Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Amosi 5:1-27

5  “Liveni eli lizwi ndiliphakamisayo kuni njengesimbonono,+ nina ndlu kaSirayeli:   “Intombi enyulu,+ uSirayeli, iwile;+Ayinakuvuka kwakhona.+Ishiyiwe emhlabeni wayo;Akukho bani uyiphakamisayo.+  “Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, ‘Sona kanye isixeko esaphuma sinewaka siya kusala nekhulu; nesiphuma sinekhulu siya kusala neshumi, kwindlu kaSirayeli.’+  “Kuba utsho uYehova ukuthi kuyo indlu kaSirayeli, ‘Ndifuneni,+ niqhubeke niphila.+  Ningafuni iBheteli,+ ningezi naseGiligali,+ ningadluleli naseBher-shebha;+ ngenxa yokuba nakanjani na iGiligali iya kuya ekuthinjweni;+ ke yona iBheteli, iya kuba yinto engaqhelekanga.+  Funani uYehova, niqhubeke niphila,+ ukuze angasebenzi kanye njengomlilo,+ ndlu kaYosefu,+ nokuze okunene ungaqwengi, neBheteli ingabi nabani wokuwucima,+  nina nijika okusesikweni kube ngumhlonyane,+ nabulahla ubulungisa emhlabeni.+  UMenzi wekroza leKima+ nekroza+ leKesile,+ Lowo ujika ithunzi+ elimnyama libe yintsasa, Lowo wenze imini yaba mnyama njengobusuku,+ Lowo ubiza amanzi olwandle, ukuze awathululele phezu komhlaba+—nguYehova igama lakhe;+  lowo ubangela ukuba owomeleleyo abanekelwe kukuphangwa, kuze ukuphanga oko kufikelele nakwindawo enqatyisiweyo. 10  “‘Esangweni bamthiyile owohlwayayo,+ nothetha izinto ezigqibeleleyo bayamcekisa.+ 11  Ngoko ke, ngenxa yokuba nitsala irhafu yomhlaba kosweleyo, nithabatha nonikelo lokudla okuziinkozo kuye;+ nakhe izindlu zamatye aqingqiweyo,+ kodwa aniyi kuqhubeka nihlala kuzo; nityale nezidiliya ezinqwenelekayo, kodwa aniyi kuqhubeka nisela wayini kuzo.+ 12  Kuba ndiyakwazi ukuba kuninzi kwako ukuvukela kwenu+ nokuba zininzi kwezono zenu,+ nina babonakalisa ubutshaba kwilungisa,+ nina bathabatha imali yokuval’ umlomo,+ nabajikisa amahlwempu+ esangweni.+ 13  Ngoko ke yena kanye onengqiqo uya kuthi cwaka ngelo xesha, kuba iya kuba lixesha lentlekele.+ 14  “‘Funani okulungileyo, kungekhona okubi,+ ukuze nibe nokuqhubeka niphila;+ nokuze ngaloo ndlela uYehova uTHIXO wemikhosi abe kunye nani, kanye njengoko nitshilo.+ 15  Thiyani okubi, nithande okulungileyo,+ vulelani okusesikweni indawo esangweni.+ UYehova uTHIXO wemikhosi usenokubababala+ abaseleyo bakwaYosefu.’+ 16  “Ngoko ke utsho uYehova uTHIXO wemikhosi, uYehova, ukuthi, ‘Kuya kubakho isijwili kuzo zonke iindawo zembutho,+ nasezitratweni zonke abantu baya kuthi: “Awu! Awu!” Kuya kufuneka babizele umlimi ekuzileni,+ nabo banamava esijwili ukuza kwenza isijwili.’+ 17  ‘Nakuzo zonke izidiliya kuya kwenziwa isijwili;+ kuba ndiya kudlula phakathi kwakho,’+ utsho uYehova. 18  “‘Yeha abo banqwenela imini kaYehova!+ Iya kuthetha ntoni na, ke, imini kaYehova kuni?+ Iya kuba bubumnyama, kungabikho kukhanya,+ 19  kanye njengaxa umntu esaba ngenxa yengonyama, aze okunene ahlangane nebhere; nanjengaxa engena endlwini aze axhase isandla sakhe ngodonga, alunywe yinyoka.+ 20  Ayiyi kuba bubumnyama na imini kaYehova, ingabi kukukhanya; kwaye ayiyi kuba sisithokothoko na, ingabi kukuqaqamba?+ 21  Ndiyithiyile, ndiyigatyile imithendeleko yenu,+ kwaye andiyi kulinandipha ivumba leendibano zenu ezingcwele.+ 22  Kodwa ukuba ninikela kum iminikelo etshiswa kuphele,+ andiyi kukholiswa nayiloo minikelo yenu esisipho,+ ndingayi kukhangela nakuloo mibingelelo yenu yobudlelane yamathole atyetyisiweyo.+ 23  Yishenxise kum le ngxokozelo yeengoma zakho; nokukhenkceza kwemirhubhe yakho ndingakuva.+ 24  Makugaleleke okusesikweni kanye njengamanzi,+ nobulungisa njengomsinga ongatshiyo.+ 25  Yimibingelelo neminikelo esisipho na le naniyisondeza kum entlango kangangeminyaka engamashumi amane, ndlu kaSirayeli?+ 26  Ngokuqinisekileyo niya kuthwala uSakuti ukumkani wenu+ noKayiwan, imifanekiso yenu, inkwenkwezi yothixo wenu, enizenzeleyo.+ 27  Ndiza kunibangela niye ekuthinjweni ngaphaya kweDamasko,’+ utsho lowo ugama lakhe linguYehova uTHIXO wemikhosi.”+

Umbhalo osemazantsi