Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 9:1-57

9  Ekuhambeni kwexesha uAbhimeleki+ unyana kaYerubhahali waya kwaShekem+ kubantakwabo nina waza wathetha kubo nakuyo yonke intsapho yendlu kayise kanina, esithi:  “Ncedani, thethani, ezindlebeni zabo bonke abanini-mhlaba bakwaShekem, ‘Kukuphi na okulunge ngakumbi kuni, kukulawulwa ngamadoda angamashumi asixhenxe,+ bonke oonyana bakaYerubhahali, okanye kukulawulwa ngumntu omnye? Kwaye nimele nikhumbule ukuba ndilithambo lenu nenyama yenu.’”+  Ngoko abantakwabo nina bawathetha onke la mazwi ngaye ezindlebeni zabo bonke abanini-mhlaba bakwaShekem kangangokuba intliziyo yabo yatyekela ngakuAbhimeleki,+ kuba bathi: “Ngumntakwethu.”+  Baza bamnika amaqhosha esilivere angamashumi asixhenxe avela endlwini kaBhahali-bheriti,+ kwaye ngawo uAbhimeleki waqesha amadoda angoongantweni nasileyo,+ ukuze ampheleke.  Emva koko waya endlwini kayise eOfra+ waza wababulala abantakwabo,+ oonyana bakaYerubhahali, amadoda angamashumi asixhenxe, elityeni elinye, kodwa uYotham unyana ongoyena mncinane kaYerubhahali wasala, ngenxa yokuba wazifihla.  Kamva bonke abanini-mhlaba bakwaShekem nayo yonke indlu kaMilo+ yahlanganisana ndawonye kwaye uAbhimeleki yamenza ukumkani,+ kufuphi nomthi omkhulu,+ intsika eyayikwaShekem.+  Xa bakuxelayo oko kuYotham yena kwaoko wema phezulu kwiNtaba iGerizim+ yaye waliphakamisa ilizwi lakhe waza wamemeza wathi kubo: “Ndiphulaphuleni, nina banini-mhlaba bakwaShekem, ukuze uThixo aniphulaphule:  “Kwathi ngaxa lithile imithi yaya kuthambisa ukumkani phezu kwayo. Ngoko yathi kumthi womnquma,+ ‘Yiba ngukumkani phezu kwethu.’+  Kodwa umnquma wathi kuyo, ‘Ndikuyeke na ukutyeba kwam ekuzukiswa+ ngako uThixo nabantu, ndize ndiye kujinga phezu kweminye imithi?’+ 10  Yaza imithi yathi kumkhiwane,+ ‘Yiza, ube ngukumkanikazi phezu kwethu.’ 11  Kodwa umkhiwane wathi kuyo, ‘Ndibuyeke na ubumnandi bam nemveliso yam elungileyo, ndize ndiye kujinga phezu kweminye imithi?’+ 12  Imithi yathi kumdiliya, ‘Yiza, ube ngukumkanikazi phezu kwethu.’ 13  Waza umdiliya wathi kuyo, ‘Ndiyiyeke na iwayini yam entsha eyenza uThixo nabantu babe nemihlali,+ ndize ndiye kujinga phezu kwemithi?’ 14  Ekugqibeleni yonke eminye imithi yathi kwiqunube,+ ‘Yiza, ube ngukumkani phezu kwethu.’ 15  Laza iqunube lathi emithini, ‘Ukuba liyinyaniso elokuba niyandithambisa njengokumkani phezu kwenu, yizani nifune indawo yokusabela phantsi komthunzi wam.+ Kodwa ukuba akunjalo, makuphume umlilo+ equnubeni uyidle imisedare+ yaseLebhanon.’+ 16  “Ke kaloku ukuba nenze ngenyaniso nangokungenasiphoso nokuba nimenze ukumkani uAbhimeleki,+ kwaye ukuba kukulunga oku niye nakuqhelisela kuYerubhahali nakwindlu yakhe, yaye ukuba niye nenza kuye oko kufanelwe kukwenziwa zizandla zakhe, 17  xa ubawo wanilwelayo+ ewubeka esichengeni umphefumlo wakhe+ ukuze anihlangule kwisandla sikaMidiyan;+ 18  kwaye nina niye nasuka nxamnye nendlu kabawo namhlanje ukuze nibulale oonyana bakhe,+ amadoda angamashumi asixhenxe,+ elityeni elinye, nokuze uAbhimeleki, unyana wekhobokazana lakhe,+ nimenze ukumkani+ phezu kwabanini-mhlaba bakwaShekem ngenxa yokuba engumntakwenu; 19  ewe, ukuba nenze ngenyaniso nangokungenasiphoso kuYerubhahali nakwindlu yakhe namhla, yibani nemihlali ngoAbhimeleki naye makabe nemihlali ngani.