Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

ABagwebi 8:1-35

8  Aza amadoda akwaEfrayim athi kuye: “Yintoni na le usenze yona ngokungasibizi xa usiya kulwa noMidiyan?”+ Azama ukuqhwaya ingxabano naye kabukhali.+  Ekugqibeleni wathi kuwo: “Ke kaloku yintoni endiyenzileyo xa kuthelekiswa nani?+ Ubhikico lukaEfrayim+ alulunganga ngakumbi na kunokuvunwa kweediliya kwa-Abhi-ezere?+  UThixo wazinikela ezandleni zenu iinkosana ezimbini zakwaMidiyan uOrebhi noZehebhe,+ yaye yintoni na endiye ndakwazi ukuyenza xa kuthelekiswa nani?” Wandula ke umoya wawo wadamba ngakuye akuthetha eli lizwi.+  Ekugqibeleni uGidiyon weza eYordan, wayiwela, yena namadoda angamakhulu amathathu awayekunye naye, bediniwe kodwa beqhubeka nokusukela.  Kamva wathi kumadoda aseSukoti:+ “Ncedani ninike aba bantu bandilandelayo izonka ezibusazinge,+ kuba badiniwe yaye ndisukela uZebha+ noTsalmuna,+ ookumkani bakwaMidiyan.”  Kodwa iinkosana zaseSukoti zathi: “Ngaba iintende zikaZebha nezikaTsalmuna sele zisesandleni sakho na ukuba sinike umkhosi wakho isonka?”+  UGidiyon wathi: “Yiyo loo nto xa uYehova anikela uZebha noTsalmuna esandleni sam, ngokuqinisekileyo ndiya kuyibhula inyama yenu ngameva asentlango namakhakakhaka.”+  Kwaye waqhubeka nendlela yakhe ukusuka apho ukunyuka ukuya ePenuweli+ yaye wathetha ngolu hlobo lufanayo nakubo, kodwa amadoda asePenuweli amphendula kanye njengoko amadoda aseSukoti ayephendulile.  Ngenxa yoko nakuwo amadoda asePenuweli wathi: “Xa ndibuya ndiseluxolweni, ndiya kuyidiliza le nqaba.”+ 10  Ke kaloku uZebha noTsalmuna+ babeseKarkore, namaqela abo ayekunye nabo, malunga neshumi elinesihlanu lamawaka elalisele kwiqela labantu baseMpuma+ liphela; yaye abo babesele bewile yayingamadoda alikhulu elinamashumi amabini amawaka awayefudula erhola ikrele.+ 11  Kwaye uGidiyon waqhubeka enyuka ngendlela yabo babehlala kwiintente ezazingakwimpuma yeNobha neYogebheha,+ walixabela elo qela lingalindelanga.+ 12  Xa uZebha noTsalmuna basabayo, kwaoko yena wabasukela waza wabathimba ookumkani ababini bakwaMidiyan, uZebha noTsalmuna;+ yaye iqela lonke waliqhubela ekubeni lingcangcazele. 13  Ekubuyeni kwakhe emfazweni, uGidiyon unyana kaYowashe wanyuka ngengxingwa yaseHeres. 14  Endleleni wathimba umfana wamadoda aseSukoti+ waza wambuza.+ Ngoko wambhalela amagama eenkosana+ zaseSukoti namadoda amakhulu, amadoda angamashumi asixhenxe anesixhenxe. 15  Ngoko waya kumadoda aseSukoti waza wathi: “Nanku uZebha noTsalmuna enanindingcikiva ngabo, nisithi, ‘Ngaba iintende zikaZebha nezikaTsalmuna sele zisesandleni sakho na ukuba sinike amadoda akho adiniweyo isonka?’”+ 16  Wawathabatha amadoda amakhulu esixeko kunye nameva asentlango namakhakakhaka, waza ngawo wawafundisa isifundo loo madoda aseSukoti.+ 17  Kwaye wayidiliza+ inqaba yasePenuweli,+ waza wawabulala amadoda esixeko. 18  Ke kaloku wathi kuZebha noTsalmuna:+ “Yayiluhlobo luni lwamadoda enalubulalayo eTabhore?”