa.+ 35  Bambi kwabo banengqiqo baya kukhubeka,+ kodwa olu iya kuba luvavanyo lokusulungekiswa nokuhlanjululwa kwabo,+ kude kube sisiphelo;+ esiya kufika ngexesha elimiselweyo.+ 36  “Ukumkani lowo ke uya kwenza unothanda, aziphakamise, azenze mkhulu kunabo bonke oothixo;+ athethe izinto ezinkulu nxamnye noTHIXO woothixo.+ Ngokuqinisekileyo uya kuphumelela side siphele isiqalekiso;+ ngenxa yokuba kumele kwenzeke oko kugqitywe kuko. 37  Akayi kumkhathalela uTHIXO wooyise; engayi kukukhathalela noko kulangazelelwa ngabafazi kwanabo bonke abanye oothixo, kodwa uya kuzenza mkhulu ngaphezu kwakhe wonk’ ubani.+ 38  Uya kuzukisa uthixo weenqaba, thixo lowo ababengamazi ooyise; amzukise ngegolide, nangesilivere, nangamatye anqabileyo, nangezinto ezinqwenelekayo. 39  Uya kuhlasela ngempumelelo nawona magwiba anqatyisiweyo, ekholose ngalo thixo wakhe wasemzini. Uya kubazukisa abo bamvumayo lo thixo, aze ababeke ezikhundleni eziphezulu; abavuze nangemihlaba. 40  “Ngexesha lesiphelo ukumkani wasemzantsi+ uya kusukuzana naye, aze ukumkani wasemntla agaleleke kuye njengesaqhwithi eneenqwelo, nabakhweli-mahashe, neenqanawa ezininzi; yaye ngokuqinisekileyo uya kungena emazweni akhukule adlule. 41  Okunene uya kungena+ nasezweni Eliligugu,+ akhubekise amazwe amaninzi.+ Ke wona amaEdom, namaMowabhi,+ nenxalenye eyintloko yoonyana baka-Amon, baya kusinda esandleni sakhe. 42  Yaye uya kusolula isandla sakhe emazweni; nelizwe laseYiputa+ aliyi kusinda. 43  Uya kubulawula ubuncwane obufihliweyo begolide, nobesilivere, nobazo  zonke izinto ezinqwenelekayo zaseYiputa. Aya kumlandela amaLibhiya namaTiyopiya. 44  “Kodwa kuya kubakho iingxelo eziya kumphazamisa,+ eziphuma empumalanga+ nasemntla, aze ke anduluke enomsindo omkhulu, ahambe ebhubhisa, etshabalalisa abaninzi.+ 45  Ke iintente zebhotwe lakhe uya kuzityala phakathi kolwandle olukhulu nentaba engcwele yelizwe Eliligugu;+ aze afikelwe sisiphelo sakhe,+ engenamncedi.+

Umbhalo osemazantsi