+ 20  Kodwa ukuba akunjalo, makuphume umlilo+ kuAbhimeleki ubadle abanini-mhlaba bakwaShekem nendlu kaMilo,+ yaye makuphume umlilo+ kubanini-mhlaba bakwaShekem nakwindlu kaMilo udle uAbhimeleki.”+ 21  Wasaba uYotham+ wabaleka waya eBhere, wahlala apho ngenxa ka-Abhimeleki umntakwabo. 22  Yaye uAbhimeleki wazenza inkosana kwaSirayeli iminyaka emithathu.+ 23  Waza uThixo wavelisa umoya ombi+ phakathi koAbhimeleki nabanini-mhlaba bakwaShekem, kwaye abanini-mhlaba bakwaShekem baqhubana ngobuqhophololo+ noAbhimeleki, 24  ukuze ugonyamelo olwalwenziwe koonyana bakaYerubhahali abangamashumi asixhenxe lube nokuza+ nokuze igazi labo alibeke kuAbhimeleki umntakwabo ngenxa yokuba wababulala,+ nakubanini-mhlaba bakwaShekem ngenxa yokuba bazomeleza izandla zakhe+ ukuze ababulale abantakwabo. 25  Ngoko abanini-mhlaba bakwaShekem bambekela amadoda alalelayo phezulu entabeni, yaye ayephanga wonk’ ubani owayedlula ngakuwo endleleni. Ekuhambeni kwexesha kwaxelwa oku kuAbhimeleki. 26  Waza uGahali+ unyana kaEbhedi weza nabantakwabo wawelela kwaShekem,+ nabanini-mhlaba bakwaShekem bakholosa ngaye.+ 27  Yaye baphuma njengesiqhelo baya entsimini, bavuna iidiliya zesidiliya sabo baza bazixovula, baqhuba umsitho wemigcobo,+ emva koko baya endlwini yothixo wabo+ baza badla, basela,+ bamqalekisa+ uAbhimeleki. 28  Waza uGahali unyana kaEbhedi wahlabela mgama wathi: “Ngubani na uAbhimeleki,+ engubani na uShekem ukuba simkhonze? Akangonyana kaYerubhahali na,+ yaye asingoZebhule+ na umveleli wakhe? Khonzani amadoda akwaHamore,+ uyise kaShekem, nina, kodwa kutheni thina sifanele simkhonze? 29  Kuphela nje ukuba esi sizwana besisesandleni sam!+ Bendiya kumshenxisa uAbhimeleki.” Kwaye wahlabela mgama wathi kuAbhimeleki: “Wandise umkhosi wakho uze uphume.”+ 30  Yaye uZebhule inkosana yesixeko waweva amazwi kaGahali unyana kaEbhedi.+ Waza wavutha umsindo wakhe. 31  Ngoko wathumela abathunywa ngamaqhinga kuAbhimeleki, esithi: “Khangela! UGahali unyana kaEbhedi nabantakwabo ngoku beze kwaShekem,+ kwaye ngoku bahlanganisa isixeko nxamnye nawe. 32  Ke kaloku vuka ngobusuku,+ wena nabantu abakunye nawe, uze ubalalele+ entsimini. 33  Yaye kuya kuthi kusasa kamsinya nje lakukhanya ilanga uvuke ekuseni, uze uxhabashe uye esixekweni; kwaye xa yena nabantu abakunye naye besiza kuwe, nawe wenze kuye kanye njengokufumana kwesandla sakho.” 34  Ngako oko uAbhimeleki nabo bonke abantu ababekunye naye bavuka ngobusuku, baza balalela iShekem bengamabutho amane. 35  Kamva uGahali+ unyana kaEbhedi waphuma waza wema emnyangweni wesixeko. Waza waphakama uAbhimeleki kwindawo yokulalela nabantu ababekunye naye. 36  Xa uGahali wababonayo abantu, kwaoko wathi kuZebhule: “Khangela! Abantu behla phezulu entabeni.” Kodwa uZebhule wathi kuye: “Ubona izithunzi zeentaba ngathi ngabantu.”+ 37  Kamva uGahali waphinda wathetha waza wathi: “Khangela! Abantu bayehla esazulwini selizwe, kwaye elinye ibutho liza ngendlela yomthi omkhulu womMeyonenim.” 