+ Koku bathi: “Njengoko unjalo, nawo ayenjalo, ngamnye, enjengoonyana bokumkani ngembonakalo.” 19  Koku wathi: “Yayingabantakwethu, oonyana bakama. Njengoko uYehova ephila, ukuba nanibagcine bephilile, bendingayi kunibulala.”+ 20  Ngoko wathi kuYetere izibulo lakhe: “Sukuma, ubabulale.” Ke akazange alirhole ikrele lakhe umfana, ngenxa yokuba wayesoyika, kuba wayesengumfana.+ 21  Ngoko uZebha noTsalmuna bathi: “Sukuma wena uze usihlasele, kuba njengoko injalo indoda, anjalo namandla ayo.”+ Ngako oko uGidiyon wasukuma waza wababulala+ ooZebha noTsalmuna, wazithabatha izihombo ezimilise okwenyanga ezazisezintanyeni zeenkamela zabo. 22  Kamva amadoda akwaSirayeli athi kuGidiyon: “Silawule,+ wena nonyana wakho kwakunye nomzukulwana wakho, kuba usisindisile esandleni sikaMidiyan.”+ 23  Kodwa uGidiyon wathi kuwo: “Mna ngokwam andiyi kunilawula, engayi kunilawula nonyana wam.+ UYehova nguye oya kunilawula.”+ 24  Yaye uGidiyon wahlabela mgama wathi kuwo: “Mandenze isicelo kuni: Ndinikeni, ngamnye wenu, ikhonkco lempumlo+ lento ayithimbileyo.” (Kuba babenamakhonkco empumlo egolide, ngenxa yokuba babengamaIshmayeli.)+ 25  Aza athi: “Ngokuqinisekileyo siya kukunika.” Ngoko bandlala ingubo yokwaleka baza baphosa kuyo ngamnye ikhonkco lempumlo lento ayithimbileyo. 26  Kwaye ubunzima bamakhonkco empumlo egolide awayewacelile aba liwaka elinamakhulu asixhenxe eeshekele zegolide, ngaphandle kwezihombo ezimilise okwenyanga+ namajikazi nezambatho zoboya obudaywe bamfusa bubomvu+ ezazikookumkani bakwaMidiyan nangaphandle kweentsimbi zomqala ezazisezintanyeni zeenkamela zabo.+ 27  Yaye uGidiyon wenza ngazo iefodi,+ wabonisa ngayo esixekweni sakhe iOfra;+ kwaye wonke uSirayeli waqalisa ukuba neentlobano zokuziphatha okubi nayo apho,+ kangangokuba yaba ngumgibe kuGidiyon nakwindlu yakhe.+ 28  Ngaloo ndlela uMidiyan+ woyiswa phambi koonyana bakaSirayeli, kwaye abazange baziphakamise iintloko zabo kwakhona; yaye ilizwe alizange libe nasiphazamiso singakumbi iminyaka engamashumi amane ngemihla kaGidiyon.+ 29  Kwaye uYerubhahali+ unyana kaYowashe wahamba yaye waqhubeka ehlala endlwini yakhe. 30  UGidiyon waba noonyana abangamashumi asixhenxe+ abaphuma esinqeni sakhe, kuba wayenabafazi abaninzi. 31  Ke lona ishweshwe lakhe elalikwaShekem, nalo lamzalela unyana. Ngoko wamthiya igama lokuba nguAbhimeleki.+ 32  Ekugqibeleni uGidiyon unyana kaYowashe wafa ekubudala obupheleleyo kwaye wangcwatywa kwindawo yokungcwaba kaYowashe uyise eOfra yama-Abhi-ezere.+ 33  Yaye kwathi kamsinya nje akuba efile uGidiyon oonyana bakaSirayeli baba neentlobano zokuziphatha okubi nooBhahali+ kwakhona, kangangokuba bamisela uBhahali-bheriti njengothixo wabo.+ 34  Kwaye oonyana bakaSirayeli abazange bamkhumbule uYehova uThixo wabo,+ owayebahlangule esandleni seentshaba zabo zonke ezazibajikelezile;+ 35  yaye abazange bayenzele ububele bothando+ indlu kaYerubhahali, uGidiyon, kuko konke ukulunga awayekwenzele uSirayeli.+

Umbhalo osemazantsi