38  UZebhule wathi kuye: “Liphi kaloku elaa lizwi beliphuma emlonyeni wakho,+ ‘Ngubani na uAbhimeleki ukuba simkhonze?’+ Asingabo na aba bantu owabagatyayo?+ Nceda, hamba ngoku uye kulwa nabo.” 39  Ngoko uGahali waphuma phambi kwabanini-mhlaba bakwaShekem waza walwa noAbhimeleki. 40  Yaye uAbhimeleki wamsukela, wasaba phambi kwakhe; landa inani labo babuleweyo baya kufikelela esangweni. 41  UAbhimeleki waqhubeka ehlala eAruma, kwaye uZebhule+ wamgxotha uGahali+ nabantakwabo ukuba angahlali kwaShekem.+ 42  Yaye kwathi ngemini elandelayo abantu baphuma besiya entsimini. Ngoko bamxelela uAbhimeleki.+ 43  Ngenxa yoko wabathabatha abantu wabahlula bangamabutho amathathu+ baza balalela entsimini. Waza wakhangela, yaye abantu babephuma esixekweni. Ke kaloku waphakama nxamnye nabo waza wabaxabela. 44  Yaye uAbhimeleki namabutho awayekunye naye baxhabasha ukuze bame esangweni lesixeko, ngoxa amabutho amabini axhabashela kubo bonke ababesentsimini, aza abaxabela.+ 45  Kwaye uAbhimeleki walwa nesixeko yonke loo mini waza wasithimba isixeko; wababulala abantu ababekuso,+ emva koko wasidiliza isixeko+ waza wasihlwayela ngetyuwa.+ 46  Xa bakuvayo oko bonke abanini-mhlaba benqaba yakwaShekem, kwangoko baya kwigumbi eliphantsi komhlaba endlwini kaEle-bheriti.+ 47  Kwaza kwaxelwa kuAbhimeleki ukuba bonke abanini-mhlaba benqaba yakwaShekem baqokelelene ndawonye. 48  UAbhimeleki wenyuka waya kwiNtaba yaseTsalmon,+ yena nabo bonke abantu ababekunye naye. Ke kaloku uAbhimeleki wathabatha izembe esandleni sakhe waza wagawula isebe lemithi, waliphakamisela kwigxalaba lakhe waza wathi ebantwini ababekunye naye: “Oko nikubone ndikwenza—khawulezani, yenzani njengam!”+ 49  Ngoko bonke abantu bazigawulela ngamnye isebe baza balandela uAbhimeleki. Ngoko bawabeka ngakwigumbi eliphantsi komhlaba, baza batshisa ngawo igumbi eliphantsi komhlaba, kangangokuba bonke abantu benqaba yakwaShekem bafa nabo, malunga newaka lamadoda nabafazi.+ 50  Yaye uAbhimeleki waya eTebhetse+ wamisa inkampu ngaseTebhetse waza wayithimba. 51  Njengoko inqaba yayiphakathi esixekweni, kwakulapho asabela khona onke amadoda nabafazi nabo bonke abanini-mhlaba besixeko, emva koko bayivala baza benyukela eluphahleni lwenqaba. 52  Yaye uAbhimeleki waya kwinqaba waza walwa nayo, wenyuka wasondela emnyangweni wenqaba ukuze ayitshise ngomlilo.+ 53  Waza mfazi uthile waphosa ilitye lokusila langaphezulu entlokweni ka-Abhimeleki, wamtyumza ukakayi.+ 54  Ngoko wakhawuleza wabiza umlindi owayethwele izixhobo zakhe wathi kuye: “Rhola ikrele lakho undibulale,+ ngokoyikela ukuba baya kuthi ngam, ‘Ubulewe ngumfazi.’” Ngokukhawuleza umlindi wakhe wamhlaba, waza wafa.+ 55  Xa amadoda akwaSirayeli abonayo ukuba uAbhimeleki ufile, aya elowo endaweni yakhe. 56  Ngaloo ndlela uThixo wenza ukuba ububi buka-Abhimeleki awayebenze kuyise ngokubulala abantakwabo abangamashumi asixhenxe bubuye.+ 57  Yaye bonke ububi bamadoda akwaShekem uThixo wabenza babuyela ezintlokweni zawo, ukuze isiqalekiso+ sikaYotham+ unyana kaYerubhahali+ sibe phezu kwawo.+

Umbhalo osemazantsi